Un calendari de reformes per dinamitzar l'economia

Contingut disponible en
2 de juliol de 2013

L'economia espanyola ha d'aprofundir més en les reformes estructurals, les quals han de ser implementades sense dilació. Aquest és el missatge principal que es desprèn de l'informe emès per la CE el 29 de maig en relació amb el Programa Nacional de Reformes i amb el Programa d'Estabilitat presentats pel Govern.

Les recomanacions de la CE no són noves, ja que tracten de solucionar deficiències estructurals de l'economia que han estat assenyalades en múltiples ocasions amb ante­rioritat. La novetat és la pressió d'implementar-les ràpidament: s'estableix un calendari estricte i se'n vigilarà de prop el compliment. Cal recordar que, sota el protocol del Semestre Europeu, la CE ha vist reforçada la seva capacitat de control sobre les polítiques econòmiques nacionals, que arriba, fins i tot, a la possibilitat d'imposar sancions (que poden arribar al 0,1% del PIB) si les seves recomana­­cions no són tingudes en compte.

Amb una taxa d'atur del 27%, que puja fins al 57% en el cas dels joves, no és estrany que s'exigeixi revisar de manera prioritària la reforma del mercat laboral. Per bé que la reforma del 2012 s'ha començat a traduir en una major flexibilitat interna de les empreses, en una reducció dels costos d'acomiadament i en una moderació salarial, Brussel·les adverteix que el mercat laboral encara està molt fragmentat i qüestiona els avanços en altres àmbits primordials, com les polítiques actives d'ocupació i les polítiques d'educació i formació. Les primeres estan encaminades a incentivar la reinserció laboral dels aturats, per exemple promovent la col·laboració público-privada en els serveis de col·locació o oferint un assessorament individualitzat als col·lectius més afectats per l'atur. Aquest és un àmbit en què Espanya, ara com ara, mostra força deficiències. En matèria d'educació i de formació, cal prendre mesures per reduir l'abandonament escolar prematur, per fomentar la formació professional i per potenciar la formació permanent al llarg de la vida laboral dels empleats.

Atès el retard en l'aplicació de mesures en aquests àmbits, la CE ha demanat al Govern espanyol que realitzi una avaluació en profunditat dels efectes de la reforma del 2012, com a molt tard, per al juliol. Les deficiències detectades s'hauran d'abordar introduint les modificacions necessà­ries al setembre. L'FMI, en l'informe anual sobre l'economia espanyola, també insta a anar més enllà en la reforma laboral per generar ocupació. Entre les seves propostes, destaquen les mesures encaminades a reduir la dualitat, és a dir, les enormes diferències entre els contractes permanents i els temporals. Per aquest motiu, recomana alinear els costos d'acomiadament dels contractes permanents a la mitjana de la UE i que s'incrementin de forma més gradual amb l'antiguitat, reduir el nombre de contractes i ampliar l'ús del contracte permanent, i reduir el marge d'interpretació judicial dels acomiadaments procedents.

Un segon bloc de les recomanacions fetes per la CE fa referència a l'aplicació de les reformes fiscals estructurals que garanteixin la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini. En aquest sentit, el Govern ha avançat en diverses iniciatives, com la reforma de l'Administració local, i en la detecció de duplicitats entre les diferents administracions, però queda pendent la creació d'un consell fiscal independent, l'aplicació d'un factor de sostenibilitat del sistema de pensions (tots dos al desembre) i la revisió sistemàtica de les principals partides de despesa (al març del 2014) amb la finalitat de millorar l'eficiència de la despesa pública.

Entre les recomanacions per incrementar la competitivitat i per fomentar el creixement, destaca la urgència d'abordar el dèficit de tarifa elèctrica amb una solució global abans del desembre. Fins avui, el Govern ha aprovat diferents mesures que han resultat insuficients per equiparar la tarifa pagada al cost de generació i distribució: el 2012, el dèficit va ser de 5.000 milions d'euros, xifra que supera amb escreix l'objectiu fixat de 1.500 milions. Concretament, la CE recomana un ajustament gradual de les tarifes elèctriques, una reavaluació de les subvencions que desincentiven l'eficiència energètica i la intensificació dels esforços per completar la connexió de gas i electricitat amb França.

En definitiva, una llarga llista de recomanacions imprescindibles per tornar a una via de creixement sostenible i equilibrat. Tal com ho propugna la CE, la pròrroga per corregir el dèficit excessiu s'hauria d'utilitzar per accelerar el seu ritme d'implementació.

Etiquetes