Fonts de finançament alternatives: el capital de risc

Contingut disponible en
9 de juliol de 2015

Després de la posada en marxa de la unió bancària, la Comissió Europea s'ha fixat una nova iniciativa insígnia per continuar construint un marc financer comú dins la Unió Europea: la unió del mercat de capitals (UMC). Un dels pilars de la UMC és l'ampliació i la diversificació de les fonts de finançament alternatives al crèdit bancari a mitjà i llarg termini. En aquest article se n'analitza una, el capital de risc (venture capital, en anglès), un gran desconegut per a molts, però amb un notable impacte potencial sobre el creixement econòmic d'un país.

Les gestores de capital de risc proveeixen de capital les empreses no cotitzades amb un alt potencial de creixement, ja siguin empreses de nova creació (en etapa llavor i start-ups1) o en fase d'expansió. A Espanya, el 91% de les empreses que tenen el suport d'aquests fons són empreses amb menys de 100 treballadors, el 58% es troben en una fase avançada de desenvolupament del negoci i el 76% pertanyen al sector de les TIC i de la tecnologia digital. Aquesta font de finançament és especialment atractiva per a les companyies amb poca història operativa, ja que, atesa la seva joventut, solen tenir poques perspectives d'accedir a altres tipus de finançament més tradicionals. A més a més, les gestores de capital de risc no solament proporcionen una injecció de capital a les empreses en què inverteixen, sinó que també ofereixen experiència i assessorament tècnic, la professionalitat d'un equip directiu amb coneixements de governança corporativa i un seguiment minuciós del negoci, ja que el seu principal objectiu és que l'empresa en què han invertit creixi i es revalori, per poder obtenir un retorn que compensi el risc en què s'ha incorregut. Un altre avantatge d'aquesta font de finançament és que és més estable al llarg del cicle que altres fonts de finançament tradicionals, com el deute o el crèdit.

Molts estudis acadèmics han analitzat els beneficis del capital de risc sobre l'economia i el teixit empresarial d'un país. Bàsicament, l'impacte d'aquest tipus de finançament es tradueix en un augment de la innovació, de la productivitat i de la competitivitat. D'una banda, les empreses que tenen el suport dels fons de capital de risc són més eficaces a l'hora d'assignar els recursos a la recerca i al desenvolupament. Per exemple, un euro invertit en R+D per aquestes empreses és nou vegades més efectiu, en termes de probabilitat de generar una nova patent, que un euro invertit per les empreses que no tenen el suport dels fons de capital de risc.2 Pel que fa a la productivitat, un estudi3 sobre diferents companyies nord-americanes va trobar evidència que les que tenien el suport dels fons de capital de risc van experimentar, en els dos primers anys de la inversió, un augment de la productivitat 2 p. p. superior a les que no el tenien. Finalment, en ser empreses amb un alt contingut tecnològic i amb un fort potencial de creixement, són més propenses a la internacionalització. De fet, aquestes empreses són concebudes des d'un començament amb una visió global, i la participació dels fons de capital de risc permet que assoleixin la dimensió necessària perquè sigui possible.

Tot i que els beneficis del finançament mitjançant el capital de risc semblen clars, a Espanya, aquest mercat encara està poc desenvolupat. La inversió de venture capital en empreses espanyoles va ser de 280 milions d'euros (el 0,03% del PIB) el 2014, clarament per sota dels volums dels EUA, del 0,17% del PIB. No obstant això, és important su­­bratllar que, malgrat ser xifres modestes, s'han restaurat els nivells del 2011, gràcies a l'increment del nombre de fons internacionals atrets per les empreses espanyoles en fase de desenvolupament. Així mateix, aquests avanços es basen, també, en un context econòmic molt favorable per al país, en una abundant liquiditat global que facilita el finançament de noves inversions i en la dinamització de la indústria de capital de risc per part dels fons públics. En concret, destaca el fons de fons del Govern FOND-ICO Global, que ha distribuït un total de 755 milions d'euros des de la seva creació el 2013. No obstant això, malgrat tots els suports esmentats, encara és un mercat molt jove a Espanya, de manera que esperem que vagi guanyant pes en els pròxims anys, a mesura que els fons de pensions inverteixin en fons de capital de risc, com ja succeeix en altres països, i a mesura que les gestores d'aquests fons assoleixin la maduresa i disposin d'una trajectòria d'èxits.

En resum, considerant els avantatges que poden oferir els fons de capital de risc a certs sectors de l'economia amb un alt potencial de creixement, totes les iniciatives que potenciïn el desenvolupament d'aquest mercat, com la iniciativa recent de la Comissió Europea en el marc de la UMC, són més que benvingudes.

1. Les empreses en etapa llavor són les que acaben de néixer i tenen els productes en fase de definició. Les start-ups són les empreses de creació recent que no han començat la producció ni la distribució del producte.

2. Popov, A. i Roosenboom, P. (2009), «Does Private Equity Investment Spur Innovation? Evidence from Europe», ECB.

3. Davis, S. et al. (2009), «Private Equity, Jobs and Productivity», Globalization of Alternative Investments Working Papers, World Economic Forum.

Etiquetes
    documents-10180-1588336-c1507IM_F9_01_CAT_Illus_fmt.png