Titulitzacions: peça clau en el despertar del crèdit?

Contingut disponible en
10 de setembre de 2014

Atès l'important paper que exerceixen les pimes en l'e­­co­­nomia de la zona de l'euro, és de vital importància facilitar-ne l'accés al crèdit per consolidar la recuperació de la regió. El primer pas l'ha fet el BCE fomentant el crèdit al sector privat mitjançant les TLTRO i anunciant les preparacions tèc­­niques per iniciar un programa de compres de titulitzacions de crèdit. Un mercat de titulitzacions més desenvolupat i en bon funcionament serviria de font de fi­­nan­­ça­­ment addicional i, a més a més, ajudarà a millorar el mecanisme de transmissió monetari per la via de la reparació del canal creditici.1 Procedim a destacar els principals obstacles que han impedit el creixement d'aquest mercat i les solucions que han proposat diversos organismes.2

Els impediments als quals s'enfronta el mercat de titulitzacions es poden classificar en dos grups. El primer grup el formen les barreres d'origen endogen, pròpies de l'es­­truc­­tu­­ra d'aquest mercat, com, per exemple, els alts costos d'es­­tructurar aquests productes i altres restriccions operatives. El segon grup, amb més impacte en el desenvolupament d'aquest mercat, són els impediments reguladors. Els requeriments de capital exigits per retenir titulitzacions (Basilea III per als bancs i Solvència II per a les assegu­­radores) són excessivament estrictes en comparació amb altres actius amb un perfil de risc similar. Així mateix, la ràtio de liquiditat a curt termini exigida per Basilea també perjudica les titulitzacions dels crèdits a les pimes, ja que s'exclouen de la definició d'actius líquids (més benèvola per als trams sènior de les titulitzacions hipotecàries).

Tenint en compte les barreres que dificulten el desenvolupament d'aquest mercat, diversos organismes han proposat diferenciar els actius d'alta qualitat (més simples, transparents i menys arriscats) perquè puguin obtenir un trac­­tament regulador més favorable. Uns requeriments de capital menors i la seva inclusió com actius líquids possibilitarien aquesta distinció més benèvola, promourien l'o­­fer­­ta d'aquests productes i ampliarien la base inversora. Això també contribuiria a esborrar l'estigma que encara carrega aquest actiu després del paper protagonista que va tenir en la gestació de la crisi financera, en especial als EUA.

Atesa la importància que pot tenir aquest mercat per reactivar el flux de crèdit al sector privat, és important que les mesures que s'adoptin vagin encaminades a crear un mercat més eficient que alineï els incentius dels diferents agents per guanyar en transparència i en homogeneïtzació, però cerciorant-se sempre de no proporcionar un tractament regulador especial, sinó un de just i coherent amb el risc associat de cada actiu.

1. Vegeu Focus «Mercat de titulitzacions: d'heroi a malvat, i viceversa», de l'IM06 (2014) per a més informació sobre què són i com funcionen.

2. Vegeu «The case for a better functioning securitisation market in the European Union», del BCE i del BoE, i «Capital market development: SME financing in the Euro Area», de l'Informe de juliol de l'FMI.

    documents-10180-609683-cIM382_F6_01_cat_fmt.png
    documents-10180-609683-cIM382_F6_02_cat_fmt.png
    documents-10180-609683-IM382_Tabla-F6_cat_fmt_fmt.png