La creació d'ocupació a Espanya s'apropa

Contingut disponible en
10 de gener de 2014

Les dades d'activitat dels últims mesos han estat encoratjadores. La variació intertrimestral del PIB de 3T 2013, que va ser positiva després de nou trimestres de registres ne­­ga­­tius, va ser el que més va cridar l'atenció. El més im­­por­­tant, però, és que la tendència de fons que, finalment, ha canalitzat l'economia espanyola és clarament positiva. En aquest context, la pregunta que sorgeix de forma natural és: quan es començarà a generar ocupació?

Segons les últimes dades de comptabilitat nacional, en 3T 2013, la variació interanual del nombre d'ocupats, en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, va ser del –3,2%. Per tant, podria semblar que la recuperació de l'ocupació encara queda lluny. Però, de fet, les dades d'afiliats dels dos últims mesos han millorat de forma no­­table: al novembre, la variació interanual del nombre d'a­­filiats a la Seguretat Social va ser del –1,4%, 1,9 p.p. per damunt del registre de 3T 2013. Si es manté aquesta tendència, en 2T 2014, ja es podria produir una taxa de variació interanual de l'ocupació lleugerament positiva.

Comparar el nombre d'ocupats que hi ha en un trimestre amb els que hi havia en el mateix trimestre de l'any anterior permet examinar l'evolució de l'ocupació sense que la forta estacionalitat del mercat de treball distorsioni l'anàlisi. No obstant això, no permet capturar els canvis de tendència que es produeixen a curt termini. Per poder fer-ho, cal utilitzar la sèrie desestacionalitzada. En aquest cas, les notícies són més encoratjadores: en 4T 2013, la variació intertrimestral de l'ocupació en termes desestacionalitzats ja podria ser lleugerament positiva.

Al Focus «La creació d'ocupació arribarà a diferents velocitats», publicat a l'Informe Mensual del mes de novembre, vam comentar que, en general, la taxa de creixement intertrimestral del PIB amb què l'economia espanyola és capaç de generar ocupació se situa entre el 0,3% i el 0,4%. El nostre escenari de previsions contempla un avanç del PIB del 0,2% intertrimestral en 4T 2013, tot i que no es pot descartar que sigui lleugerament superior. A més, la forta contenció de l'ocupació en els últims anys i la notable recuperació de la confiança que s'ha produït en els últims mesos poden haver ajudat a avançar la millora del mercat laboral.

En qualsevol cas, independentment del mes o del trimestre exacte en què es registri la primera taxa de creixement positiva de l'ocupació, tot fa pensar que s'apropa el moment. No obstant això, també és cert que el procés de recuperació de l'ocupació serà, molt probablement, lent. El procés de despalanquejament, tant públic com privat, i l'ajust pendent al sector immobiliari no permetran que l'economia assoleixi ràpidament taxes de creixement properes al seu potencial. Per minimitzar l'impacte d'una recuperació lenta sobre el mercat laboral i per maximitzar-ne la capacitat de recuperació, l'OCDE ha reclamat esforços addicionals. En concret, aconsella una nova re­­baixa dels costos d'acomiadament i una millora de les polítiques actives d'ocupació. En aquesta línia, el Govern va aprovar noves mesures per facilitar la contractació a temps parcial, va reduir el nombre de contractes (de quaranta-dos a quatre) i va modificar el funcionament de les mú­­tues de la Seguretat Social per garantir-ne la transparència i reduir l'absentisme laboral injustificat.

    documents-10180-106988-cF8_1_fmt.png
    documents-10180-106988-cF8_2_fmt.png