Taxonomia del sector de l’hoteleria a Espanya

El sector de l’hoteleria va ser un dels sectors que més va patir les conseqüències de la pandèmia, ja que es trobava a l’epicentre de les mesures de distanciament social a les quals es va recórrer per contenir l’avanç de la COVID-19. Tot i que els indicadors oficials apunten a una recuperació clara del sector el 2022, aquesta recuperació no ha estat totalment generalitzada. A partir d’una anàlisi de les dades internes de CaixaBank, s’evidencien les grans diferències existents dins el sector, amb una part que ha millorat molt la seva situació en relació amb el 2019 i una altra part, gens negligible, que encara arrossega dificultats.

Contingut disponible en
03

Les conseqüències de la pandèmia han estat palpables en l’hoteleria durant els dos últims anys, ja que ha estat un dels sectors més afectats per les mesures de distanciament social imposades per controlar l’avanç de la COVID-19. Malgrat això, les dades del 2022 ja suggereixen un canvi de paradigma per al sector, que, pel que sembla, ha entrat en una dinàmica definitivament positiva. L’indicador de xifra de negocis de l’INE des de l’inici del 2022 (dades fins a l’agost) apunta al fet que el sector de serveis de menjars i begudes (CNAE 56) se situa amb prou feines el 4,1% per sota del mateix període del 2019, de manera que millora de forma apreciable la caiguda del 27% anotada el 2021. No obstant això, el sector de l’hoteleria és considerablement divers, i, per aquest motiu, és d’esperar que la recuperació del sector hagi estat també molt heterogènia.

Què ens diu el big data sobre l’hoteleria espanyola?

Per poder analitzar bé el sector i entendre’n la heterogeneïtat, recorrem a les dades internes de CaixaBank. En concret, les que proporcionen els comerços d’hoteleria que utilitzen TPV de CaixaBank, d’on podem extreure informació molt valuosa per avaluar el sector hoteler. Amb una simple exploració de les dades (vegeu la taula de la pàgina següent), s’observen diferències apreciables entre els tres diferents tipus d’establiments identificats: bars, restaurants i restaurants gastronòmics.

De les dades que proporcionen els comerços d’hoteleria que utilitzen TPV de CaixaBank podem extreure informació molt valuosa per avaluar el sector hoteler

p11_ca

Per avaluar com s’ha distribuït la recuperació de l’hoteleria entre el 2020 i el 2022, observem com ha variat la facturació dels establiments amb TPV de CaixaBank entre el 2020 i el 2022 en relació amb el 2019.5 En concret, calculem la variació mitjana i els percentils 25 i 75 de totes les variacions de facturació que observem en la mostra.6

Segons els nostres resultats, el 2022, la variació mitjana de la facturació va ser positiva en els tres tipus de comerç analitzats. En aquest sentit, destaquen els forts increments de la facturació en bars, que mostra, des de l’inici del 2022, una variació mitjana del 100% en relació amb el mateix període del 2019. A més a més, el percentil 25 se situa en un creixement de 25%, la qual cosa apunta a una recuperació sense pal·liatius.7

Per la seva banda, la recuperació en restaurants i, sobretot, en restaurants gastronòmics ha estat una mica més feble. Malgrat tot, tal com s’observa al gràfic de la pàgina següent, els percentils 75 i les mitjanes de les dues branques d’activitat presenten increments de facturació en relació amb el 2019. Cal assenyalar que, en el cas dels restaurants gastronòmics, el percentil 25 encara presenta una caiguda de facturació en relació amb el 2019 (el –22%).

  • 5. Per a cada any, restringim la mostra als comerços que tenien TPV actius en els dos períodes. D’aquesta manera, la mostra exclou els comerços que s’han vist forçats a tancar durant el període analitzat.
  • 6. El percentil 25 (75) reflecteix la variació de facturació en relació amb el 2019, que deixa el 25% (el 75%) de la mostra per sota d’aquesta variació.
  • 7. Cal assenyalar que l’ús de targetes als comerços d’hoteleria ha crescut de forma molt significativa després de l’esclat de la pandèmia, de manera que, de mitjana, la variació de la facturació als TPV se situaria molt per damunt de la variació real. En aquest sentit, entre el gener i l’agost del 2022, la xifra de negocis dels comerços d’hoteleria de l’INE va caure el 4% en relació amb el mateix període del 2019, mentre que la facturació mitjana als TPV va créixer el 64%.
p12_ca

Dels resultats anteriors traiem la conclusió que la recuperació ha estat diversa, però generalment positiva. No obstant això, es pot inferir que encara hi ha una part de comerços que continua arrossegant les conseqüències de la pandèmia. Per avaluar en quina mesura continua havent-hi establiments que donen senyals de dificultats, calculem la proporció de comerços que registren caigudes de facturació en relació amb el 2019. Els resultats, mostrats al gràfic de la pàgina següent, apunten al fet que el nombre de comerços amb menys activitat que el 2019 és encara rellevant, fins i tot en la branca dels bars. En concret, el 2022, el 18% dels bars, el 26% dels restaurants i el 37% dels restaurants gastronòmics van arrossegar caigudes de facturació en relació amb el 2019. Tot i que aquestes xifres són encara elevades, queda patent que la situació de l’hoteleria ha millorat de manera ostensible si comparem els registres del 2022 amb els d’anys anteriors.

La recuperació ha estat diversa, però generalment positiva. Malgrat que, de les dades, es pot inferir que encara hi ha una part de comerços que continua arrossegant les conseqüències de la pandèmia

Proporció de comerços d’hoteleria amb una facturació inferior a la del 2019

Última actualització: 21 desembre 2022 - 10:24
La dependència del turisme explica les diferents velocitats de recuperació?

Per respondre la pregunta sobre què està generant les grans diferències entre establiments, recorrem a seccionar la mostra de comerços d’hoteleria d’acord amb les característiques dels consumidors, per identificar els comerços que depenen del turisme internacional.

A més de les mesures de distanciament social, la caiguda de l’activitat turística va ser un dels factors que va condicionar més el sector hoteler durant els anys més durs de la pandèmia. Així, la recuperació de la demanda turística el 2022 ha estat una gran notícia, però el fet que les arribades de turistes internacionals encara no s’hagin recuperat de manera completa podria ser un dels factors que expliquen la recuperació desigual de l’hoteleria. Malgrat la forta recuperació del turisme d’enguany, l’arribada de turistes internacionals a Espanya des de l’inici de l’any se situa encara el 17% per sota del mateix període del 2019. No obstant això, segons l’anàlisi dels comerços amb TPV de CaixaBank, en separar els establiments que depenien del turisme internacional abans de la pandèmia (és a dir, aquells en què les targetes estrangeres van generar més del 35% de la facturació) i els que no, no s’aprecien diferències el 2022. En els dos casos, la facturació entre el gener i l’agost mostra un creixement mitjà al voltant del 65%, amb els percentils 25 i 75 també en nivells similars en els dos grups.

Tal com es podia esperar, el 2020, sí que observem grans diferències entre els establiments dependents i no dependents del turisme internacional. En aquest any, els comerços dependents del consum estranger van registrar caigudes mitjanes de facturació del 44% en relació amb el 2019. D’altra banda, els comerços dependents del consum local també van notar l’impacte de la pandèmia, a causa de les dures mesures de distanciament social imposades. No obstant això, les caigudes de facturació van ser apreciablement inferiors (caiguda mitjana del 12%). El 2021, el sector es va recuperar a diferents velocitats, a favor dels comerços no dependents del turisme internacional, que ja van registrar augments de facturació generalitzats als TPV. En canvi, una bona part dels establiments dependents del turisme encara van arrossegar caigudes importants de facturació als TPV el 2021 (el percentil 25 va registrar una caiguda del 29%).

p14_ca

El 2021, el sector es va recuperar a diferents velocitats, a favor dels comerços no dependents del turisme internacional, que ja van registrar augments de facturació generalitzats als TPV

Atès el que reflecteix la nostra anàlisi, no hi ha dubte que la recuperació de l’hoteleria ha estat àmplia, tot i que encara queda una part del sector que arrossega alguna dificultat. D’altra banda, cal destacar que la dependència del turisme ha deixat de ser una preocupació dins el sector, ja que, el 2022, no va explicar en gairebé cap grau la diferent velocitat de recuperació de l’hoteleria. Per tant, podem dir que la dependència del turisme al sector de l’hoteleria torna a ser un senyal de fortalesa i contribuirà positivament a l’avanç del sector el 2023.

La dependència del turisme al sector de l’hoteleria torna a ser un senyal de fortalesa i contribuirà positivament a l’avanç del sector el 2023

Etiquetas: