Finançament empresarial: menys endeutament i més diversificació

Contingut disponible en
2 de maig de 2013

Durant els cinc últims anys, les empreses espanyoles han millorat de forma notable la posició financera. Aquesta tendència es va accelerar l'any 2012, amb un increment anual de la capacitat de finançament del 92,4%, fins als 36.269 milions d'euros (el 3,5% del PIB). Aquest resultat contrasta amb l'evolució de les llars i de l'Administració pública, que, en el mateix període, van patir un deteriorament important de la capacitat de finançament. En certa manera, és sorprenent que, en un context de recessió econòmica, les empreses hagin experimentat aquesta millora en agregat.

Una anàlisi detallada de les dades de la comptabilitat nacional mostra que hi ha dos factors fonamentals que ho expliquen. En primer lloc, l'excedent brut d'explotació (EBE) es va incrementar el 4,6% el 2012, arran de la reducció de la remuneració als assalariats, que, al seu torn, s'explica pel descens de l'ocupació. És important remarcar que, en comptabilitat nacional, l'EBE és el que queda del valor afegit brut un cop remunerat el factor treball i un cop pagats els impostos nets sobre la producció. Per tant, no és equivalent als beneficis empresarials, ja que també inclou amortitzacions i altres rendes (lloguers, etc.). El segon factor que ha ajudat a augmentar l'estalvi empresarial ha estat la reducció de la inversió, que va ser del –3,6% el 2012.

Les empreses utilitzen aquesta capacitat de finançament per despalanquejar-se. Segons els comptes financers publicats pel Banc d'Espanya, el deute empresarial s'ha reduït des del màxim d'1.494.803 milions d'euros registrat el 2010 (el 144,4% del PIB) fins a 1.372.008 en el quart trimestre del 2012 (el 131,7% del PIB). Aquesta tendència es va accelerar en el quart trimestre de l'any passat, pel traspàs de préstecs bancaris a la Sareb, en ser valorats en funció del preu de la transacció, que és inferior al valor al qual estaven registrats prèviament en el balanç de les entitats bancàries.

També s'està produint un canvi de composició del deute de les empreses. En l'últim trimestre de l'any, amb la reobertura gradual dels mercats de finançament internacionals, les grans empreses espanyoles van aprofitar l'ocasió per emetre bons corporatius. Les col·locacions van tenir una acollida molt bona i van permetre la diversificació de les fonts de finançament empresarials. Aquesta tendència s'ha accelerat en el primer trimestre d'enguany, amb emissions de bons per valor de 6.935 milions d'euros. No obstant això, la capacitat d'aquest canal de finançament per esmorteir la caiguda del crèdit bancari és limitada, ja que els principals compradors d'aquests bons van ser les institucions financeres i, a més a més, poques empreses poden accedir a aquest mercat.

En definitiva, les empreses no financeres són el sector de l'economia espanyola que més ha avançat en el procés de despalanquejament i que, a poc a poc, està aconseguint diversificar les fonts de finançament. La major capacitat de finançament del sector permet posicionar les empreses en una situació estratègica perquè puguin incrementar la inversió en el moment en què apareguin noves oportunitats de negoci.

    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_7+Cue_fmt.png
    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_7+Cu_fmt1.png