Com afectarà la pujada dels tipus d’interès el sector manufacturer espanyol el 2023?

Un dels factors determinants de l’escenari econòmic és l’impacte de la pujada dels tipus d’interès per part del BCE sobre les decisions de consum i d’inversió dels agents econòmics. En aquest article, analitzem la posició financera de les diferents branques de la indústria manufacturera a Espanya per intentar determinar fins a quin punt estan exposades a l’enduriment de les condicions financeres.

Contingut disponible en
Cabecera p 11 Industria

Després de més d’una dècada de tipus d’interès baixos, a mitjan 2022, el BCE i els principals bancs centrals van donar un fort gir a la política monetària amb l’objectiu de frenar les fortes pressions inflacionistes, principalment a través de la pujada de tipus. Aquest gir ha comportat un tensionament significatiu de les condicions financeres, que ha afectat tots els sectors d’activitat de l’economia espanyola, inclosa la indústria manufacturera.

Posició financera de la indústria manufacturera espanyola

Per determinar com està afectant la pujada de tipus la indústria espanyola, hem analitzat la posició financera del conjunt del sector manufacturer i de les principals branques que el componen, tant des del punt de vista de l’endeutament com de la càrrega financera.7

  • 7. La ràtio d’endeutament recull els recursos aliens amb costos sobre el resultat d’explotació brut (REB) i els ingressos financers (inclosos els dividends). Per la seva banda, la càrrega financera consisteix en interessos per finançament que rebi, de nou, sobre el REB i els ingressos financers.

Ràtios de posició financera per al sector manufacturer

Última actualització: 13 juny 2023 - 12:45
p12_industria_CAT
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Central de Balanços del Banc d’Espanya.

La primera conclusió de la nostra anàlisi revela que la posició financera del sector manufacturer és saludable quan la comparem amb el conjunt de l’economia i, sobretot, amb altres sectors productius, tal com es resumeix al quadre anterior: tant la ràtio d’endeutament com la càrrega financera del sector es van situar al voltant de la meitat de les que suportava el conjunt de l’economia el 2021 (última dada disponible). En segon lloc, les dues ràtios s’han moderat de forma molt significativa en els últims anys en relació amb els nivells de dècades anteriors (vegeu el gràfic superior), sobretot en el cas de la càrrega financera, que, el 2021, es va apropar als mínims històrics.8 En tercer lloc, cal assenyalar que el sector presenta una posició financera molt més saludable que en anteriors cicles de pujades de tipus d’interès: en els cicles de pujades de tipus del 2000 i del 2005, la càrrega financera superava el 10%, mentre que, en el breu cicle de pujades del 2011, va arribar a superar, fins i tot, el 17%. En definitiva, les dades del Banc d’Espanya suggereixen que el sector manufacturer no està excessivament exposat al tensionament actual de la política monetària i que, en qualsevol cas, es troba en millor posició que en anteriors cicles restrictius.

  • 8. L’última dada de la Central de Balanços anual és per a l’any 2021. La Central de Balanços Integrada ofereix dades trimestrals per a l’agregat sectorial «Indústria sense refinatge» (que inclou les indústries extractives i exclou la branca manufacturera de «Refinatge de petroli»), en què s’apunta que la càrrega financera i la ràtio d’endeutament de la indústria es van continuar moderant el 2022.

Malgrat que, en conjunt, el sector manufacturer parteix d’una posició financera saludable i no està gaire exposat a les pujades de tipus d’interès, algunes de les seves branques presenten una elevada càrrega financera.

No obstant això, existeix una forta heterogeneïtat entre les diferents branques d’activitat que componen la indústria. Els següents quadres ens mostren la posició financera de les branques que componen la indústria el 2021, entre les quals destaca la fabricació de transports no automobilístics («altres transports»), que recull la producció de construcció naval, locomotores, aeronàutica, espacial i de vehicles militars, entre d’altres. Cal assenyalar que, històricament, la singularitat del seu model de negoci i de producció comporta nivells elevats d’endeutament i de càrrega financera. A més a més, les seves ràtios de posició financera no mostren una correlació significativa amb els cicles econòmics i financers.

p13_industria_CAT

D’altra banda, destaca l’elevat endeutament que es percep a les indústries relacionades amb el sector de la moda, és a dir, les branques de confecció i de cuir i calçat, on la càrrega financera supera el 10% del resultat d’explotació i d’ingressos financers i la posició financera és la més delicada del sector manufacturer (sense el cas atípic de la fabricació d’altre material de transport). Pel que fa a la resta de branques d’activitat, és especialment ressenyable l’elevada càrrega financera que s’observa el 2021 en els casos de les indústries fustera, paperera, metal·lúrgica, auxiliar de la construcció i arts gràfiques, un conjunt d’indústries intensives en energia i, per tant, afectades també per la crisi energètica el 2022.9

Finalment, és important tenir en compte que, sense les indústries de l’alimentació i de la fabricació de productes metàl·lics, dos sectors que mostren una ràtio d’endeutament i una càrrega financera més elevades, el pes de les branques més exposades en el total de la indústria és relativament modest: els cinc sectors amb una càrrega financera més elevada amb prou feines representen el 10% de l’índex de producció manufacturera.

  • 9. Per a una anàlisi detallada dels sectors manufacturers més intensius en energia, consulteu l’article «L’encariment de l’energia i el seu impacte sobre la indústria manufacturera: quins sectors afecten més?», a l’Informe Sectorial d'Indústria manufacturera 2022.
Evolució de l’endeutament i de la càrrega financera de la indústria espanyola

A més de la foto estàtica, per conèixer la salut financera de les diferents branques manufactureres, també és útil observar com ha evolucionat el seu nivell d’endeutament i de càrrega financera en els últims anys. Els següents quadres, on s’ordenen les branques en funció de la variació entre el 2021 i la mitjana dels cinc anys anteriors a la pandèmia, recullen l’increment de l’endeutament i de la càrrega financera des del 2015.

Després de la fabricació de transports no automobilístics, les indústries relacionades amb la moda (confecció i cuir i calçat) són les que presenten una situació financera menys forta.

p14_industria_CAT

De nou, criden l’atenció les branques de confecció de peces de vestir i de cuir i calçat, que ja van destacar per la seva elevada ràtio d’endeutament i de càrrega financera el 2021 i que, a més a més, són les branques en què la posició financera s’ha deteriorat més en els últims anys. No hi ha dubte que es tracta d’un dels sectors més afectats pels efectes de la pandèmia, tant en termes de restriccions de negoci com d’enfonsament de la demanda i de canvi de model de negoci cap a la multicanalitat.

Tot i que amb menor mesura que les anteriors, també destaquen pel palanquejament dels últims anys les branques de fabricació d’equipament elèctric, reparació de maquinària, fabricació de begudes, indústria farmacèutica, arts gràfiques i automòbils, totes elles amb un repunt superior a la mitjana del conjunt del sector. Sense els casos de la indústria de l’automòbil i farmacèutica, es tracta de branques que han mostrat una ràtio d’endeutament elevada en els últims anys i que, a més a més, continua creixent després de la pandèmia.

Al costat contrari, destaquen la indústria del paper, la tabaquera, la metal·lúrgia i la de fabricació de mobles, entre altres branques que han reduït deute en els últims anys. Les dues primeres branques sempre han mantingut unes ràtios d’endeutament modestes, però la metal·lúrgia i la fabricació de mobles sí que van registrar unes ràtios de deute i de càrrega financera elevades en anys anteriors, molt per damunt de la mitjana, de manera que és especialment positiu l’enorme esforç de despalanquejament que van dur a terme en un any tan complicat com el 2021.

p15_industria_CAT

Les branques de la metal·lúrgia i de la fabricació de mobles no solament destaquen per haver reduït el seu deute en els últims anys, sinó pel gran esforç de despalanquejament que han dut a terme.

Pel que fa a la càrrega financera, a més dels casos de les branques relacionades amb el sector de la moda ja comentats, destaca el lleuger augment registrat a la indústria farmacèutica, tot i que és cert que la seva càrrega financera no destaca en el context del sector manufacturer (amb prou feines representava el 3,9% dels resultats d’explotació i dels ingressos financers el 2021).

El que crida més l’atenció de l’evolució de la càrrega financera és que, sense el cas de la indústria paperera, la major part de les branques que van exhibir una càrrega financera superior a la de la mitjana del sector el 2021 han estat les que més l’han reduït en relació amb els anys anteriors. En aquest sentit, els alleujaments més destacables en el pagament d’interessos es produeixen a la metal·lúrgia, la fabricació de mobles, la fabricació d’altres transports i la fabricació de productes informàtics.

Conclusions

En balanç, sembla clar que, en aquesta ocasió i en conjunt, la indústria manufacturera està afrontant un context de pujades de tipus des d’una situació de relativa fortalesa. No obstant això, la lectura per branques d’activitat permet destacar algunes indústries que sí que presenten una major sensibilitat a les pujades de tipus d’interès, ja que les seves ràtios d’endeutament es trobaven en nivells relativament elevats just abans del procés de pujades del BCE, tot i que aquestes branques amb prou feines representen el 10% del total del sector. Entre aquestes branques, destaquen les indústries de confecció i de cuir i calçat, relacionades amb el sector de la moda, colpejat amb especial virulència després de l’impacte de la pandèmia. Pel que fa a la resta de branques, s’observa una posició financera de fortalesa, de manera que l’impacte de la pujada de tipus d’interès sobre elles serà més contingut.

Etiquetas: