PGE 2016: de l'ajust estructural al cíclic

Contingut disponible en
12 de octubre de 2015

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2016, que va presentar el Govern el passat mes de juliol al Parlament, inclouen una millora del quadre macroeconòmic de l'economia espanyola, amb un creixement previst del 3,3% el 2015 i del 3,0% el 2016. Aquest escenari és el que ha de permetre que el dèficit fiscal per al 2016 arribi al 2,8%, la qual cosa comportaria abandonar el procediment de dèficit excessiu, ja que la xifra se situa per sota del llindar del 3%. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha considerat que aquestes previsions són, en conjunt, raonables, tot i que no estan lliures de riscos. En aquest Focus, s'analitza la composició de l'ajust i la seva versemblança.

La major part de la reducció del dèficit no respon a un aug­­ment dels ingressos, sinó a una reducció de les despeses. Començant pels ingressos, els PGE preveuen que els no financers totals augmentaran lleugerament el 2016 (+0,6%) mitjançant la disminució dels ingressos no tributaris (–32,5%), excepcionalment alts el 2015,1 que quedarien compensats per un fort increment dels ingressos tributaris (+6,2%). La recaptació tributària estaria impulsada per la millora econòmica, que es traduiria en un augment de la recaptació per IRPF (+5,5%), per impost de societats (+10%) i per IVA (+4,6%). A la Seguretat So­­cial, els ingressos per cotitzacions socials augmentarien el 6,7%. Aquestes previsions d'ingressos assumeixen que l'impacte de l'activitat econòmica sobre la recaptació serà superior al registrat històricament, la qual cosa pot in­­dicar un lleuger optimisme. A més a més, la reforma tributària s'acabarà d'implementar amb la rebaixa de l'im­­post de societats i mitjançant un any complet de rebaixa de l'IRPF, de manera que els ingressos previstos haurien de ser inferiors.

Pel que fa a les despeses de l'Estat, està previst que disminueixin el 2016 (–3,0%), a causa de la important reducció del pagament d'interessos i de les transferències corrents. La menor despesa en el pagament d'interessos (–5,6%) reflecteix el menor cost mitjà del deute i la seva estabilització. Les transferències corrents es redueixen el 3,2%, a conseqüència de la menor aportació al Servei Públic d'Ocupació Estatal, derivada de la disminució de la despesa per prestacions d'atur. Atès el quadre macroeconòmic esperat, les previsions de les dues partides semblen plausibles.

Excloent aquestes reduccions cícliques, les despeses augmentaran el 2016 en gran part de la resta de partides (despeses de personal, classes passives, aportació a la Se­­gu­­­­retat Social, etc.). A més a més, en aquest apartat de des­­peses, es concentren la majoria de les noves mesures incloses als pressupostos, entre les quals destaquen les que afecten el col·lectiu de funcionaris: obtindran un augment salarial de l'1% i la devolució del 50% de la paga extra suprimida el 2012 i dels dies lliures («moscosos» i «canosos»); d'altra banda, augmentarà la taxa de reposició de les plantilles, gràcies a l'increment previst dels costos de personal de l'Estat, del 5,0%.

Els PGE 2016 estableixen el mateix objectiu de dèficit per al 2016 que contemplava el Programa d'Estabilitat 2014-2017, presentat a l'abril del 2014. Aquest programa, però, contemplava un creixement del PIB molt inferior, de l'1,8% el 2015 i del 2,3% el 2016, la qual cosa implica que l'ajust estructural que es vol dur a terme ara entre el 2015 i el 2016 serà molt inferior al previst quan es va acordar la tònica de reducció del dèficit públic amb la Comissió Europea. Si es mantingués l'ajust estructural calculat llavors (de cinc dècimes) i es complissin les previsions econòmiques del Go­­vern, el dèficit es podria reduir fins al 2,3% l'any vinent. Com s'apunta als PGE, l'ajust no ve donat ara, com en anys anteriors, per mesures discrecionals de reducció de la despesa o d'augment dels recursos tributaris, sinó per l'aug­­ment dels ingressos i per la reducció de les despeses, gràcies a la millora econòmica.

Els PGE 2016 representen, doncs, un canvi després de diversos anys de forts ajustos estructurals: en l'actualitat, les millores cícliques de l'economia ajudaran a reduir el dèficit. El que seria òptim seria realitzar els ajustos estructurals quan el vent bufa de cua per recuperar més ràpidament la bona marxa de les finances públiques i evitar haver de repetir l'experiència d'afrontar-los quan el vent ve de cara.

1. El 2015, la partida d'ingressos no tributaris va ser excepcionalment elevada, a causa dels ingressos derivats de la privatització d'AENA.

Etiquetes
    documents-10180-1811602-c1510IM_F9_01_CAT_Illus_fmt.png