El rating del deute sobirà: sense pressa però sense pausa

Contingut disponible en
13 de juny de 2017

El passat 31 de març, l’agència de qualificació Standard & Poor’s (d’ara endavant, S&P) va millorar la perspectiva del deute sobirà d’Espanya d’estable a positiva. Amb aquest moviment, l’agència nord-americana obre la porta a la millora de la nota creditícia (rating, en anglès) d’Espanya, que roman en BBB+ des de l’octubre del 2015, al llarg dels dos propers anys.1 Si es compleixen les previsions de CaixaBank Research per a l’economia espanyola, el més probable és que la millora del rating es produeixi més aviat que tard.

La nota creditícia associada al deute sobirà és una qüestió d’especial rellevància per diverses raons. En primer lloc, perquè aporta informació valuosa als inversors sobre el risc associat a l’Estat emissor. Això últim, al seu torn, repercuteix de manera directa sobre els tipus d’interès que han d’oferir els tresors públics per obtenir finançament. En segon lloc, perquè influeix de forma directa sobre el rating de les empreses del país, ja que, habitualment, el rating sobirà actua de facto com un sòl a partir del qual es pot avaluar el risc d’una empresa determinada. A Espanya, per exemple, la qualificació creditícia mitjana de les compa­­nyies de l’índex Ibex 35 se situa entre BBB i BBB–, uns dos graons per sota de la sobirana (BBB+). Per tant, un canvi del rating sobirà té un impacte directe sobre els costos de finançament empresarials.

L’inici de la recuperació de l’economia espanyola en la segona meitat del 2013 va marcar un canvi de tendència en l’evolució del rating sobirà espanyol. En el període recessiu del 2008-2012, el rating S&P va encadenar successives revisions a la baixa: des dels cims de l’AAA fins al rating que delimita el grau d’inversió del grau especulatiu (BBB–). De llavors ençà, les revisions de la nota creditícia d’Espanya han evolucionat en sentit ascendent, tot i que encara queda molt camí per recuperar el nivell precrisi (vegeu el primer gràfic).

De cara als propers trimestres, les favorables perspectives econòmiques fan preveure que aquesta tendència positiva tindrà continuïtat. D’una banda, el creixement de l’eco­­nomia espanyola continuarà sent vigorós i, en particular, podria batre les expectatives de l’agencia S&P. En concret, les previsions de CaixaBank Research anticipen un avanç del PIB del 3,1% el 2017 i del 2,5% el 2018, enfront del pro­­nòstic d’S&P del 2,5% i del 2,1%, respectivament. De l’altra, la correcció dels desequilibris macroeconòmics, tant in­­terns com externs, prossegueix el seu curs. En l’àmbit dels comptes públics, CaixaBank Research preveu que el dèficit públic es continuarà reduint, fins a situar-se en el 3,1% del PIB el 2017 i en el 2,4% el 2018, unes projeccions una mica més optimistes que les d’S&P (del 3,3% i del 2,9%, respectivament). És crucial mantenir els esforços per sanejar els comptes públics per reforçar la credibilitat dels inversors en relació amb la sostenibilitat del deute públic a mitjà termini. Sorpreses positives en el pla fiscal serien, de ben segur, molt ben rebudes per part de les agències de qualificació creditícia. En l’àmbit extern, l’economia espanyola ha estat capaç de corregir l’im­­por­­tant dèficit per compte corrent amb el suport dels sòlids guanys de competitivitat.

En aquest context de funcionament ferm i de perspectives macroeconòmiques favorables, els mercats financers han començat a descomptar una pujada del rating sobirà. En particular, la cotització dels CDS (credit default swaps, en anglès) del deute sobirà es manté al voltant dels 70-80 p. b., un nivell equiparable al del deute sobirà amb qualificació Baa1. És a dir, un graó per damunt de l’actual (vegeu el segon gràfic).

Malgrat que el rating d’Espanya es troba encara en nivells relativament baixos, els costos de finançament del sector públic i del sector privat s’han mantingut en nivells inusualment baixos, gràcies a la política monetària acomodatícia del BCE. Quan arribi la normalització monetària, seria desit­­jable que el rating sobirà hagi recuperat el terreny perdut per evitar un repunt dels costos de finançament.

1. En el cas de Moody’s i de Fitch, la qualificació del deute sobirà espanyol se situa en Baa2 i en BBB+ des del febrer i l’abril del 2014, respectivament.

    IM_1706_F9_01_ca_fmt.png
    IM_1706_F9_02_ca_fmt.png