Ocupació i productivitat: senyals positius

Contingut disponible en
22 de novembre de 2017

El mercat laboral continua evolucionant de manera molt favorable, tal com ho mostren les últimes dades de l’EPA corresponents al 3T 2017: el nombre d’ocupats ha augmentat en 521.700 persones en l’últim any i el ritme d’avanç es manté en un elevat 2,8% interanual. Si prenem una mica més de perspectiva i ens remuntem quatre anys enrere, la creació neta d’ocupació puja a 1.819.200 persones, una xifra gens menyspreable que representa un creixement acumulat del 10,6%, la qual cosa implica que ja s’ha recuperat més de la meitat dels llocs de treball destruïts en la fase recessiva (2007-2013).1

La creació d’ocupació és generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que hi ha diferències importants pel que fa a les respectives velocitats de recuperació. Si dividim els sectors d’activitat en dos grups en funció del nivell de productivitat,2 observem que la major part de l’ocupació es genera en sectors de baixa productivitat, que són els que tenen més pes en l’economia (vegeu el primer gràfic). No obstant això, el creixement de l’ocupació és més dinàmic als sectors més productius, de manera que han anat gua­­nyant importància en l’ocupació total (del 18,7% en el 3T 2013 al 19,1% actual). En efecte, el 22% de l’ocu­­pació neta creada entre el 3T 2013 i el 3T 2017 ha estat en sectors amb una productivitat superior a la mitjana, un percentatge que puja al 38% si ens centrem en l’últim any.

Entrant en el detall per sectors, observem que els sectors que han experimentat un augment més important d’ocupats, al voltant del 14% acumulat entre el 3T 2013 i el 3T 2017, són els dos sectors més productius: informació i comunicacions (TIC) i indústria (vegeu el segon gràfic). La recuperació de l’ocupació a la construcció també avança a bon ritme (el 12,3% acumulat de quatre anys), a mesura que es va consolidant el nou cicle alcista del sector immobiliari, però el seu pes en el total d’ocupats dista molt del de l’anterior etapa expansiva. Comerç, transport i hoteleria, amb un pes del 29,8% de l’ocupació total, concentra el 32,4% de l’ocupació generada en els quatre últims anys, una dada que reflecteix el bon funcionament del sector turístic en l’etapa de recuperació actual. Finalment, els sectors en què l’ocupació ha crescut menys des del 2013 són: Administració pública, educació i sanitat, i activitats artístiques i recreatives (el 8,8% i el 6,4%, respectivament), totes dues amb una productivitat inferior a la mitjana.

En definitiva, el mercat laboral espanyol evoluciona en la bona direcció. Les dades de creació d’ocupació són positives, i, a més a més, l’evolució sectorial de l’ocupació revela que, a poc a poc, es va forjant un canvi de model productiu.

 

1. El nombre d’ocupats va recular en 3.523.400 persones entre el 3T 2007 i el 3T 2013.

2. Es divideixen els sectors d’activitat en funció de si el nivell de productivitat aparent del treball se situa per damunt o per sota de la mitjana. La productivitat aparent del treball es defineix com el valor afegit brut (VAB) de cada sector dividit entre el nombre d’ocupats equivalents a temps complet (ETC).

 

    im_1712_f9_01_ca_fmt.png
    im_1712_f9_02_ca_fmt.png