País Basc

Estimem que el PIB basc es va contraure el 2020 un 9,3%, per sota del conjunt d’Espanya (–10,8%), a causa del menor pes en la seva economia de les activitats de serveis més afectades per les restriccions per controlar la pandèmia. No obstant això, la caiguda va ser més intensa que la d’altres regions que també presenten una elevada especialització industrial.

Contingut disponible en
28 d'octubre de 2021
País Vasco
2.189.000
habitants (2019)
34.142 €
de PIB per capita (2019)
6,0%
del PIB d'Espanya (2019)
4,2%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • El País Basc té 2,19 milions d’habitants, el 4,6% del total nacional, i és la setena comunitat d’Espanya per volum de població.
  • El PIB de la comunitat és de 74.780 milions d’euros, xifra que suposa el 6% del PIB espanyol, amb la qual cosa és la cinquena regió amb més pes en el total nacional.
  • El seu PIB per capita és de 34.142 euros, el segon més elevat d’Espanya (un 29% per sobre de l’agregat nacional). Destaca Àlaba, la província amb major PIB per capita d’Espanya, un 41% superior a la mitjana.
  • En especialització productiva, el País Basc destaca per l’elevat pes de la indústria manufacturera en el seu PIB (21,4%), el tercer més alt després de Navarra i la Rioja. Concentra al voltant del 10,5% de la producció de la indústria manufacturera espanyola. Destaca la seva especialització en fabricació de maquinària, béns d’equipament, productes metàl·lics i material de transport.
  • Això últim explica l’elevat pes de les exportacions de béns en el PIB regional (un 34,1% davant el 23,4% de la mitjana espanyola). Les seves vendes a l’exterior ascendeixen a 20.900 milions d’euros (2020), el 8% de les exportacions espanyoles.
  • Els principals béns exportats són: vehicles terrestres (un 23,4% del total), reactors nuclears, calderes i màquines mecàniques (15,1%), i ferro i acer i les seves manufactures (13,7%).

Taula d'indicadors estructurals

 

   

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

euros

 

8.824

17.582

29.364

 

34.142

100 = Espanya

 

118,8

120,3

127,3

 

129,2

Població

Milers d'habitants

 

2.117

2.085

2.180

 

2.189

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,0

0,2

0,4

 

0,0

% sobre el total d'Espanya

 

5,4

5,2

4,7

 

4,6

% de població > 65 anys

 

4,3

5,6

5,0

 

5,9

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

...

26,9

23,4

 

34,1

 

 
Situació macroeconòmica

Estimem que el PIB basc es va contraure el 2020 un 9,3%, per sota del conjunt d’Espanya (10,8%), a causa del menor pes en la seva economia de les activitats de serveis més afectades per les restriccions per controlar la pandèmia. No obstant això, la caiguda va ser més intensa que la d’altres regions que també presenten una elevada especialització industrial.

Les nostres previsions apunten a una moderada reactivació de l’economia el 2021, amb un augment del PIB del 4,2%, que el situaria un 5,5% per sota del nivell anterior a la COVID (vs. un 6,4% per al conjunt d’Espanya). Si bé els indicadors de consum i del sector serveis mostren una millora significativa l’any 2021, l’arrencada de les exportacions i de l’activitat industrial està sent més tímida. Tot i així, esperem que el PIB basc recuperi el 2022 els nivells previs a la crisi, amb el suport de l’execució dels NGEU i l’efecte de la demanda embassada.

PIB

Última actualització: 27 octubre 2021 - 10:30

El 2020, el País Basc va registrar una caiguda dels afiliats de l’1,3% davant el 2,1% de la mitjana espanyola. En els últims mesos, la recuperació de l’ocupació està guanyant força, tant per l’augment dels afiliats com per la reducció dels ERTO. Des de finals de 2020, els afiliats que no estan en ERTO han augmentat en 27.459 persones, un 3,7%. La xifra de treballadors en ERTO es va situar l’agost en 10.430, l’1,3% dels afiliats al Règim General. La taxa d’atur ha pujat fins al 10%, des del mínim de 8,6% en el 2T 2019, tot i que segueix sent la més baixa de totes les comunitats.

L’activitat industrial basca va acusar la pandèmia amb més intensitat que la mitjana nacional, de manera que l’IPI va anotar una caiguda del 14,1% l’any 2020, davant el 9,2% del total espanyol. En aquests darrers mesos del 2021, la recuperació de la producció industrial s’està veient afectada negativament per l’escassetat de subministraments. En termes acumulats, en els set primers mesos de l’any, l’IPI avança un 12,4% respecte al 2020, però encara es troba un 6,5% per sota dels nivells de 2019 (un 4,1% en la mitjana espanyola).

En la mateixa línia que la indústria, les exportacions van patir el 2020 una forta contracció (18,1%), molt més intensa que la mitjana espanyola (10,2%), principalment a causa de la forta caiguda de les exportacions de material de transport i energètiques. En els set primers mesos d’aquest exercici, les exportacions han repuntat un 23% interanual, si bé es mantenen un 5,8% per sota dels registres del 2019. La regió segueix presentant un superàvit comercial voluminós amb l’exterior i una taxa de cobertura favorable (129%).

Les vendes del comerç al detall l’any 2020 van anotar un descens (2,1%) més moderat que la mitjana (5,6%) i es troben menys allunyades (1,7%) que la mitjana dels nivells de 2019 (3,4%). Per la seva banda, l’indicador de consum de CaixaBank mostra una millora progressiva de la despesa amb targetes, amb un creixement en la primera setmana de setembre del 4,2%, enfront de caigudes al voltant del 6% observades al maig.

Índex de producció industrial

Última actualització: 27 octubre 2021 - 10:33

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 27 octubre 2021 - 10:35

Taula d’indicadors

   

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

3,0

–1,0

2,4

1,8

–9,3

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–3,6

0,7

0,9

–2,1

–1,7

juliol-21

-3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

4,2

–5,3

1,9

2,4

–14,1

–6,5

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–3,2

5,2

4,2

–12,4

–2,6

juliol-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,4

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

3,1

1,5

1,2

1,0

–0,1

2,9

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

2,2

–1,7

2,2

2,0

–1,3

–0,4

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

8,3

12,8

12,2

9,2

9,5

10,0

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

21,2

35,7

32,0

27,4

32,8

37,8

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–1,1

–3,7

–1,1

0,5

–1,1

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

2,4

8,2

15,2

12,7

16,1

16,4

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,4

4,4

4,3

2,3

2,6

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–7,8

12,5

2,2

–14,2

21,1

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

10,8

1,7

5,6

–1,1

–18,1

–5,8

juliol-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

6,5

3,2

6,7

4,2

–58,8

–49,1

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25