Riquesa de les llars per països: grans diferències i alguns motius

Contingut disponible en
2 de maig de 2013

La riquesa de les llars presenta diferències entre els països de la zona de l'euro que semblen sorprenents. Això és el que es desprèn de la primera enquesta de pressupostos familiars a nivell europeu que ha coordinat el BCE, segons la qual la riquesa neta mitjana(1) de les llars espanyoles era el 2008, l'any en què es va dur a terme,
de 182.700 euros. A Alemanya, en canvi, només era de 51.400 euros l'any 2010. Què explica aquestes diferèn­cies, que, en principi, semblen contradir la percepció que tenim sobre la distribució de la renda i la riquesa als països europeus?

Dos factors expliquen aquestes xifres. En primer lloc, la proporció de llars amb habitatge propi és molt diferent entre països, des del 83% d'Espanya fins al 44% d'Alemanya. Les diferències són encara més intenses entre les llars amb una renda més baixa: el 78% de les llars espanyoles són propietàries del seu habitatge; a Alemanya, en canvi, només ho són el 16%.

L'habitatge en propietat és la forma més habitual que les llars tenen d'acumular riquesa. Per tant, els països en què la proporció de propietaris és més elevada, les llars presenten una riquesa neta superior. De fet, si comparem la riquesa immobiliària de les llars amb un habitatge en propietat, les diferències es redueixen notablement. Concretament, per a aquest col·lectiu, la riquesa immobiliària mitjana és de 180.000 euros a Alemanya i de 209.600 euros a Espanya.

Atès que, a nivell europeu, el gros dels actius de les llars és immobiliari (el 69% del total), les fluctuacions del preu de l'habitatge tenen un efecte de primer ordre sobre la seva riquesa. Des que es va efectuar l'enquesta, el preu de l'habitatge ha caigut a Espanya el 26%, mentre que a Alemanya ha pujat l'11%. Tenir en compte aquests moviments permet tenir una primera aproximació del que podria ser la riquesa immobiliària mitjana de les llars amb un habitatge en propietat l'any 2012. En aquest cas, la de les llars alemanyes se situaria en els 199.800 euros, per damunt dels 155.100 de les llars espanyoles.

En definitiva, les diferències entre la riquesa de les llars espanyoles i alemanyes existeixen, però responen a factors molt concrets. Mentre a Espanya la riquesa de les llars continui concentrada al sector immobiliari, és d'esperar que estigui més subjecta a les fluctuacions del preu de l'habitatge que en d'altres països europeus.

(1) La riquesa neta s'obté de restar el deute de les llars dels seus actius totals.

    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_F6+-E_fmt.png
    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_F6+-_fmt1.png
    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_F6+-_fmt2.png