Com afecta el brexit el turisme a Espanya?

El vot del Regne Unit al juny del 2016 a favor de la sortida de la Unió Europea (UE) va obrir un nou escenari per a l’economia britànica que pot tenir conseqüències importants per a l’economia espanyola. En especial per al sector turístic, que rep gairebé 16 milions de turistes britànics a l’any1. En aquest article, analitzem l’impacte que ha tingut el brexit en els fluxos de turistes britànics que visiten Espanya i el seu impacte potencial de cara al futur sota diferents escenaris de sortida de la Unió.

  • 1. Aquesta xifra representa gairebé el 22% del total de turistes estrangers a Espanya (dades del 2018).
Contingut disponible en
2 de juliol de 2019
Mapa de Europa con las banderas de la UE y de Reino Unido y una mano dibujando una línea roja entre las islas británicas y el continente

Tres anys després del referèndum, és cert que encara ens preguntem quan i en quins termes es produirà la sortida del Regne Unit de la UE. També és cert que, després d’una reacció inicial adversa als mercats financers, l’economia britànica ha registrat una evolució més favorable del que s’esperava2. Malgrat tot, això no implica que la boira del brexit no tingui conseqüències econòmiques.

De fet, alguns dels efectes del brexit ja s’han fet evidents. Una mostra d’això és l’alentiment del ritme de creixement de l’economia del Regne Unit des del referèndum (del 2,4% del 2015 a l’1,4% del 2018). Aquest menor dinamisme ha estat causat, en part, per una erosió de la renda real, amb la forta depreciació de la lliura esterlina que es va produir després del referèndum del brexit. Això va comportar, de manera directa, una reducció del poder de compra dels ciutadans britànics, tant en les compres domèstiques com en les sortides a l’exterior. En aquest sentit, com ho mostra el següent gràfic, no sorprèn que la demanda turística dels residents al Regne Unit hagi perdut força des de mitjan 2016.

  • 2. En part, això va ser degut a l’actuació del Banc d’Anglaterra, que va reduir els tipus d’interès i va adoptar diverses mesures per donar suport a la liquiditat, la qual cosa va contribuir a relaxar les tensions inicials i va evitar l’enduriment de les condicions financeres.
Descens de la demanda turística

La reducció del poder de compra dels britànics arran del referèndum del brexit s’ha traduït en un descens de la demanda turística a partir del 2016

Visites a l’exterior de residents al Regne Unit (acumulat de 12 mesos)

Millones

Datos sobre el Brexit de CaixaBank Research
Nota: La línia vertical marca la data del referèndum de sortida del Regne Unit de la Unió (23 de juny del 2016). Font: CaixaBank Research.

En aquest context, ens podem preguntar quina trajectòria hauria seguit la demanda turística britànica sense el brexit. Per esbrinar-ho, ens centrem en l’evolució de la demanda turística d’Irlanda, que mostrava un comportament molt semblant al del Regne Unit fins a mitjan 2016 (vegeu el següent gràfic). Així, si els fluxos de turistes del Regne Unit haguessin continuat evolucionant de forma similar als d’Irlanda després de la celebració del referèndum del brexit, fins a 5 milions més de residents del Regne Unit haurien viatjat a l’estranger entre el 3T 2016 i el 3T 2018. Per a Espanya, la destinació més popular entre els britànics, aquesta estimació implicaria que, des de mitjan 2016, s’han perdut, aproximadament, 1,1 milions de turistes britànics (uns 500.000 a l’any)3. Malgrat tot, cal destacar que l’entrada de turistes britànics a Espanya ha evolucionat de forma favorable en els dos últims anys. De fet, Espanya ha aconseguit augmentar la quota de mercat (del 20% en el 2T 2016 al 22% el 2018) i la despesa diària per visita entre els britànics, una mostra que continua sent un mercat competitiu.

De cara als propers trimestres, les perspectives de l’economia britànica en general i de la demanda turística britànica en particular continuaran condicionades per l’evolució i pel desenllaç del brexit. En aquest sentit, la ratificació d’un acord sobre el brexit evitaria una sortida abrupta de la UE i ajudaria a esvair una certa incertesa a curt termini, tot i que això no garanteix que es mantinguin els vincles actuals entre la UE i el Regne Unit a mitjà i a llarg termini. En concret, després del brexit, s’obrirà un llarg procés, durant el qual les dues parts hauran de traçar els detalls de la relació futura. Avui dia, la posició del Regne Unit és poc clara, fet que dificulta poder esbossar com serà el model de relació i quines seran les implicacions, entre d’altres, sobre l’activitat econòmica.

  • 3. Per al càlcul, utilitzem la quota de mercat mitjana (el 21,5% dels fluxos de sortida) entre el 3T 2016 i el 3T 2018.

Comparativa de les sortides de turistes entre Irlanda i el Regne Unit

Variació interanual (%)

Comparativa de turistas de Reino Unido e Irlanda que llegan a España
Nota: Acumulat de 12 mesos. Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’ONS UK.

En aquest context, pot ser útil fixar-nos en possibles escenaris futurs i analitzar-ne l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics. Per fer-ho, utilitzem el rang d’escenaris elaborats pel Banc d’Anglaterra4, que contemplen des d’entorns més benignes, en què els vincles entre la UE i el Regne Unit es mantenen estrets, fins a uns altres més adversos, com una sortida abrupta. Amb aquests escenaris, i a partir de les nostres estimacions sobre l’elasticitat de la demanda turística del Regne Unit (en relació amb el PIB i amb el tipus de canvi)5, traslladem l’impacte del brexit als fluxos de turistes britànics cap a Espanya.

Així, en l’escenari més favorable, el Regne Unit ratificaria l’acord de sortida negociat amb Brussel·les i s’implementaria un període de transició relativament llarg, durant el qual les dues parts negociarien una relació futura el més estreta possible (sense un augment significatiu de les traves al comerç entre les dues àrees). En aquest cas, el Banc d’Anglaterra estima que, gràcies a la reducció de la incertesa, l’impacte sobre el PIB del Regne Unit podria ser fins i tot positiu a mitjà termini (el +1,75%)6 i que la lliura esterlina s’apreciaria el 5%. Si es produeix aquest escenari, estimem que l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics seria positiu i que les visites a Espanya augmentarien en uns 800.000 (el 4,9%) en l’acumulat fins al 2023.

  • 4. Aquests escenaris no són previsions, ja que no cobreixen totes les suposicions possibles ni tots els efectes possibles derivats d’una futura relació econòmica diferent a l’actual o d’una sortida abrupta. Vegeu Bank of England (2018), EU withdrawal scenarios and monetary and financial stability. A response to the House of Commons Treasury Committee.
  • 5. Variació del nombre de turistes en resposta a canvis en el PIB real i en el tipus de canvi nominal lliura-euro.
  • 6. Fins al 2023. Efecte sobre el PIB en relació amb l’escenari base vigent al novembre del 2018.
Quatre escenaris de futur

A CaixaBank Research hem analitzat quatre possibles escenaris per estimar l’impacte futur del brexit sobre els fluxos de turistes britànics a Espanya, des del més benigne al més advers

Un segon escenari, menys favorable que l’anterior, contempla una relació comercial futura menys estreta amb la UE. En particular, després del període de transició, s’introduirien controls fronterers i més barreres reguladores, la qual cosa conduiria a una lleugera caiguda del PIB a mitjà termini (el –0,75%). No obstant això, la disminució de la incertesa comportaria una lleugera apreciació de la lliura (del 2%). En aquest cas, les nostres estimacions indiquen que l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics cap a Espanya seria inapreciable: les visites de britànics disminuirien, aproximadament, en 150.000 (l’1,0%) fins al 2023.

Els altres dos escenaris contemplen la possibilitat que el Regne Unit i la UE no arribin a assolir un acord i que el comerç entre les dues regions es regeixi per les normes establertes per l’Organització Mundial del Comerç (amb aranzels i barreres no aranzelàries al comerç i amb controls fronterers). Així mateix, aquests dos escenaris no descarten ni la ruptura d’algunes de les cadenes productives actualment en funcionament ni certs episodis d’inestabilitat financera. Segons el grau de disrupció, el Banc d’Anglaterra estima que l’impacte sobre el nivell de PIB del Regne Unit podria oscil·lar entre el –4,75% (escenari menys disruptiu)7 i el –7,75% (escenari altament disruptiu o desordenat)8. A més a més, els dos escenaris contemplen una forta depreciació de la lliura (del 15% i del 25%, en funció de la severitat de l’escenari). Si es produeix algun d’aquests escenaris, estimem que l’impacte sobre els fluxos de turistes britànics cap a Espanya seria significatiu i negatiu i que oscil·laria entre el 13,8% i el 22,7% en l’acumulat fins al 2023.

  • 7. El Regne Unit és capaç de replicar els acords comercials que té amb països tercers gràcies al fet que era membre de la UE. Així mateix, hi ha certes disrupcions en els controls fronterers.
  • 8. Després de sortir de la UE, el Regne Unit perd tots els acords comercials que tenia amb països tercers. Així mateix, el Regne Unit té seriosos problemes per gestionar de forma adequada els controls en frontera.

Impacte del brexit sobre els fluxos de turistes britànics cap a Espanya

Milions de visites

Análisis del impacto del Brexit
Nota: Acumulat de 12 mesos. Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’ONS UK.

Per tant, l’impacte del brexit sobre el sector turístic dependrà, en gran part, del tipus de relació comercial que s’estableixi entre el Regne Unit i la UE. No obstant això, la sensibilitat del turisme britànic en cada escenari es pot amplificar o es pot reduir en funció de certes disposicions institucionals que s’acabin acordant, ja que poden generar pèrdues de competitivitat per al sector turístic europeu. Entre aquestes disposicions, destaca l’accés del Regne Unit a l’espai aeri comú europeu9, atès que, sense ell, és probable que els preus dels vols entre el Regne Unit i el continent augmentin (arran de la menor competència). Així mateix, si no s’aconsegueix un brexit suau, es podrien introduir mesures especialment costoses per als turistes britànics, com la pèrdua de cobertura sanitària gratuïta a la Unió i les restriccions a la seva mobilitat (inclosos els controls fronterers i els requisits de visat per viatjar a la UE).

  • 9. El mercat comú per als serveis aeris permet a qualsevol companyia aèria d’un país de la UE operar en qualsevol ruta dins la UE i establir les tarifes que consideri. Si el Regne Unit perd accés a aquest espai comú, les aerolínies britàniques serien tractades com a operadors d’un tercer país i les seves llicències, certificats i registres ja no serien vàlids a la UE.
L'impacte per al turisme

L’impacte del brexit sobre el sector turístic espanyol dependrà, en gran part, de les relacions comercials que s’estableixin entre el Regne Unit i la UE. A curt termini, cal esperar que el dinamisme del turisme britànic sigui menor que en els anys previs al referèndum

En definitiva, l’impacte estimat del brexit en la demanda turística britànica oscil·la de forma considerable en funció de l’escenari i de les hipòtesis contemplades, la qual cosa mostra l’elevat grau d’incertesa que envolta el procés de sortida del Regne Unit de la UE i les seves possibles implicacions econòmiques. En aquest sentit, un acord entre les dues parts que minimitzi la incertesa i que garanteixi una transició ordenada cap a un nou model de relacions comercials sense barreres innecessàries aconseguiria mitigar una bona part de l’impacte. Així i tot, durant els propers mesos, és probable que la boira del brexit mantingui contingut el ritme d’activitat econòmica al Regne Unit i la lliura britànica, volàtil. I, en aquest context, cal esperar que el turisme britànic continuï patint els efectes del brexit i que mantingui un menor dinamisme que l’observat en els anys previs al referèndum.