Portugal: la indústria de l’automòbil lidera les exportacions de béns

Contingut disponible en
11 de gener de 2019

La importància de les exportacions automobilístiques1

En els últims anys, el clúster de l’automòbil a Portugal ha guanyat més pes econòmic en termes de generació de PIB. Avui dia, el sector automobilístic és responsable de gairebé el 8,5% de la producció de la indústria portuguesa i del 2,1% de la producció del conjunt de l’economia lusitana. Representa, a més a més, el 0,7% de l’ocupació total i el 4,8% de l’ocupació a la indústria manufacturera.2 A més a més, segons l’Associació de l’Automòbil de Portugal (ACAP, per les sigles en portuguès), el 2017 es van fabricar 176.000 automòbils (un increment interanual del 22,7%), i, d’aquest total, AutoEuropa (del grup Volks­­wagen) es va encarregar de més del 60%.3 Finalment, el sector té una forta orientació exportadora, com ho demostra que, segons l’ACAP, el 2017, gairebé el 96% de la producció d’automòbils va ser destinada a l’exportació, una xifra que es va enfilar fins al 99% en la categoria de vehicles lleugers.

Amb aquestes xifres, no és estrany que el sector de l’automòbil jugui un paper clau en el funcionament de les exportacions de béns de Portugal. Com ho mostra el primer gràfic, en l’últim tram del 2018, les exportacions de la indústria de l’automòbil van arribar al 13,0% del total de les exportacions de béns (el valor més alt des del final del 2004) i al 3,7% del PIB (un màxim històric). A més a més, com s’observa al segon gràfic, a l’octubre del 2018, les exportacions del sector van registrar un creixement del 39,4% interanual (fins als 7.500 milions d’euros en l’acumulat de 12 mesos). Així, si combinem aquestes xifres amb el fet que les exportacions de béns del conjunt de l’economia van créixer un 6,5%, obtenim que, a l’octubre, el sector automobilístic va explicar més del 70% de l’avanç de les exportacions totals.

Què es desprèn de la comparació d’aquesta fotografia de la indústria automobilística portuguesa amb la d’altres economies? Si mirem països de dimensions similars en termes de PIB, en economies com la República Txeca o Hongria el sector de l’automòbil té més pes. En concret, segons les dades del 2017, les exportacions del sector representen gairebé el 21% i el 18% de les exportacions totals, respectivament. En canvi, en països amb economies més desenvolupades, però amb una dimensió poblacional semblant a la de Portugal, com Bèlgica i Àustria, la indústria de l’automòbil representa una fracció de l’economia similar a la del cas portuguès. Així, el 2017, les exportacions del sector van representar gairebé l’11% de les exportacions totals a Bèlgica, mentre que, a Àustria, la xifra es va situar en el 9%.

Per subsectors, la indústria de l’automòbil es divideix en tres grans grups: vehicles automòbils per a totes les finalitats, inclosos els tractors; peces d’automòbils i accessoris, i xassissos, carrosseries, remolcs i semiremolcs. Les dades fins a l’octubre del 2018 (acumulat de 12 mesos) mostren que el primer subsector representa el 59% de les exportacions; el segon, gairebé el 40%, i el tercer, poc més de l’1%. Fa un any, les xifres dels dos principals subsectors eren similars, amb valors propers al 49%, però, el 2018, s’ha produït una recuperació significativa de la venda de vehicles automòbils, a conseqüència d’una major aposta per la seva producció.

Per regions, l’àrea metropolitana de Lisboa (AML) lidera les exportacions del sector de l’automòbil amb una quota del 42%, ja que inclou el districte de Setúbal, on es troba AutoEuropa (del grup Volkswagen); tot seguit se situa la regió Nord, que representa el 36% de les exportacions del sector i on destaca un gran conjunt d’empreses centrades en peces d’automòbils i en accessoris. En tercera posició, una altra gran part de les exportacions procedeix de la regió Centre, amb un pes del 19%, a través de les unitats PSA Peugeot Citroën de Mangualde i Renault de Cacia.

Finalment, malgrat el dinamisme exportador del sector de l’automòbil en conjunt, en termes nets, la balança comercial del sector manté un saldo negatiu. No obstant això, aquesta situació ha millorat de forma sensible en l’últim any: a l’octubre del 2018, el saldo de la balança del sector de l’automòbil va ser de –1.300 milions d’euros, en relació amb els –2.700 milions d’euros de l’octubre del 2017. A més a més, els diferents subsectors presenten situacions diverses: una gran part del dèficit procedeix del subsector dels vehicles automòbils, ja que la demanda domèstica d’automòbils se satisfà, gairebé en exclusiva, amb elevades importacions de l’estranger (com hem vist, gairebé tota la producció domèstica es destina a l’exportació). En canvi, el subsector de les peces de vehicles automòbils i d’accessoris presenta un superàvit des del final del 2015, atès que, en els últims anys, s’ha expandit més enllà del subministrament per a clients interns (en concret, a empreses de muntatge i d’exportació de vehicles, funció amb què es va desenvolupar inicialment el subsector) i s’ha llançat a l’exportació amb el subministrament a fàbriques de l’exterior del país.

Perspectives futures

L’automòbil és un bé de consum durador i, com a tal, la seva compra requereix un elevat desemborsament inicial per part de les famílies: per aquesta raó, la indústria automobilística és, tradicionalment, molt sensible a l’evolució del cicle econòmic. En el cas de Portugal, atès que el sector té una forta orientació exportadora, això significa que la indústria haurà d’afrontar un entorn internacional condicionat pels possibles repunts de les tensions geopolítiques i per l’enduriment de les condicions financeres. A més a més, en aquest sentit, cal destacar que, en l’ac­­tua­­li­­tat, les exportacions automobilístiques de Portugal es concentren en un nombre de països relativament petit. En concret, amb dades de l’octubre del 2018, Espanya li­­de­­ra les compres dels productes de la indústria de l’auto­­mòbil lusitana, amb el 22,1%, seguida d’Alemanya, de França i del Regne Unit, amb el 18,5%, el 18,4% i el 8,8%, respectivament. És a dir, aquests quatre països van absorbir, en conjunt, el 67,8% de les exportacions totals de la indústria de l’automòbil portuguesa.

Finalment, el sector també s’enfronta a importants reptes a mitjà i a llarg termini, com les noves exigències a causa del major control dels gasos contaminants i la consegüent introducció d’alternatives als motors alimentats amb combustibles d’origen fòssil, que podrien generar una readaptació del sector. Atesos aquests i altres reptes, la indústria de l’automòbil nacional ha realitzat importants inversions mitjançant programes d’augment de la competitivitat nacional en sectors d’intensitat tecno­lògica mitjana-alta. Segons les dades del Ministeri d’Economia, des de la posada en marxa d’aquests programes operatius,4 la inversió total ha assolit els 211 milions d’euros, dels quals el 80,5% correspon a la indústria de components per a automòbils. Així mateix, hi ha inversions en R+D, finançades majoritàriament per fons propis de les empreses del sector.5

En definitiva, la indústria de l’automòbil ha incrementat la capacitat productiva a través de la innovació i de la tecnologia, així com amb millores en la qualificació de la mà d’obra, en la competitivitat i en la internacionalització de les empreses, amb l’objectiu de desenvolupar aquest sector considerat estratègic en l’economia portuguesa.

1. Les xifres que es comenten engloben tots els vehicles automòbils i tractors, els xassissos i les carrosseries, les peces d’automòbils i els accessoris, i els remolcs i els semiremolcs inclosos en la nomenclatura combinada NC8.

2. Vegeu Gabinet d’Estratègia i Estudis del Ministeri d’Economia de Portugal (2018), «La indústria de l’automòbil en l’economia portuguesa», Temes Econòmics, núm. 61, novembre.

3. La majoria dels vehicles produïts a Portugal són lleugers, principalment turismes (el 72% de la producció total).

4. Del 2014 a l’agost del 2018.

5. Vegeu la nota 2 a peu de pàgina.

 

    im_1901_f4_01_ca_fmt.png
    im_1901_f4_02_ca_fmt.png