Acumulació de liquiditat a les empreses nord-americanes, per fi l'hora del canvi?

Contingut disponible en
10 de març de 2015

La crisi financera iniciada cap a la meitat del 2007 va marcar un canvi en l'estratègia empresarial a nivell global. En els últims anys, la majoria de companyies han redissenyat les estratègies de creixement i han intentat controlar el palanquejament, combinant l'optimització de costos amb la venda d'actius no estratègics. No obstant això, la falta de claredat sobre l'evolució de la demanda agregada, la incertesa vinculada al cicle econòmic en general i l'escenari monetari ultralax han estat motius poderosos perquè les empreses hagin registrat excedents creixents de tresoreria en els balanços. Aquest fenomen d'acumulació de liquiditat ha estat especialment destacat en el cas dels EUA i obliga a plantejar-se quina utilitat se li donarà ara que l'economia presenta una tònica de creixement més robusta.

Una perspectiva històrica de l'evolució de la liquiditat (calculada com les reserves de caixa i altres actius líquids) al sector corporatiu nord-americà mostra la singularitat del repunt registrat en els últims anys. El 2014, va arribar a representar l'11,9% del total dels actius de les corporacions, en relació amb el 6,4%, de mitjana, entre el 1995 i el 2005. A més dels factors enunciats, que van impulsar l'estalvi preventiu de les empreses, també van ser rellevants altres aspectes de caràcter tributari i regulador, que van desincentivar la reinversió dels beneficis. En concret, l'elevat cost, en termes de l'impost de societats, de repatriar els beneficis generats a l'estranger ha contribuït a l'acumulació de liquiditat en filials fora de les fronteres del país. Amb la finalitat d'aconseguir una certa suavització de la càrrega fiscal, un dels arguments esgrimits pels lobbies empresarials davant les autoritats és l'impacte negatiu que representa aquesta immobilització sobre la inversió en capital (capex). Una variable que, atesa la fe­­blesa mostrada en els últims anys, ha llastat l'avanç de l'e­­co­­nomia dels EUA.

No obstant això, la tendència a acumular liquiditat podria estar començant a canviar. La millora de les perspectives de creixement a nivell global, la robusta recuperació de l'economia nord-americana i l'estabilització dels riscos financers dibuixen un nou marc per al sector empresarial. Segons l'última enquesta realitzada per l'Association for Financial Professionals a directors financers d'empresa, les companyies nord-americanes haurien començat l'any amb la ferma intenció de reduir la dimensió dels excedents de caixa. Tot i que aquest propòsit ha estat recurrent al començament de l'any, la qual cosa no n'ha impedit l'incompliment, en aquesta ocasió, la contundent resposta s'alinearia amb un canvi de tendència en l'acumulació de liquiditat.

Segons ho revelen també les enquestes, aquest viratge permetria satisfer les peticions dels inversors institucionals (fons d'inversió i de pensions, etc.). Una majoria aclaparadora reclama posar en moviment les reserves de caixa, les quals, immobilitzades en els balanços, amb prou feines generen retorns. A partir d'aquí, la gran qüestió que es plantegen els analistes i els inversors és l'ús que les companyies podrien donar a aquest excés de liquiditat. Les principals opcions considerades són quatre. Primer, augmentar el capex, invertint en la pròpia companyia per aconseguir un major creixement orgànic. Segon, abordar operacions de fusió o adquisició d'altres companyies. Tercer, millorar la política de retribució a l'accionista, mitjançant dividends i recompres d'accions. I, quart, reduir l'endeutament a mitjà i a llarg termini. Les enquestes als gestors i als analistes revelen que les preferències es decanten, de forma clara, per la primera i, després, per la tercera alternativa, de manera que les altres dues queden en un pla secundari (llevat de casos específics). Ara com ara, les actuacions de les empreses nord-americanes mostren una certa desviació d'aquestes preferències. La potenciació del capex encara és modesta (tot i que prometedora) i el despalanquejament, molt gradual (sense ser urgent). En canvi, sí s'ha observat, ja en els últims mesos, un augment notable de l'activitat en els àmbits de les fusions i de les recompres d'accions. Això fa pensar que el canvi d'estratègia de les companyies nord-americanes cap a enfocaments menys conservadors en les polítiques de liquiditat està en marxa, malgrat que, pel que sembla, no serà gaire agressiu en matèria de capex durant aquest exercici.

    documents-10180-1229461-c1503IM_F2_01_CAT_fmt.png