La qualitat de l'ocupació augmenta als sectors més exportadors i amb més empreses grans

Contingut disponible en
10 de setembre de 2014

Durant la recessió, els sectors1 amb una major intensitat exportadora2 i amb una major concentració d'empreses grans3 van mostrar un comportament més positiu de l'ocupació. El 2013, als sectors analitzats amb un percentatge de vendes a l'exterior superior al 50%, la taxa de variació interanual de l'ocupació va ser, de mitjana, positiva (6,1%). En canvi, als sectors amb un pes inferior de les vendes a l'exterior, de mitjana, encara es van destruir llocs de treball (–5,7%). Aquesta relació ha perdut vigor des del començament del 2014, ja que la recuperació de la demanda domèstica ha permès que augmentés la contractació en sectors amb més dependència del consum intern. Així i tot, no hi ha dubte que la internacionalització i l'increment de la dimensió de les empreses faciliten la creació d'o­­cu­­pació. Ara bé, quin tipus d'ocupació generen aquests sectors? La quantitat importa, però també la qualitat.

El 2013, els sectors que van vendre més del 50% fora d'Espanya van presentar una ràtio d'assalariats amb contracte indefinit marcadament superior a la de la resta
(7,9 p. p.). Així mateix, la taxa va ser més alta als sectors amb el 50%, com a mínim, de la facturació total realitzada en empreses de més de 250 treballadors (7,0 p. p.).

Pel que fa als salaris, ateses les dades de l'Enquesta Anual del Cost Laboral per al 2013, la situació torna a ser més favorable per als sectors més exportadors i amb més em­­preses grans. Per exemple, de mitjana, els treballadors de sectors amb una alta intensitat exportadora van percebre un salari de 36.690 euros, mentre que el salari anual per al grup menys exportador va ser de 24.260 euros.

Després d'observar salaris més elevats als sectors que ens ocupen, no sorprèn trobar també un major pes dels treballadors amb educació superior. Segons les dades de l'En­­questa de Població Activa del 2013, el 51,3% dels treballadors en sectors amb una alta intensitat exportadora ha­­vien finalitzat estudis de grau superior (taxa superior a la resta en 13,3 p. p.). Aquest avantatge, tot i que menor (de 4,4 p. p.), s'observa també quan es comparen sectors en funció de la dimensió de les empreses.

En definitiva, l'evolució, relativament millor, del mercat laboral dels sectors més exportadors i amb més empreses grans no es limita a la quantitat de l'ocupació, sinó, també, a la qualitat. Totes les polítiques econòmiques dirigides a contribuir a la internacionalització i a fer més grans les empreses seran, per tant, benvingudes.

1. Cal assenyalar que només s'analitzen alguns sectors industrials i de serveis sobre els quals es disposa de prou informació per classificar-los en funció de la seva intensitat exportadora i de la dimensió de les seves empreses. Aquests sectors van concentrar el 44% del total d'ocupats el 2013.

2. Vegeu Focus «La internacionalització: una oportunitat per a l'ocu­­pa­­ció», de l'IM12 (2013).

3. Vegeu Focus «L'empresa espanyola creix», de l'IM06 (2014).

    documents-10180-609683-cIM382_F9_01_cat_fmt.png
    documents-10180-609683-cIM382_F9_02_cat_fmt.png
    documents-10180-609683-cIM382_F9_03_cat_fmt.png