Compartir: 
Com decidir on internacionalitzar la seva empresa: ICIE 2017Com decidir on internacionalitzar la seva empresa: ICIE 2017

Davant la forta crisi econòmica, nombroses empreses es­­pa­­nyoles van necessitar obrir-se a l’exterior. Així, per exemple, el nombre d’empreses que exporten de manera regular ha augmentat de 39.000 el 2009 a 50.000 el 2016. Per a una empresa, però, no és una tasca fàcil decidir quin país és el més adequat per ampliar el mercat. Les perspectives econòmiques del país, l’estabilitat jurídica, el grau de competència o la facilitat per trobar-hi proveïdors són al­­guns dels molts elements que cal tenir en compte.

Per facilitar aquesta tasca, CaixaBank Research ha desenvolupat l’Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (ICIE). Aquesta eina analitza els principals as­­pectes que determinen la decisió de les empreses espa­­nyoles d’internacionalitzar-se en un país concret. En particular, l’anàlisi es du a terme per a un total de 67 països, tant avançats com emergents, i permet elaborar una classificació que en reflecteix l’atractiu per a les empreses es­­pa­­nyoles al llarg del temps.

L’ICIE està compost per cinc pilars que aglutinen els diferents aspectes clau del procés d’internacionalització i que permeten valorar els punts forts i els punts febles de cada país des de la perspectiva de les empreses espanyoles. En concret, aquests pilars són: el grau d’accessibilitat al mercat de cada país, la facilitat d’operar a cada mercat, l’a­­trac­­tiu comercial, l’entorn financer i l’estabilitat macroeconòmica i institucional.

Addicionalment, cada pilar es divideix en diversos subpilars. Per exemple, el pilar de l’atractiu comercial, que analitza els elements que contribueixen a determinar l’èxit de la venda de productes espanyols al país en qüestió, conté dos subpilars: un que mesura la dimensió del mercat de destinació i el poder adquisitiu de les llars i un altre que avalua l’èxit dels productes produïts per les empreses es­­panyoles en aquest mateix país.

Al seu torn, cada subpilar és el resultat de sintetitzar la informació d’una sèrie de variables. Així, el subpilar de condicions laborals, que forma part del pilar de la facilitat d’operar, reflecteix aspectes del mercat laboral del país en qüestió, com la productivitat laboral, el nivell educatiu dels treballadors o el salari mínim.1

Una empresa que desitja internacionalitzar-se, a més de tenir en compte un ampli ventall d’indicadors, també ha de valorar de forma adequada la importància relativa de cada indicador. Així, per ser el més fidels possible a les decisions que prenen les empreses espanyoles que s’han internacionalitzat, els diferents pilars s’han agrupat de manera que l’índex final és el que millor explica el comportament de l’empresa exportadora espanyola representativa.2

Després d’analitzar els indicadors rellevants per al procés d’internacionalització d’una empresa i d’estudiar el comportament de les empreses exportadores espanyoles, s’obté l’ICIE 2017. Els països de l’Europa Occidental són els que, globalment, presenten les condicions més favorables, beneficiats pel bon moment que travessa l’economia europea. A totes les regions, però, hi ha països que poden ser molt atractius per a les empreses espanyoles.

Quin és el següent mercat al qual hauria de dirigir la seva empresa? A l'ICIE trobarà els resultats de 2017 detallats per països i per regions, així com una eina perquè creï el seu propi ICIE en funció de la rellevància que tingui per a la seva companyia cadascun dels cinc pilars. La internacionalització és costosa, però molt rendible si es du a terme una estratègia adequada. CaixaBank l’ajuda a aconseguir-ho.

1. Les diferents variables dels subpilars es normalitzen perquè si­­guin comparables entre països. Vegeu «Nota Metodològica de l’Ín­­dex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial» (ICIE 2017), Document de Treball CaixaBank Research 10/17.

2. A cada pilar se li assigna el pes que maximitza la capacitat explica­­tiva de la distribució geogràfica de les exportacions de les empreses espanyoles.

 

 

Compartir: