El ressorgir de les sortides a borsa

Contingut disponible en
8 d'abril de 2014

El fred que va paralitzar les borses occidentals durant els anys de crisis continua remetent. El primer símptoma de millora es va manifestar en les cotitzacions, que, des de fa temps, mantenen una tendència alcista (molt intensa als EUA i moderada a Europa). Amb posterioritat, es va co­­men­­çar a percebre una reactivació d'altres constants vitals del mercat borsari. Una de les més destacades fa referència al nombre d'empreses que decideixen fer el pas d'in­­corporar-se al mercat. A les dues bandes de l'Atlàntic, els fac­­tors de demanda i d'oferta conflueixen a favor d'un aug­­ment de les sortides a borsa. D'una banda, la millora de les expectatives de creixement econòmic, la relativa bona marxa dels resultats empresarials i el nivell molt baix dels tipus d'interès han intensificat l'apetència pel risc en­­tre els inversors. Això és crucial per a les empreses que debuten al parquet, amb freqüència petites, poc conegudes i, per tant, percebudes com inversions més arriscades. De l'altra, les mateixes companyies, atretes per les cotitzacions creixents, poden trobar, al mercat borsari, una alternativa atractiva per incrementar el capital, justament en una època en què la solvència és molt apreciada i l'accés al finançament aliè és menys fàcil que en el passat.

Els EUA es van avançar, en relació amb Europa, en matèria de sortides a borsa i encara mantenen l'avantatge. Fa temps que el nombre d'operacions i l'import recaptat es­­tan creixent, de manera que ja han assolit xifres plenament normalitzades. Segons les dades de Bloomberg, du­­rant els tres primers mesos del l'any, 130 empreses han co­­mençat a cotitzar i han registrat gairebé un total d'11.000 milions de dòlars en el període de subscripció, xifra propera al rècord assolit en el mateix període del 2007. A nivell sectorial, destaquen les sortides a borsa de companyies de biotecnologia, seguides d'empreses energètiques i del sector financer. Molts analistes anticipen que, als EUA, el ritme de col·locacions podria arribar a cotes no vistes des de l'any 2000, data en què va assolir el nivell màxim previ a la crisi financera.

A Europa, la millora és més incipient, però ha començat amb força. Segons les dades de PwC, l'activitat de les sortides a borsa va ser feble fins a mitjan 2013, però l'últim trimestre de l'any passat va ser testimoni d'un augment fulgurant, que li va permetre equiparar-se amb els resultats del 4T 2007, és a dir, el període previ a la crisi. Les dades parcials del 2014 indiquen que el bon to continua.

Pel que fa a Espanya, el procés està una mica endarrerit, però sembla que aviat guanyarà força. Durant els anys 2012 i 2013 i des de l'inici d'enguany, les operacions s'han limitat a un grup d'empreses de dimensió reduïda al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i a unes poques societats d'in­­versió immobiliària (socimis). No obstant això, ja hi ha di­­verses empreses candidates a ampliar aviat l'univers borsari espanyol. Recentment, la mateixa CNMV s'ha mostrat optimista en comunicar que espera tancar el primer quadrimestre de l'any amb cinc companyies debutants al mercat continu, tot i que no ha concretat quines són. Tot plegat indica que hi haurà varietat entre els protagonistes. Per exemple, pel que fa als sectors de negoci i, també, pel que fa a les motivacions (posar en valor els negocis, culminar processos de privatització i/o respondre a les necessitats de finançament). Entre les companyies que tenen els plans de sortida més avançats, cal esmentar Applus, Odigeo, Edreams, Globalia, Loteries i Apostes de l'Estat i Aena.

    documents-10180-297240-cIM378-F2-01-es_fmt.png
    documents-10180-297240-cIM378-F2-02-es_fmt.png