Dinàmiques salarials a Espanya: creixen al mateix ritme els salaris baixos i els alts?

Els ingressos salarials per empleat van augmentar, de mitjana, el 2,4% interanual al maig, segons el nostre indicador de salaris. Estan creixent al mateix ritme les nòmines dels treballadors amb ingressos baixos que les dels treballadors amb ingressos alts?

Contingut disponible en
12 de juliol de 2022
Figurita de persona leyendo el periódico sobre una pila de monedas de euro. Foto de Mathieu Stern en Unsplash.

La recuperació del mercat laboral en la sortida de la pandèmia sorprèn per la seva fortalesa. Al juny del 2022, ja hi havia 20,2 milions d’afiliats i se superava àmpliament el ni­­vell prepandèmia de tres anys enrere (19,5 milions al juny del 2019). Per la seva banda, els ingressos salarials per empleat van augmentar, de mitjana, el 2,4% interanual al maig del 2022, segons l’indicador de salaris de CaixaBank Research, el mateix avanç que a l’abril, tot i que 0,2 p. p. per damunt del del març.1 Però estan creixent al mateix ritme les nòmines dels treballadors amb ingressos baixos que les dels treballadors amb ingressos alts?

Per analitzar-ho, ordenem les nòmines de menor a major import en cada mes i calculem per separat per a treballadors amb ingressos baixos, mitjans i alts la variació inter­­anual mitjana de la seva nòmina un any després.2 La nòmina mensual correspon al total d’ingressos salarials nets percebuts durant el mes, i, per tant, els augments en la nòmina són deguts a les millores salarials i als increments de les hores treballades.3

Abans d’analitzar com avancen les nòmines per nivell d’ingressos en l’actualitat, explorem com es comportaven abans de la pandèmia. El que observem és que, el 2018 i el 2019, de mitjana, l’avanç mitjà de les nòmines va ser del 2,8% interanual per als salaris baixos, del 2,2% per als salaris mitjans i del 2,3% per als salaris alts (vegeu el gràfic). Sovint, els treballadors amb salaris baixos són joves que, al principi de la vida laboral, canvien sovint de feina i, per aquest motiu, experimenten majors increments dels ingressos entre un any i el següent. Aquest resultat també es dona en altres països, com es pot observar als EUA amb el Wage Growth Tracker de la Fed d’Atlanta.4

  • 1. Aquest indicador correspon a la mitjana de la variació interanual dels ingressos salarials mensuals de totes les persones amb nòmina domiciliada a CaixaBank i es calcula client a client de forma totalment anonimitzada. Per a més detalls sobre la seva definició, vegeu l’article «Dinàmiques salarials a Espanya: què ens diu l’indicador de salaris de CaixaBank Research?», al Dossier de l’IM05/2022.
  • 2. En aquest cas, calculem la mitjana de la variació interanual de la nòmina mensual dels assalariats que l’any anterior percebien una nòmina entre el percentil 20 i 40 (salaris baixos), entre el percentil 40 i 60 (salaris mitjans) i entre el percentil 60 i 80 (salaris alts).
  • 3. Analitzar la variació mitjana permet, en tot cas, evitar casos extrems de canvis substancials en el nombre d’hores treballades o d’ocupació que, per la seva naturalesa, estan a les cues de la distribució.
  • 4. Aquest indicador mesura el creixement salarial nominal dels treballadors observat amb 12 mesos de diferència a partir de dades de la Current Population Survey (CPS).

Analitzem ara el que succeeix en l’actualitat. Al maig del 2022, l’avanç mitjà de les nòmines dels treballadors amb salaris baixos va ser del 2,9% interanual. Per la seva banda, els treballadors amb salaris mitjans i alts van experimentar increments del 2,5% i del 2,1% interanual, respectivament. Aquests resultats mostren que, igual que abans de la pandèmia, les nòmines dels treballadors amb ingressos més baixos avancen a un ritme major que les dels treballadors amb ingressos més alts, tot i que les nòmines de tots creixen a un ritme similar a la mitjana del 2018 i 2019. D’això també se’n desprèn que, ara com ara, no s’observen pressions salarials destacables per a cap nivell salarial, malgrat que les pressions inflacionistes i l’impacte desigual de la guerra d’Ucraïna sobre els diversos sectors d’activitat podrien canviar la situació i aconsellen que es faci un seguiment a temps real de la situació.

Espanya: ingressos salarials