Portugal: perspectives de creixement favorable a mitjà termini

Contingut disponible en
9 de juny de 2021
Portugal: c asos i morts per COVID-19
La situació epidemiològica continua evolucionant de forma favorable mentre l’economia mostra forts senyals de recuperació

Segons les dades disponibles, les xifres de la COVID-19 van mantenir una tendència favorable, amb el nombre de casos a la baixa i amb el ritme de vacunació a l’alça. Fins al 23 de maig, el 32% de la població ja havia rebut una dosi de la vacuna, i, a les franges d’edat de més risc, el percentatge de vacunats al­­menys amb una dosi se situava al voltant del 95%. Aquesta evolució ha permès que, al començament de maig, es fessin els últims passos de desconfinament. Així, llevat d’algunes excepcions, es pot considerar que l’economia ja està operant al complet. En aquest context, els indicadors d’activitat van registrar una forta recuperació, amb l’indicador diari d’activitat del Banc de Portugal creixent el 7% trimestral en la mitjana dels 52 primers dies del 2T. Els indicadors relacionats amb el consum, tot i que es mantenen per sota dels nivells del 2019, també es recuperen. Per exemple, a l’abril, la venda de cotxes es va quadruplicar i els pagaments electrònics van créixer més del 50%. La inversió, aproximada per la formació bruta de capital fix, va créixer el 3,7% interanual en el 1T, gràcies a l’avanç del 12,2% de la inversió en maquinària i a la resiliència de la construcció, on la inversió va créixer el 6,4%. Pel que fa a l’oferta, les millores són també evidents, però menys pronunciades, en part perquè les últimes dades disponibles es remunten al març, és a dir, al període de ple confinament. Malgrat que els desenvolupaments recents són positius, l’envergadura de la caiguda del PIB en el 1T (el –3,3% intertrimestral i el –5,4% interanual) va implicar la revisió a la baixa de la previsió per al creixement el 2021 fins al 3,7%, 1,2 p. p. menys que en la previsió anterior. No obstant això, a causa del fort creixement esperat en el segon semestre d’enguany, el moviment per al 2022 va ser l’oposat, és a dir, el creixement es va revisar a l’alça fins al 4,7%, 1,6 p. p. més del que s’havia considerat prèviament. En resum, a mitjà termini, les perspectives per a l’economia portuguesa milloren i el creixement acumulat previst per al 2020-2022 és ara del 0,3% (amb anterioritat, el –0,1%).

Portugal: c asos i morts per COVID-19
Portugal: evolució del PIB
Senyals de lleugera millora al mercat laboral

En el 1T, l’ocu­­pa­­ció va disminuir en 49.000 persones en relació amb el trimestre anterior. Malgrat el descens, es tracta d’una disminució inferior a la verificada en el primer confinament general (–142.600). La taxa d’atur, per la seva banda, va disminuir fins al 7,1% (–0,2 p. p. en relació amb el 4T 2020). No obstant això, el volum d’hores efectivament treballades va caure el 6,4% intertrimestral, l’equivalent a dues hores setmanals menys de mitjana, a causa de factors com els aïllaments profilàctics. Al seu torn, a l’abril, la taxa d’atur es va fixar en el 6,9%, mentre que l’atur re­­gistrat a les oficines d’ocupació va disminuir intertrimestralment (–8.963 persones), xifra que contrasta amb els augments registrats en els quatre mesos anteriors. No obstant això, la xifra de l’atur registrat encara supera de manera significativa la registrada abans de la pandèmia (108.326 persones més que al febrer del 2020). Considerant l’efecte positiu de les mesures de suport a l’ocupació, hem revisat a la baixa la nostra previsió per a la taxa d’atur el 2021 fins al 7,8%, tot i que la incertesa que envolta l’impacte de les restriccions sobre l’activitat de les empreses és elevada.

Portugal: atu r registrat a les ocines de l’IEFP
El segon confinament i el reforç de les mesures COVID van empitjorar els comptes públics en els quatre primers mesos de l’any

En el còmput acumulat fins a l’abril, el dèficit pressupostari es va quedar en el 6,9% del PIB, en relació amb el 2,5% del mateix període del 2020, un comportament que s’explica per la caiguda significativa dels ingressos (el –6,3% interanual) i per l’augment significatiu de les despeses (el 5,2%). Gairebé la totalitat de l’augment de les despeses va ser deguda a les transferències corrents, vinculades moltes d’elles a la pandèmia. De fet, les mesures COVID, on s’inclouen les mesures relatives als ingressos i a la despesa, van assolir el 3,4% del PIB. Malgrat la incertesa encara existent, anticipem que l’impacte d’aquestes mesures sobre els comptes públics es diluirà durant la segona meitat de l’any, en línia amb la millora de la situació pandèmica, amb els avanços en el pla de vacunació i amb la recuperació de l’economia.

Portugal: saldo pressupostari de les Administracions públiques
El turisme és el sector més afectat per la pandèmia

El confinament estricte durant dos mesos del 1T s’ha vist reflectit en les caigudes superiors al 90% del nombre de turistes en relació amb els anys 2020 i 2019. Així i tot, les perspectives per a la resta de l’any són raonablement positives (augment del 25% en el conjunt del 2021 en relació amb les xifres del 2020), lluny, en qualsevol cas, dels nivells del 2019. Aquesta millora és el fruit dels progressos en el procés de vacunació tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, tot i que es pot veure molt afectada per la decisió de les autoritats britàniques en la inclusió de Portugal a la llista de destinacions segures (els turistes britànics són dels més importants per a Portugal i, el 2019, van representar gairebé el 8% del total de turistes).

Portugal: previsions de nombre de turistes
El mercat immobiliari continua resistint

D’acord amb Confidencial Imobiliário (CI), els preus van créixer el 3% interanual a l’abril, 3 dècimes més que al març. En el mateix sentit apunten les dades de taxació bancària, que, a l’abril, van augmentar el 8% interanual, 1,1 punts més que al març. Finalment, les dades de CI relatives a les transaccions en el 1T mostren un creixement del 5,1% intertrimestral i del 21% interanual. Aquest comportament i el manteniment dels factors de suport (baix cost de finançament, gestió prudent del final de les moratòries i prolongació dels visats gold fins al final d’enguany) suggereixen que els preus es continuaran expandint el 2021, tot i que ho faran a un ritme força més moderat. Així, la nostra previsió és que avancin el 2,3% el 2021 (el 8,4% el 2020).

Portugal: preu de l’habitatge