Les empreses portugueses mantenen l’impuls exportador

Analitzem com l’econo­­mia portuguesa ha sabut mantenir l’impuls exportador en l’última dècada i quines són les principals característiques de les seves exportacions.

Contingut disponible en
Teresa Gil Pinheiro
12 de febrer de 2024
Puerto martímio comercial. Photo by Maksym Kaharlystskyi on Unsplash

Des de la crisi del 2008, les empreses portugueses s’han orientat més cap al mercat exterior. Tant és així que, des del 2011, el creixement mitjà anual de les exportacions de béns i de serveis (exclòs el turisme)1 ha estat del 5,6% a preus corrents. En aquest article, analitzem com l’econo­­mia portuguesa ha sabut mantenir l’impuls exportador en l’última dècada i quines són les principals característiques de les seves exportacions.

En primer lloc, en els últims anys, han crescut amb més intensitat els béns i els serveis que més s’exportaven. Així, les 15 majors categories representen el 79% de les exportacions totals el 2023, 3 p. p. més que el 2011. Les categories que més han augmentat el seu pes han estat els serveis informàtics i d’R+D i els productes farmacèutics. Les exportacions de tèxtils han evolucionat en sentit contrari, ja que han reduït el seu pes al 6% del valor exportat des del 8% que representaven el 2011. Les vendes de maqui­­nà­­ria i d’aparells elèctrics i de material de transport continuen ocupant les primeres posicions, amb el 12,1% i el 10,4%, respectivament.

  • 1. De l’anàlisi d’aquest article, eliminem l’epígraf de viatges i turisme i el de transport de passatgers.
Portugal: estructura de les exportacions de béns i de serveis (sense turisme)

En segon lloc, també ha augmentat la intensitat exportadora de la indústria.2 Entre el 2011 i el 2023, la facturació global del sector industrial va créixer al voltant del 25%, una xifra que puja al 40% en la destinada als compradors exteriors, la qual cosa es tradueix en un increment de 12 p. p. de la intensitat exportadora de la indústria portuguesa. De fet, en general, els sectors que han millorat la intensitat exportadora han presentat una evolució més positiva que els sectors que depenen més de l’activitat interna. Per sectors, destaquen les utilities, amb un pes elevat en la facturació total (el 15%), però també es van registrar increments molt significatius en sectors més petits, com el farmacèutic i la reparació, el manteniment i la instal·lació d’equips i de maquinària. Aquests dos segments, que representen, només, l’1,3% i l’1,6%, respectivament, de la facturació global, van registrar increments notables del seu negoci als mercats internacionals, tal com es recull al segon gràfic.

  • 2. La intensitat exportadora es calcula com la ràtio entre el volum de negoci als mercats exteriors i la xifra de negoci total de cada sector.
Portugal: intensitat exportadora de la indústria

Arran de la major intensitat exportadora, també ha augmentat el pes de les exportacions en el PIB portuguès. Considerant només les exportacions sense activitat turística, van representar el 35% del PIB el 2023, és a dir, 8 p. p. més que el 2011, impulsades, en gran part, per les de béns, però també cal tenir en compte la contribució gens menyspreable de les exportacions de serveis, on destaquen els serveis informàtics, els de comunicació i l’R+D, que, en termes mitjans anuals, van créixer el 14,4% en el període analitzat.

Portugal: exportacions

Finalment, pel que fa a les principals destinacions de les exportacions portugueses, cal assenyalar que les cinc primeres (Espanya, França, Alemanya, el Regne Unit i els EUA) no han variat des del 2011, tot i que hi ha hagut canvis de posició entre elles i hi ha signes de major penetració en mercats més petits, com Irlanda, Polònia i Suècia. Destaquen, en particular, els casos d’Irlanda, d’Alemanya i dels EUA, on les exportacions de tecnologia, de serveis informàtics i d’informació van anotar creixements anuals importants, del 32%, del 24% i del 18%, respectivament. Dins l’àmbit dels béns exportats, destaquen els productes farmacèutics, amb un creixement mitjà anual del 13%. En aquest cas, sobresurten els mercats nord-americà, irlandès, polonès i italià, amb creixements mitjans anuals del 37%, del 34%, del 28% i del 17%, respectivament (vegeu la primera taula).

Portugal: exportacions de béns i de serveis (sense turisme) per país de destinació
Teresa Gil Pinheiro