Illes Balears

Les Illes Balears és la regió més dinàmica del país, al ritme de la reobertura completa després de la pandèmia. Segons CaixaBank Research, el 2023 el PIB balear va créixer un 3,8%, per sobre de la mitjana espanyola (2,5%) i va recuperar els nivells anteriors a la crisi. L’embranzida del turisme va impulsar la creació d’ocupació i la despesa en consum.

Contingut disponible en
Illes Balears
1.210.000
habitants (2022)
29.603 €
de PIB per capita (2022)
2,6%
del PIB d’Espanya (2022)
2,0%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • Les Illes Balears, amb gairebé 1,21 milions d’habitants, el 2,5% del total nacional, és la dotzena comunitat d’Espanya en termes demogràfics. És la segona regió menys envellida, ja que només el 16,5% de la població té més de 65 anys (20,1% de mitjana nacional).
  • Amb un PIB de 35.465 milions d’euros, ocupa la posició número 12 de les comunitats autònomes i aporta el 2,6% del PIB espanyol.
  • El PIB per capita és de 29.603 euros i situa aquesta regió en sisena posició i un 5,1% per sobre de la mitjana espanyola. En els darrers anys, malgrat anotar un creixement econòmic intens, s’ha allunyat de la mitjana, a causa del fort increment de la població.
  • L’estructura productiva de les Illes Balears destaca pel pes relatiu més gran del comerç, el transport, l’hostaleria i el lleure (40,8% del PIB de la regió, 12 punts més que a Espanya) i la construcció (6,9% vs. un 5,4%). Per contra, és la regió amb menys pes de la indústria manufacturera (2,7% vs. un 12,5%).
  • En línia amb el protagonisme menys destacat de la indústria, el pes de les exportacions de béns en el PIB balear (7,3%) és el segon més baix de totes les regions, i les seves exportacions principals són els productes químics (41% del total) i energètics (19%): combustibles per a avituallament d’avions i vaixells. En canvi, destaquen les exportacions de serveis turístics: el 2022, la despesa dels turistes estrangers a les Balears va ser de 15.222 milions d’euros, el 17,5% de la despesa total que van fer a tot el territori espanyol. Alhora, la contribució –directa i indirecta– del turisme al PIB de les Illes Balears superava el 40% en la mitjana del període 2016-2019 (el 2020, es va desplomar fins al 14%).

Taula d'indicadors estructurals

   

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

Euros

 

12.038

21.793

23.523

 

29.603

100 = Espanya

 

123,0

120,4

106,7

 

105,1

Població

Milers d'habitants

 

732

883

1.105

 

1.207

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,9

1,9

2,3

 

0,9

% sobre el total d'Espanya

 

1,9

2,1

2,4

 

2,5

% de població > 65 anys

 

14,2

14,3

14,6

 

16,5

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

6,4

3,9

 

7,3

 

 
Situació macroeconòmica

Les Illes Balears és la regió més dinàmica del país, al ritme de la reobertura completa després de la pandèmia. Segons CaixaBank Research, el 2023 el PIB balear va créixer un 3,8%, per sobre de la mitjana espanyola (2,5%) i va recuperar els nivells anteriors a la crisi. L’embranzida del turisme va impulsar la creació d’ocupació i la despesa en consum.

Tot i que les nostres previsions apunten a un fort alentiment el 2024, amb un augment del PIB del 2,0%, aquest ritme continuarà superant de manera àmplia la mitjana espanyola (1,4%). El dinamisme més baix de l’activitat que preveiem s’explica, fonamentalment, per l’afebliment de les economies de la zona de l’euro, l’esgotament progressiu de l’efecte rebot del turisme i el fre en l’activitat del sector constructor.

PIB

Última actualització: 01 febrer 2024 - 14:03

Les Illes Balears és la regió amb millor comportament del mercat laboral. El desembre del 2023, els afiliats van augmentar el 3,3% interanual (un 2,7% de mitjana a Espanya), gràcies, sobretot, a l’embranzida de l’ocupació en sanitat, transport i hostaleria; d’aquesta manera, el volum total d’afiliats supera àmpliament el nivell de desembre del 2019 (8,5% vs.7,4% a Espanya). La taxa d’atur, que es caracteritza per una estacionalitat elevada, es va situar en l’11,4% en el 4T 2023, 4 dècimes menys que la mitjana espanyola, però 1,5 punts per damunt de l’anotada en el 4T 2019.

Un cop superada la pandèmia, l’activitat turística està experimentant un vigor extraordinari. El 2023, amb dades fins al novembre, tant les pernoctacions totals (nacionals i estrangers) com, sobretot, el nombre de turistes estrangers arribats a les illes van superar els nivells del 2019 en un 0,9% i un 5,1%, respectivament (1,9% i 0,8% a Espanya). En el cas dels turistes forans, es van marcar màxims històrics: 14,2 milions, que van gastar 17.500 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 19,1% respecte al 2019 (16,9% al conjunt del país).

Gràcies a l’impuls renovat del turisme, el consum a l’arxipèlag amb prou feines es va veure afectat per les tensions inflacionistes el 2022, mentre que el 2023 va ser la regió amb la pujada més gran de l’índex de comerç al detall (en volum), un 12,0% interanual fins al novembre (7,7% a Espanya); d’aquesta manera, supera àmpliament els nivells del 2019 (9,7% vs. 3,0% de mitjana nacional).

L’activitat al mercat residencial es va corregir amb força el 2023: després del repunt de les compravendes el 2022 (26%), les Balears van registrar la caiguda regional més gran (20% interanual fins a l’octubre), que no va ser encara superior gràcies a l’actuació del comprador estranger (que significa una mica més del 30% del total). Els preus també es van moderar (4,5% interanual en el 3T 2023 vs. 10% la primera meitat del 2022), tot i que l’escassetat d’oferta impedeix una correcció superior.

 

Vendes al detall

Última actualització: 01 febrer 2024 - 15:30

Pernoctacions de turistes

Última actualització: 01 febrer 2024 - 15:30

Taula d’indicadors

  

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,4

3,2

–23,1

11,6

12,5

3,8

0,2

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,5

2,5

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–3,4

3,5

–14,1

7,0

6,9

12,0

12,3

novembre-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1,0

7,7

4,8

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–8,0

–1,6

–20,9

11,2

13,5

–0,7

10,3

novembre-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–0,6

2,9

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–2,3

5,6

–37,8

21,8

42,5

13,6

27,1

novembre-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

2,7

24,5

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,7

0,8

–0,3

3,3

8,1

3,3

15,6

desembre-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,1

15,5

          

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–2,5

4,5

–9,3

2,5

10,7

3,3

8,5

desembre-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,4

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–2,5

4,5

–25,0

14,7

19,0

3,6

8,8

desembre-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,2

8,4

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

19,3

14,6

16,2

14,9

11,0

11,4

––

4T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

11,8

––

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

39,3

36,5

42,0

33,7

24,1

24,1

––

4T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

28,4

––

          

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,3

–0,8

0,2

1,0

0,1

1,0

––

3T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–1,1

–0,1

––

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

16,9

28,8

34,8

29,3

26,2

24,6

––

3T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,3

––

          

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,5

6,8

4,1

5,8

9,2

4,5

24,9

3T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,5

19,1

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–8,7

8,5

–23,3

32,6

25,7

–19,6

–16,7

novembre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–9,3

20,5

          

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

–10,8

14,8

–11,8

10,4

45,3

–8,8

3,7

novembre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

–0,7

40,9

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

1,5

1,6

–88,8

301,7

111,9

5,5

5,7

novembre-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,1

4,4

Nota: * La dada del PIB del 2023 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 27 març 2024 - 09:30