La unió del mercat de capitals: un primer pas

Contingut disponible en
8 de abril de 2015

Després dels importants avanços en la creació d'una unió bancària a nivell europeu, la Comissió Europea ha po­­sat el focus en el mercat de capitals. La lliure circulació de capitals entre els Estats membres de la Unió Europea (UE), l'origen de la qual es remunta al Tractat de Roma del 1957, és un principi fonamental per al correcte funcionament del mercat únic. No obstant això, els mercats financers de les economies de la UE no estan, ni de bon tros, integrats. A més a més, en relació amb altres economies avançades, els mercats de capitals europeus estan menys desenvolupats, i les fonts de finançament, poc diversificades (vegeu el gràfic).

En aquest context, la Comissió Europea ha obert una consulta pública so­­­bre l'informe per a la creació de la unió del mercat de ca­­pitals (UMC). Es tracta d'establir un mercat de capitals ve­­ritablement integrat, amb la finalitat d'augmentar la di­­versificació de les fonts de finançament empresarial, la qual cosa impulsarà la creació d'ocupació i el creixement, al mateix temps que s'ofereixen oportunitats d'inversió addicionals als estalviadors perquè obtinguin més rendibilitat de les inversions.

Malgrat que l'assoliment de la UMC se situa en l'horitzó del 2019, la Comissió Europea ha seleccionat cinc actuacions prioritàries per impulsar la recuperació econòmica a curt termini. Per a dues d'aquestes mesures, ha llançat una consulta pública específica en paral·lel a la consulta sobre la UMC. La primera pretén que els fullets informatius que l'emissor ha de publicar abans de començar a vendre els valors al pú­­blic no siguin una barrera d'entrada, i la segona busca de­­finir un marc regulador simple, transparent i estandarditzat per al mercat de titulitzacions de crèdits bancaris d'alta qualitat. Les altres tres mesures prioritàries són millorar la informació sobre la qualitat creditícia de les pimes (per exemple, donant suport a la creació de sistemes de qualificació estandarditzats per a aquest tipus d'empreses); in­­centivar la inversió a llarg termini, en especial en projectes d'infraestructures, i desenvolupar un mercat europeu de col·locacions privades, mitjançant les quals una empresa ofereix títols a un individu o a un petit grup d'inversors en lloc de fer una oferta pública.

A llarg termini, la Comissió Europea ha identificat tres grans àrees per desenvolupar i integrar els mercats de capitals europeus. Per a cada àrea, es defineixen mesures que engloben di­­versos segments i actuacions transversals. En primer lloc, es busca millorar l'accés al finançament, amb un èmfasi es­­­pecial en les pimes i en els projectes d'infraes­­truc­­tures. Per exem­­­­ple, es proposa el desenvolupament d'un model comp­­table comú, simplificat i adaptat a les necessitats de les pimes. Altres mesures proposades per millorar l'accés al finançament tenen a veure amb l'estan­­dar­­dització d'al­­guns mercats, com el de cèdules hipotecàries o el de bons corporatius, mitjançant un marc normatiu comú a tota la UE.

Una segona àrea d'actuació busca la diversificació de les fonts de finançament. En aquest àmbit, ja hi ha moltes iniciatives en marxa en el marc dels fons d'inversió, les assegurances, les pensions personals, la private equity i el ca­pital de risc, entre d'altres, però es pretén impulsar-les amb més força eliminant els obstacles que encara difi­culten un major flux de capitals entre els Estats membres. Això comportaria que el mercat europeu fos més atractiu per als inversors internacionals.

Finalment, el tercer gran bloc de mesures tracta de millorar l'eficiència dels mercats, amb una atenció especial en els intermediaris, les infraestructures de mercat i el marc legal en relació amb el govern corporatiu, les lleis d'in­­sol­­vèn­­cia i la política impositiva. Probablement, la implementació d'aquest tercer pilar sigui la que comporti més dificultats, a causa de les importants divergències legislatives a nivell nacional. Així i tot, cal destacar que la UMC, a diferència de la unió bancària, no implica una centralització del poder de decisió a la UE. De fet, un aspecte rellevant de la present proposta és que, sempre que sigui possible, es prefereixen les solucions de mercat en lloc de l'emissió de nova regulació.

En definitiva, el projecte de creació de la UMC pretén destacar el paper dels mercats de capitals en el finançament de la inversió en la UE. La proposta subratlla, també, el paper decisiu dels bancs als mercats de capitals i la seva complementarietat com a font de finançament. En qualsevol cas, continua i continuarà sent primordial gaudir d'un sistema bancari eficient i sòlid que doni suport a la recuperació econòmica.

    documents-10180-1313140-c1504IM_F5_01_CAT_NOU_L_fmt.png