Illes Balears

La gran dependència dels sectors turístics ha provocat que l’arxipèlag pateixi amb més intensitat les conseqüències econòmiques de les restriccions a la mobilitat i l’activitat, de manera que va ser la regió amb una caiguda més gran del PIB el 2020, del 23%, respecte d’una contracció del conjunt del PIB espanyol del 10,8%.

Contingut disponible en
5 d'octubre de 2021
Illes Balears
1.211.000
habitants (2019)
28.213 €
de PIB per capita (2019)
2,7%
del PIB d’Espanya (2019)
11,9%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • Les Illes Balears, amb 1,2 milions d'habitants, el 2,5% del total nacional, és la 12a comunitat d'Espanya per volum de població.
  • Amb un PIB de 33.800 milions d'euros, ocupa l'11a posició de les comunitats autònomes i aporta el 2,7% del PIB espanyol.
  • El PIB per capita és de 28.213 euros, en 6a posició i sensiblement per sobre de la mitjana espanyola.
  • En especialització productiva, destaca pel pes relatiu més gran del comerç, transport, hostaleria i oci (40,9% del PIB de la regió respecte del 28,3% que representa el sector en el conjunt de l'economia espanyola) i el sector immobiliari. Per contra, és la comunitat amb menys pes del sector industrial.
  • Si bé el pes de les exportacions de béns en el PIB balear (4,5%) és el més baix de totes les regions, d'acord amb el menor pes dels sectors manufacturers, la comunitat destaca per la rellevància de les seves exportacions de serveis turístics. Així, el 2019, abans de la pandèmia, la despesa dels turistes estrangers a les Balears va ser de 14.843 milions d'euros, el 16% de la despesa total que van fer a tot el territori espanyol.
  • Els sectors exportadors principals són els productes químics (37,7% del total), el material de transport (21,2%), els productes energètics –per a avituallament d'avions i vaixells, principalment–, calçat (4,6%) i aliments (3,5%).

Taula d'indicadors estructurals

     

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

9.096

18.200

24.561

 

28.213

100 = Espanya

 

122,4

124,5

106,5

 

106,8

Població

Milers d'habitants

 

705

817

1.084

 

1.211

Creixement mitjà anual
en el decenni (%)

 

0,9

1,5

2,9

 

1,1

% sobre el total d'Espanya

 

1,8

2,0

2,3

 

2,6

% de població > 65 anys

 

4,5

4,3

4,0

 

4,6

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%  

...

5,6

4,5

 

5,5

   
Situació macroeconòmica

La gran dependència dels sectors turístics ha provocat que l’arxipèlag pateixi amb més intensitat les conseqüències econòmiques de les restriccions a la mobilitat i l’activitat, de manera que va ser la regió amb una caiguda més gran del PIB el 2020, del 23%, respecte d’una contracció del conjunt del PIB espanyol del 10,8%.

Per al 2021, les nostres previsions apunten a una reactivació parcial de l’economia, amb un avanç del PIB de l’11,9%, xifra que el situaria encara un 13,6% per sota del nivell pre-COVID. En concret, esperem que l’activitat econòmica repunti a partir de la segona meitat de l’any gràcies a la recuperació del turisme nacional i l’arribada de turistes de la UE, impulsada pel Certificat Digital Verd, que facilitarà la mobilitat de la població vacunada a Europa.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:52

Les Illes Balears van registrar una forta caiguda dels afiliats el 2020, del –9,3% respecte del –2,1% de la mitjana espanyola, tot i l’àmplia utilització d’ERTO. Des d’abril s’observa una recuperació progressiva de l’ocupació, tot i que a l’agost encara se situava un 6,2% per sota del nivell d’agost del 2019. La xifra de treballadors en ERTO s’ha reduït fins als 17.810, un 3,9% dels afiliats. La taxa d’atur, que habitualment ha estat de les més baixes, ha pujat fins al 15,2% el 2T del 2021 (el 15,3% de la mitjana espanyola), des del 12,1% que anotava el 2T del 2019.

El turisme de les Illes Balears té un pes de prop del 35% del PIB. La seva gran dependència del turisme internacional, que el 2019 va generar el 93% de la despesa turística a les Illes, ha comportat un descens molt pronunciat de l’activitat turística l’any 2020. Així, les pernoctacions de turistes nacionals i estrangers van caure un 89% a la regió (respecte del 69% del conjunt d’Espanya) i només hi van arribar 1,7 milions de turistes internacionals (12 milions menys que el 2019). La situació el 2021 ha anat millorant lleugerament i, al juliol, les pernoctacions van reduir al 45% la caiguda respecte del mes de juliol del 2019.

El descens de l’arribada de turistes també ha afectat de manera significativa el comerç al detall balear i és la regió amb una caiguda més gran de l’indicador corresponent de l’INE el 2020 (–14,1% vs. –5,6% a Espanya). Arran de l’aixecament de les restriccions, però, s’aprecia una recuperació significativa del consum; l’indicador de consum de CaixaBank assenyala que, a principis de setembre, la despesa en targetes ja es trobava un 4,8% per sobre del nivell del 2019.

El sector industrial també ha patit la crisi actual amb més duresa que la mitjana d’Espanya. La producció industrial balear va caure un 20,9% el 2020 (–9,2% de la mitjana d’Espanya) i entre els set primers mesos del 2021 encara arrossega una caiguda del 18,3% respecte del mateix període del 2019 (–4,1% de la mitjana d’Espanya).

Índex de consum CaixaBank

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:51

Pernoctacions turístiques

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:49

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

2,8

–0,7

3,5

1,7

–23,0

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–2,4

3,2

2,6

–14,1

–10,0

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

1,2

–6,8

–1,0

–6,3

–20,9

–18,3

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–1,1

6,6

1,2

–37,8

–34,5

juny-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,9

Índex de preus al consum
(%. var. interanual)

3,0

1,4

1,2

0,5

–0,3

3,0

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

3,1

–1,6

5,0

2,3

–9,3

–6,2

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

7,9

19,4

13,9

11,8

16,2

15,2

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

17,1

40,4

35,5

29,4

42,0

43,4

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–1,5

–3,2

–0,6

–0,6

0,2

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

5,3

18,5

28,9

26,2

29,9

29,9

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–6,1

7,2

6,0

4,1

5,7

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–4,7

13,9

–11,1

–23,3

9,0

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

5,5

–7,5

18,6

–4,6

–12,9

–8,0

juny-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

0,9

0,6

2,5

–2,7

–89,1

–69,3

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25