Múrcia

L’economia murciana té una evolució positiva. A CaixaBank Research, estimem que l’any 2023 el PIB murcià va créixer un 2,0% (2,5% a Espanya). El context inflacionista i els tipus d’interès alts van alentir la despesa en consum, i l’encariment de despeses i la sequera van impactar negativament en el sector agrari i la indústria alimentària, molt importants per a la regió. En canvi, va destacar la solidesa de comerç, turisme i obra pública.

Contingut disponible en
Murcia
1.570.000
habitants (2023)
23.197 €
del PIB per capita (2022)
2,7%
del PIB d’Espanya (2022)
1,8%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • Amb gairebé 1,6 milions d’habitants, Múrcia té el 3,2% de la població total d’Espanya. És la regió menys envellida, ja que només el 16,6% de la població té més de 65 anys (el 20,4% de la mitjana nacional).
  • El PIB de la regió ascendeix a 35.810 milions d’euros, la qual cosa suposa el 2,7% del PIB espanyol.
  • El PIB per capita (23.197 euros) és el cinquè més baix de totes les regions i un 17,6% inferior a la mitjana del país. Tot i ser una de les regions més dinàmiques en els darrers anys, la distància del seu PIB per capita respecte de la mitjana s’ha estabilitzat a causa del fort creixement demogràfic que ha experimentat.
  • Per sectors productius, destaca la major especialització relativa en indústria, tant manufacturera (15,1% del PIB vs. un 12,5% a Espanya) com extractiva (5,6% vs. un 4,9%) i, sobretot, agricultura (4,6% vs. un 2,6%), on ocupa el tercer lloc regional en producció de fruites i hortalisses. Per contra, els serveis vinculats a la indústria tenen un pes molt inferior (21,8% vs. un 28,5%).
  • Les exportacions de béns representen el 40,2% del PIB regional, 11,3 punts per sobre de la mitjana espanyola i el quart percentatge més alt del país. L’any 2023, la regió va exportar mercaderies per valor de 14.020 milions d’euros, el 3,7% de les exportacions espanyoles. Gairebé la meitat dels béns exportats procedeixen del sector agroalimentari, especialment fruites, llegums i hortalisses, per davant de combustibles (23,7%) –gràcies a la refineria d’Escombreras– i productes químics (10%). Múrcia concentra el 17% de les exportacions espanyoles de fruites i llegums.

Taula d’indicadors estructuralss

   

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

Euros

 

8.545

15.223

18.140

 

23.197

100 = Espanya

 

87,3

84,1

82,3

 

82,4

Població

Milers d’habitants

 

1.073

1.243

1.462

 

1.552

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,9

1,5

1,6

 

0,6

% sobre el total d’Espanya

 

2,7

3,0

3,1

 

3,2

% de població > 65 anys

 

12,3

14,1

14,5

 

16,3

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

20,6

33,8

 

40,2

 

 
Situació macroeconòmica

L’economia murciana té una evolució positiva. A CaixaBank Research, estimem que l’any 2023 el PIB murcià va créixer un 2,0% (2,5% a Espanya). El context inflacionista i els tipus d’interès alts van alentir la despesa en consum, i l’encariment de despeses i la sequera van impactar negativament en el sector agrari i la indústria alimentària, molt importants per a la regió. En canvi, va destacar la solidesa de comerç, turisme i obra pública.

Les nostres previsions assenyalen que l’economia murciana s’alentirà el 2024, amb una evolució del PIB de l’1,8% (un 1,9% de mitjana al país). La pèrdua d’impacte s’explica, principalment, per la debilitació de la construcció i la indústria, encara afectada per l’encariment de despeses, i els serveis, per la seva banda, esmorteiran la seva contribució en el creixement. Per la part positiva, esperem que el ritme d’implementació de fons europeus s’intensifiqui, la qual cosa ajudaria a dinamitzar l’activitat.

PIB

Última actualització: 25 març 2024 - 15:40

L’ocupació mostra un comportament positiu a Múrcia. Després de créixer un 1,9% de mitjana el 2023 (un 2,7% a Espanya), l’afiliació s’accelera intensament durant l’inici d’aquest any i creix al febrer a un ritme del 3,1% interanual (vs. un 2,7%), amb la qual cosa supera àmpliament els nivells del 2019 (un 12,3% vs. un 9,6% de mitjana): l’últim any destaca l’increment d’ocupació en hostaleria, educació i sanitat. Per una altra banda, la taxa d’atur (l’11,3% en el 4T 2023) és inferior, tant a la mitjana espanyola (un 11,8%) com, sobretot, als nivells prepandèmia (un 16,1% en el 4T 2019).

La despesa en consum ha registrat un comportament més modest que la mitjana del país: després que el 2022 experimentés el descens més gran de totes les regions afectades per les tensions inflacionistes, les vendes del comerç al detall (en volum) amb prou feines van créixer un 0,5% el 2023 (un 2,9% a Espanya) i un 0,2% interanual el gener d’aquest any (vs. un 1,4%); així doncs, és una de les regions més allunyades dels nivells del 2019 (–5,9% vs. un +1,2%).

L’activitat industrial de Múrcia es va veure llastada el 2023 per les branques energètiques i agroalimentàries, de manera que l’IPI va retrocedir amb força, un 6,2% (vs. un –1,4% en el conjunt d’Espanya). Malgrat el fort repunt anotat a l’inici del 2024 (+7,3% interanual al gener vs. un +3,6%), continua molt allunyat dels nivells del 2019 (–4,3% vs. un –2,4%).

El 2023 les exportacions murcianes de béns van anotar un retrocés una mica més intens que el del conjunt del país (–2,7% vs. un 1,4%): l’excel·lent comportament de les vendes de productes agroalimentaris, sobretot de fruites, llegums i preparats alimentaris, va ser contrarestat àmpliament pel fort retrocés de les de productes energètics (derivats del petroli), llastats per la normalització dels preus. Amb això, superen els registres del 2019 en un 30,1% (vs. +31,9% a Espanya).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 25 març 2024 - 15:40

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 25 març 2024 - 15:40

Taula d’indicadors

  

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

2024

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,0

3,2

–9,0

6,9

4,0

2,0

––

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,5

––

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–6,4

2,5

–6,6

3,3

–2,3

0,5

0,2

gener-24

–5,2

2,3

–5,2

3,6

0,8

2,9

1,4

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–6,8

3,8

–2,3

2,4

2,4

–6,2

7,3

gener-24

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,5

–1,4

3,6

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–3,9

4,5

–2,4

7,5

10,0

4,8

––

desembre-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

2,4

––

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,5

–0,3

3,0

8,8

3,7

2,8

febrer-24

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,5

2,8

          

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,7

3,8

–0,1

3,8

2,9

1,9

3,1

febrer-24

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

2,7

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,7

3,8

–4,5

7,2

4,7

2,4

3,8

febrer-24

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,4

3,1

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

22,9

20,1

16,2

14,3

13,3

12,6

––

4T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

12,1

––

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

41,1

43,6

37,4

31,1

28,9

28,7

––

4T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

27,2

––

          

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–4,1

–2,0

–1,0

–1,5

–3,0

–1,1

––

3T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–1,1

–0,1

––

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

9,6

27,2

34,2

33,6

31,7

30,0

––

3T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,3

––

          

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–6,8

2,5

3,1

5,2

7,6

2,3

––

4T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,0

––

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–15,8

11,1

–9,9

31,7

14,7

–4,9

––

desembre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–9,7

––

          

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

15,3

0,6

–7,7

22,1

18,6

–2,7

––

desembre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

–1,4

––

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–2,1

2,7

–58,2

63,7

39,8

5,8

5,5

gener-24

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,2

5,7

Nota: * La dada del PIB del 2023 de les C. A. és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 08 maig 2024 - 09:00