Col·lecció Estudis Econòmics


 • Població i activitat a Espanya evolució i perspectives

  NÚMERO 05

  En l'actualitat, passem per un moment de canvi demogràfic de gran transcendència per a l'economia i per a la societat que es manifesta en fenòmens com la forta caiguda de la natalitat, la devallada de la nupcialitat o l'envelliment de la població. Són fenòmens amb unes repercusions que s'extenen a molts àmbits i que, per tant, mereixen una menció especial.Aquesta monografia mira de contribuir a l'anàlisi d'aquest conjunt de qüestions, incloent-hi a més a més, les relacions entre població i activitat. També es desenvolupa un debat sobre diferents escenaris futurs que es poden avançar des d'ara, tot analitzant-ne les conseqüències sobre la demofgrafia i sobre l'activitat.

  Al primer capítol, s'ofereix una àmplia panoràmica que abasta el volum de població, la nupcialitat, la fecunditat, la natalitat, etc. S'analitzen d'una manera extensa fenòmens demogràfics que amoïnen l'opinió pública, com la reducció del creixement i l'envelliment de la població. L'estudi es fa tant des del punt de vista dinàmic, tot analitzant l'evolució del temps, com des del punt de vista estructural, mitjançant la composisió de la població per edats i altres classificacions.

  La situació actual de l'activitat i de l'ocupació a Espanya es tracta al segon apartat. S'exposen tant en la perspectiva del context europeu com pel que fa a l'evolució dels tres darrers decennis. Es para especial antenció a la menera i al grau en què els canvis de la població han incidit en el mercat laboarl. S'estudia amb molta cura l'activitat femenina, atès el paper central dels comportaments reprodoctius per al sistema demogràfic en la seva totalitat. L'anàlisi duta a terme en aquest capítol facilita la compresió de la dinàmica poblacional descrita en la primera part. Permet, alhora, el correcte plantejament dels interrogants que pretén desvetllar la tercera.

  Finalment, després de constatar la interrelació entres les variables poblacionals i la situacó social i el sistema productiu, es fan previsions sobre el futur de la població. D'aquesta manera, es contrueixen diversos escenaris basats en diferents hipòtesis sobre l'evolució de la població espanyola i sobre pautes d'activitat.

 • La reforma del sistema públic de pensions a Espanya

  NÚMERO 04

  A mesura que s'entreveu el creixement de les obligacions financeres derivades de l'actual sistema públic de pensions, es projecten ombres sobre la seva viabilitat en els pròxims anys. L'enorme importància que tenen les prestacions per jubilació per al funcionament correcte de la societat i de l'Estat, la controvèrsia al voltant del diagnòstic del problema, la multiplicitat d'instruments de reforma aplicables i la dificultat de posar en pràctica qualsevol possible solució fan que aquesta qüestió sigui una de les més sensibles del debat polític actual. És un debat que es desenvolupa, encara, entre les fronteres que tracen una realitat mal percebuda, un futur que encara no s'ha explorat a fons i una dosi considerable d'alarmisme.

  Aquesta monografia pretén contribuir a millorar la qualitat d'aquest debat sobre el futur de les pensions mitjançant dos estudis complementaris, un econòmic i l'altre sociològic. Es parteix d'un escenari de referència, basat en una projecció central de caràcter demogràfic i macroeconòmic, a l'horitzó de l'any 2025, que estableix les perspectives financeres del sistema espanyol de pensions contributives o de Seguretat Social en el supòsit d'absència de modificacions legislatives. En virtut del model aplicat, és possible tractar amb bastant detall l'evolució de les despeses i dels ingressos del sistema, i distingir entre el règim general i els règims especials (en conjunt), tenint en compte, a més, les contingències de la prestació i discriminant per sexe i per edat. Aquesta projecció facilita l'avaluació d'una sèrie de possibles mesures de reforma de les pensions tenint en compte el temps de maduració, els efectes a llarg termini, els col·lectius afectats i el sacrifici que unes mesures com aquestes podrien comportar per als individus que componen aquests col·lectius. A més, també s'indaga la sensibilitat del sistema a escenaris alternatius de processos de creació d'ocupació de l'economia.

  A l'exercici sociològic s'examinen les posicions d'una sèrie d'actors clau en el debat i la presa de decisions sobre la reforma de les pensions, començant amb una discussió de les posicions dels partits polítics respecte al Pacte de Toledo, entès com un possible punt de partida per a un procés de reformes.A continuació, s'analitza la trajectòria i el discurs d'un conjunt d'actors estratègics (polítics, socials, econòmics i culturals). Finalment, s'exposen els resultats d'una enquesta sobre una mostra representativa de la població espanyola, feta l'abril de 1995, i mitjançant la qual s'explora la percepció del problema per part dels espanyols i la seva opinió sobre les diverses possibilitats de solució.

 • Ètica i progrés econòmic

  NÚMERO 03

  Aquest tercer número de la col·lecció «Estudis i informes» del Servei d'Estudis de "la Caixa" conté dos documents del professor James M. Buchanan, Premi Nobel d'economia el 1986. El primer estudi es titula «Ètica i progrés econòmic» i constitueix la primera part del llibre «Ethics and Economic Progress», aparegut el 1994. Es tracta del text revisat de tres conferències donades l'octubre de 1991. La traducció l'ha feta el Dr. José Antonio García-Durán de Lara, catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. El punt de partida és l'ètica del treball, presa en la més pura tradició protestant calvinista. Concretament, l'autor sosté que el benestar econòmic de qualsevol de nosaltres depèn de la nostra actitud envers el treball i l'estalvi. Una societat on predomini una alta inclinació al treball i a l'estalvi serà sempre una societat més pròspera que una altra menys motivada en aquest sentit. Són veritats intuïtives, però que no són fàcils d'argumentar partint dels postulats econòmics habituals. Per demostrar-ho, el professor Buchanan qüestiona algun element bàsic de la teoria econòmica usual. S'ha de destacar que la fonamentació de la seva anàlisi és exclusivament positiva, en el sentit que únicament pretén aclarir els efectes d'una determinada ètica econòmica.

  El segon treball, «Perspectives per a les limitacions constitucionals dels dèficits pressupostaris», és la transcripció d'una conferència que va pronunciar el professor Buchanan a "la Caixa", el desembre de 1987.A pesar de la seva llunyania en el temps, l'argumentació continua sent vàlida i el tema és d'una gran actualitat: el problema dels enormes dèficits públics generats sobretot a partir de la dècada dels setanta. La dissertació se centra als Estats Units, el país que el conferenciant coneix més bé, però la qüestió és comuna a moltes altres economies, incloent-hi, naturalment, la nostra.

  Aquests documents no esgoten, per descomptat, els temes tractats, sinó que més aviat n'obren de nous. Per això confiem que les idees que figuren en el tercer número d'aquesta col·lecció constitueixin una aportació al debat sobre aquests temes.

 • La defensa de la competència a Espanya i a Europa - Informes del Tribunal de Defensa de la Competència i de la Comissió Europea

  NÚMERO 02

  En aquest segon número de la col·lecció «Estudis i Informes" es reprodueixen dos
  autoritzats informes sobre la política de la competència, un referit a la Unió
  Europea i el segon, a l'economia espanyola.Aquests dos documents són especialment
  rellevants, tant pels autors, les màximes autoritats en el seu àmbit, com pels
  temes tractats. Amb la seva difusió pretenem contribuir a un coneixement més
  gran de la problemàtica i de la importància de la competència per a la nostra economia.

  El primer informe, «La política europea sobre la competència el 1993», ha estat
  publicat per la Comissió Europea i és la primera vegada que apareix traduït en
  versió completa al català. S'hi expliquen els principis i les modalitats d'aplicació
  de la política de competència europea mitjançant la il·lustració de les principals
  actuacions de la Comissió en aquesta matèria. S'exposen els principals camps
  d'actuació i objectius de la política comunitària, es relata el control a les ajudes
  d'Estat per impedir que falsegin la competència, es ressalta com la Comissió vetlla
  per la introducció de la competència en els sectors protegits, amb la finalitat
  de la realització d'un veritable mercat únic europeu, etc.

  El segon document, «Remeis polítics que poden afavorir la lliure competència en
  els serveis i aturar el dany causat pels monopolis», és el primer informe general
  publicat pel Tribunal de Defensa de la Competència espanyol i ha tingut una
  notable repercussió en amplis medis. Aquest Tribunal vetlla la correcta aplicació
  de la Llei de Defensa de la Competència, que prohibeix la fixació de preus, el repartiment
  del mercat, l'aplicació de condicions desiguals per a prestacions equivalents,
  entre altres pràctiques. Entre els nombrosos aspectes positius que posseeix
  l'informe reproduït, hi ha el d'estar escrit en un llenguatge molt comprensible
  i clar. Exposa un conjunt de recomanacions per augmentar la competència en
  els transports, energia elèctrica, monopolis locals, instal·lació i manteniment de
  serveis públics, telecomunicacions i mercat del sòl urbà.A més, ressalta la importància
  de la liberalització, els perjudicis dels monopolis i les dificultats de les
  reformes estructurals. Per superar-les presenta criteris per al disseny de les polítiques
  d'introducció de competència, de manera que puguin ser acceptades amb
  rapidesa pels agents econòmics i per la societat en general.

Pàgines