Corba de tipus, expectatives de creixement i probabilitat de recessió

Contingut disponible en
26 de abril de 2017

Des de l’elecció de Donald Trump, la incertesa sobre el rumb que prendrà l’economia nord-americana ha augmentat notablement. D’una banda, la política fiscal ex­­pan­­siva que ha promès dur a terme el nou president o la menor regulació d’alguns sectors han alimentat una visió més optimista de les perspectives de creixement. No obstant això, hi ha diversos factors que continuen obligant a mantenir, com a mínim, un to molt caut. Entre aquests factors, per exemple, cal esmentar una taxa d’atur que se si­­tua ja a prop del mínim històric i que, per tant, sembla que té poc recorregut, un augment del proteccionisme o el de­­­­licat procés de normalització monetària que s’espera que la Fed dugui a terme en els propers trimestres.

Un indicador que se sol utilitzar per valorar la posició cíclica de l’economia nord-americana és el que construeix la Fed de Nova York a partir del pendent de la corba de tipus d’interès dels bons sobirans nord-americans. Els tipus d’in­­terès a curt termini estan influïts per la política monetària que du a terme la Reserva Federal. En canvi, els tipus d’interès a llarg termini reflecteixen, principalment, les ex­­pectatives sobre l’evolució futura dels tipus a curt termini. Així, quan la diferència entre els tipus a llarg i els tipus a curt és elevada, sol coincidir amb moments en què els in­­versors esperen una acceleració del creixement i de la in­­flació. El contrari succeeix quan la diferència entre els tipus a llarg i els tipus a curt és petita o, fins i tot, negativa.

Utilitzant el diferencial de tipus d’interès a 10 anys en relació amb el tipus a tres mesos, la Fed de Nova York ha estimat la probabilitat que es produeixi una recessió als EUA en els 12 propers mesos. Com es pot observar als gràfics adjunts, les vuit recessions que s’han produït als EUA des del 1960 han anat acompanyades d’una reducció del diferencial entre els tipus a llarg i els tipus a curt, un patró que recull el model estimat per la Fed. No obstant això, també és cert que, en alguna ocasió, s’ha donat el cas que el pendent de la corba s’ha reduït i, finalment, no s’ha produït una recessió, com el 1967 i el 1999, malgrat que, en aquest últim cas, la recessió va acabar succeint el 2001.

Aplicats a la situació actual, les perspectives que ofereixen el pendent de la corba de tipus d’interès i el model de la Fed de Nova York són relativament optimistes. El diferencial de tipus d’interès se situa, actualment, al voltant dels 1,70 p. p., 0,3 p. p. per damunt de la mitjana històrica. En aquest context, no sorprèn que la probabilitat de recessió que ofereix el model de la Fed de Nova York sigui relativament baixa, en concret del 5,2%.

No obstant això, en els propers trimestres, caldrà seguir de prop l’indicador de la Fed de Nova York. Els membres del FOMC tenen previst mantenir el procés de normalització monetària segons les seves previsions, amb un augment d’1,25 p. p. del fed funds fins al desembre del 2018. Per tant, previsiblement, el tram curt de la corba s’orientarà a l’alça. En aquest escenari, la resposta dels tipus a llarg termini ens donarà informació valuosa sobre les condicions de fons de l’economia nord-americana.

    IM_1704_F2_01_ca_fmt.png
    IM_1704_F2_02_ca_fmt.png