EUA: l'acceleració del 2014 depèn de la inversió

Contingut disponible en
5 de desembre de 2013

El PIB dels EUA de 3T va registrar un avanç del 2,8% intertrimestral anualitzat. La primera impressió és positiva: la xifra va batre amb escreix el 2,0% pronosticat pel consens d'analistes i, pel que sembla, confirma l'escenari d'acce­­leració. L'optimisme s'ha vist reforçat per diversos indicadors parcials de 4T que mostren un impacte escàs del shutdown del començament d'octubre. No obstant això, un examen detallat del desglossament per components del PIB convida a la cautela en relació amb la nostra previsió d'assolir un creixement del 2,8% en el conjunt del 2014: encara falten peces en l'engranatge que ha d'impulsar un creixement sostingut, i els riscos continuen esbiaixats a la baixa.

La sorpresa a l'alça del creixement de 3T va ser deguda a l'elevada contribució de la variació d'existències (0,8 punts del total de 2,8) i a un consum públic que no va baixar com s'esperava. No obstant això, van decebre els dos components principals de la demanda interna privada: el consum privat i la inversió empresarial. La seva contribució conjunta al creixement del PIB va ser, només, d'1,2 punts percentuals, amb prou feines la meitat de la mitjana del període 2000-2007. Aquesta atonia del consum i de la inversió (que representen el 80% del PIB) mostra que, ara com ara, al sector privat li costa reaccionar amb els estímuls monetaris rebuts.

La nostra previsió d'un major creixement per al 2014 es basa en una millora del consum privat i de la inversió. Per al consum privat, esperem l'ajuda de tres factors. En primer lloc, es preveu que l'ajust fiscal del 2014 sigui sensiblement inferior al del 2013. En segon lloc, la situació patrimonial de les llars s'hauria de continuar sanejant: el preu de l'habitatge creix de manera sostinguda i el deute de les llars es redueix. El tercer factor, la recuperació del mercat laboral, és, malgrat tot, una mica més tebi. Esperem una millora de l'ocupació, però serà lenta i modesta. Això es traduirà en increments de salaris (ingressos de les famílies) molt lleugers, que fan difícil que el consum privat creixi a ritmes superiors al 2,5%.

Però el risc més important que plana sobre la previsió de creixement per al 2014 és la inversió productiva. La dada de 3T va ser pobra, en especial pel que fa als béns d'equipament (la meitat de la inversió productiva), que van recular el 3,7% intertrimestral anualitzat, i, en menor mesura, a les despeses de propietat intel·lectual (un terç de la inversió productiva), que van avançar un modest 2,2%. La nostra previsió és que la inversió es recuperi el 2014. Aquesta expectativa es fonamenta en la millora ja observada en la confiança empresarial (índexs ISM), en uns beneficis empresarials que segueixen una trajectòria robusta, i en el fet que la inversió productiva, a diferència del consum, segueix per sota dels nivells del 2007 en termes reals. Per tant, hi ha arguments per esperar la recuperació de la inversió, tot i que ja s'han donat amb anterioritat.

Etiquetes
    documents-10180-70106-rcF3_01_fmt.png
    documents-10180-70106-rcF3_02_fmt.png
    documents-10180-70106-rcF3_03_fmt.png