• Evolución de la desigualdad en tiempo real y efectividad del estado del bienestar para amortiguar el impacto de la crisis

  España
  castellà
  Desigualdad

  Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE), Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research), Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE).

  Oriol Aspachs
  Alberto Graziano
  Josep Mestres Domènech
  España
  Desigualdad
  COVID-19
  Desigualdad
 • Oriol Aspachs
  Ruben Durante
  Alberto Graziano
  Josep Mestres Domènech
  Jose G. Montalvo
  Marta Reynal-Querol
 • El Pla de Recuperació Europeu: una onada verda per al sector immobiliari

  castellàanglès

  Al juliol, va cristal·litzar la resposta econòmica europea a la crisi de la COVID-19: el Consell Europeu va aprovar el Pla de Recuperació Europeu, l’anomenat NGEU, mitjançant el qual la Unió Europea atorgarà fins a 750.000 milions d’euros als Estats membres per impulsar la recuperació de l’economia després del xoc de la pandèmia. Es tracta d’un acord sense precedents, que podria tenir un impacte considerable sobre el sector immobiliari europeu, ja que un dels objectius principals de la UE, al qual aquest Pla de Recuperació pretén contribuir de manera significativa, consisteix a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle el 55% el 2030 en relació amb els nivells del 1990. És clar que la renovació del parc d’edificis europeu, on es realitza el 40% del consum energètic del continent, serà clau per aconseguir aquest objectiu climàtic.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  El funcionament del Pla de Recuperació i el repte climàtic

  L’element principal de l’NGEU, el Mecanisme de Recuperació, atorgarà entre el 2021 i el 2026 fins a 312.500 milions d’euros en transferències i 360.000 milions en préstecs als Estats membres, en funció de la dimensió i de l’impacte de la crisi de la COVID-19 que hagin patit. Segons les previsions actuals de la Comissió Europea, s’estima que Espanya i Itàlia podrien arribar a rebre uns 60.000 milions d’euros (el 4,8% i el 3,7% del PIB, respectivament)1 del Fons de Recuperació; França, uns 30.000 milions (l’1,3% del PIB); Portugal, 13.000 milions (el 6,2% del PIB), i Alemanya, uns 20.000 milions (el 0,6% del PIB). Per accedir a aquests fons, els països de la UE han d’elaborar Plans de Recuperació Nacionals i detallar tant els projectes d’inversió que finançaran amb els fons com les reformes que els acompanyaran. Aquests projectes i aquestes reformes hauran de contribuir a quatre objectius generals: i) la promoció de la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea; ii) l’enfortiment de la resiliència econòmica i social; iii) la mitigació de l’impacte social i econòmic d’aquesta crisi, i iv) el suport a les transicions ecològica i digital. A més a més, cada pla de recuperació i resiliència haurà de destinar un mínim del 37% de la despesa a qüestions relacionades amb el clima.2 

  • 1. Els 72.000 milions que Espanya espera rebre de la UE inclouen 12.500 milions del fons REACT-EU.
  • 2. Per a més detalls, vegeu l’article «Tot el que sempre ha volgut saber sobre el Pla de Recuperació europeu, però mai no ha gosat preguntar», disponible a https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/tot-sempre-ha-volgut-saber-sobre-pla-recuperacio-europeu-mai-no-ha
  El Fons de Recuperació europeu NGEU té una dotació elevada

  i pot ser un revulsiu important per renovar el parc d’edificis europeu, una condició sine qua non per assolir els objectius d’emissions acordats.

  Renovació del parc d’edificis europeu: un objectiu clau

  La Comissió Europea ha identificat la renovació del parc d’edificis europeu com una de les prioritats per a la transició ecològica. Més de 200 milions d’edificis, que representen el 85% del parc europeu, van ser construïts abans del 2001, i la majoria no són energèticament eficients. Al gràfic següent es pot veure que, a molts països, sobretot a Espanya, encara queda molta feina per millorar l’eficiència energètica mitjana del parc d’habitatges. La velocitat de renovació actual és massa lenta per complir l’objectiu de la reducció de les emissions el 55% el 2030. Segons la Comissió, per assolir el ritme de renovació desitjat, són necessaris uns 90.000 milions d’euros per any en inversions públiques i privades europees.

  Proporció d’habitatges per grau d’eficiència

  Percentatge del parc nacional d’habitatges per grau d’eficiència EPC (%)

  p 18

  Davant aquesta situació, la Comissió Europea recomana que la renovació del parc d’habitatges sigui una de les prioritats dels plans de recuperació nacionals. Aquestes renovacions podrien contribuir de manera simultània als dos objectius europeus de transició ecològica i de digitalització de l’economia, mitjançant, per exemple, edificis «intel·ligents» que poden ser més eficients des d’un punt de vista energètic i que, fins i tot, poden produir la seva pròpia energia.

  p 19

  En conseqüència, Alemanya, França i Espanya ja han anunciat un seguit de mesures de renovació que tenen previst finançar amb els fons europeus. A Alemanya, el Govern ha comunicat que incrementaria la dotació del programa de renovació energètica d’edificis, dels 1.500 milions d’euros inicials a 2.500 milions, i també ha donat a conèixer la creació d’un nou programa, dotat amb 2.000 milions d’euros, per promoure l’adaptació climàtica dels edificis municipals. A França, el Pla de Relance inclou 6.700 milions d’euros entre el 2021 i el 2022 per renovar habitatges privats, locals de pimes, edificis públics i edificis d’habitatge social.

  Al següent article, veurem com Espanya utilitzarà els fons europeus per finançar una onada de renovació del parc d’edificis espanyol.

  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Activado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado
 • NGEU: una oportunitat per reactivar el sector immobiliari espanyol

  castellàanglès

  El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia espanyola pot ser un catalitzador important per al sector immobiliari. Amb l’ajuda dels fons europeus, el Govern preveu rehabilitar mig milió d’habitatges entre el 2021 i el 2023, amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència energètica i contribuir, així, a assolir els objectius de descarbonització acordats. D’altra banda, els Pressupostos Generals de l’Estat contemplen un increment notable de la dotació destinada a augmentar el parc d’habitatge social de lloguer, una política molt necessària davant l’agreujament dels problemes d’assequibilitat dels lloguers per als grups de població més vulnerables.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  Next Generation EU: una oportunitat històrica per a l’economia espanyola

  El Fons de Recuperació Europeu (Next Generation EU) és una oportunitat única per modernitzar l’economia espanyola i incrementar-ne el creixement potencial. No en va, Espanya rebrà uns 72.000 milions d’euros en transferències no reemborsables entre el 2021 i el 2026, una xifra que equival al 5,8% del PIB del 2019.1 Malgrat que el primer pagament de la Comissió Europea no s’espera fins a mitjan 2021,2 el Govern preveu anticipar fons per accelerar les inversions i espera executar 26.634 milions d’euros el 2021, segons ho recull l’avantprojecte dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Tal com veurem, una part important es destinarà a donar suport a la transició ecològica i digital del sector immobiliari.

  • 1. Aquesta quantitat pot arribar als 140.000 milions d’euros si incloem els préstecs. Per a més detalls, vegeu «Next Generation EU: una oportunitat d’or per a l’economia espanyola», disponible a https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/next-generation-eu-oportunitat-dor-leconomia-espanyola
  • 2. S’espera que la UE desemborsi el primer tram dels fons, de 6.400 milions d’euros, en el 3T 2021.
  NGEU i PGE 2021: una dotació important destinada a polítiques d’habitatge

  En matèria d’habitatge, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) presentat pel Govern espanyol per canalitzar els fons europeus de l’NGEU3 se centra, en especial, en el pla de rehabilitació d’habitatges i de regeneració urbana. Aquesta política està ben alineada amb els objectius fixats per la Comissió, ja que la renovació del parc d’edificis europeu és una de les prioritats clau.4 Així, el PRTR subratlla la importància de millorar l’habitabilitat i d’impulsar el sector de la construcció en clau sostenible (millorant l’eficiència energètica, impulsant infraestructures verdes i desplegant sostres solars) i digital (mitjançant aplicacions intel·ligents en edificis). En concret, el PRTR contempla la rehabilitació de 500.000 habitatges entre el 2021 i el 2023. Es tracta d’un objectiu ambiciós, molt positiu per al sector si es materialitza, i, com veurem tot seguit, atesa la situació actual del parc d’habitatges, l’impacte mediambiental pot ser molt significatiu.

  • 3. A l’octubre, el Govern va presentar un esbós del Pla amb les línies mestres. El Pla definitiu s’ha de remetre a la Comissió Europea abans del 30 d’abril del 2021, i s’espera que el Consell Europeu l’aprovi al juny del 2021.
  • 4. Vegeu l’article «El Pla de Recuperació Europeu: una onada verda per al sector immobiliari», en aquest mateix Informe Sectorial.
  Al voltant del 6% dels fons europeus NGEU

  es destinaran a la rehabilitació d’habitatges, de manera que es triplicarà la inversió pública en aquest àmbit.

  Segons el Ministeri de Política Territorial, en els propers anys, es destinaran 4.500 milions d’euros del NGEU (el 6,25% del total de transferències) a la rehabilitació d’habitatges. El 2021, segons es recull als PGE, es canalitzaran 1.651 milions d’euros a càrrec de l’NGEU a finançar polítiques d’habitatge i de foment de l’edificació. Si es materialitza, aquesta quantitat representaria més del triple de les partides d’habitatge incloses als PGE durant la mitjana dels cinc últims anys, quan oscil·laven entre els 460 i els 510 milions d’euros per exercici. A més a més, aquest total representa el 73% del total pressupostat als PGE 2021 en polítiques d’habitatge (2.253 milions d’euros) i el 6,2% dels esmentats 26.634 milions d’euros dels fons europeus NGEU que s’espera executar el 2021.

  Els PGE 2021 inclouen una dotació pressupostària de 2.253 milions d’euros en matèria d’habitatge,

  dels quals 1.651 milions procedeixen dels fons europeus i es destinaran a rehabilitació d’habitatge i 569 milions es destinaran a polítiques socials d’habitatge.

  p 22

  Els 1.651 milions d’euros de fons de l’NGEU el 2021 s’utilitzaran en tres programes: un per a la rehabilitació d’entorns residencials (habitatges i barris), gestionat, principalment, per les comunitats autònomes mitjançant convenis, per valor de 1.550 milions d’euros; un altre centrat en la rehabilitació digital i sostenible d’edificis públics, per valor de 81 milions, i un últim, dotat amb una partida de 20 milions, per a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic. D’aquesta manera, malgrat que els fons europeus no finançaran de forma directa programes d’habitatge social, permetran alliberar fons per incrementar la dotació en aquest àmbit als PGE 2021: la dotació total pressupostada de 2.253 milions d’euros per a habitatge inclou 569 milions d’euros per a habitatge social, la qual cosa representa un augment del 20% en relació amb els pressupostos anteriors. Aquesta dotació es destinarà, principalment, a ajudes al lloguer per a famílies vulnerables i al pla de 20.000 habitatges per a lloguer social. 

  D’altra banda, els PGE contemplen 500 milions d’euros en fons NGEU destinats a economia circular, la qual cosa hauria de permetre un millor aprofitament dels recursos i un augment de la competitivitat de diversos sectors estratègics. No obstant això, no han transcendit els detalls sobre si una part del pressupost es dedicarà, específicament, al sector de la construcció. 

  El parc d’habitatges a Espanya: envellit i ineficient energèticament

  El pla de rehabilitació de l’habitatge és una oportunitat única per impulsar la descarbonització del sector immobiliari, però també per pal·liar algunes de les problemàtiques actuals de l’habitatge. En particular, a l’envelliment del parc (a Espanya, el 50% dels habitatges tenen 40 anys o més), s’afegeix, en termes d’eficiència energètica, d’habitabilitat o d’accessibilitat, una variabilitat elevada pel que fa a característiques i a prestacions.

  Espanya té un parc d’habitatges envellit,

   i una gran part va ser construït prestant poca atenció a l’eficiència energètica.

  En alguns casos, aquestes diferències són fruit de la normativa tècnica vigent en el moment de la construcció. Per exemple, com ho mostra el següent gràfic, la meitat del parc residencial a Espanya va ser construït abans que entrés en vigor la primera normativa bàsica d’edificació, el 1980. És a dir, uns 12,8 milions d’habitatges van ser construïts seguint normes que regulaven la seguretat de les estructures, però que no contemplaven qüestions relatives a l’aïllament tèrmic o al consum energètic.5 Així mateix, el 44% addicional d’habitatges (uns 11,4 milions) van ser construïts entre el 1981 i el 2007, abans que entrés en vigor el Primer Codi Tècnic d’Edificació, que establia requisits mínims en matèria de seguretat, d’habitabilitat i d’eficiència energètica.6 El resultat és que el parc residencial a Espanya és, en la seva gran majoria, ineficient des del punt de vista energètic i exigeix una actualització profunda per complir els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle als quals s’ha compromès Espanya.

  • 5. A partir del 1960, es van introduir diverses ordenances provincials que regulaven, tot i que ho feien de manera tímida, l’aïllament tèrmic dels habitatges protegits.
  • 6. No obstant això, en haver estat construïts amb posterioritat a la normativa bàsica d’edificació CT-79, aquests habitatges disposen d’un cert grau d’aïllament tèrmic (en façanes i en cobertes), la qual cosa garanteix un mínim de confort tèrmic. A més a més, durant aquest període, cada vegada eren més habituals l’ús de fusteries d’alumini i la instal·lació de doble vidre en portes i finestres, que també contribueixen a millorar l’aïllament tèrmic de l’habitatge.

  Segmentació de l’habitatge a Espanya en funció de l’any de construcció i de la normativa tècnica

  Última actualització: 22 desembre 2020 - 10:03

  A més a més, una part del parc residencial a Espanya pateix problemàtiques diverses que n’afecten l’habitabilitat i la qualitat. Una d’aquestes problemàtiques és la dimensió reduïda d’alguns habitatges. En concret, el 13% dels habitatges a Espanya tenen una dimensió inferior als 60 m², mentre que el 46% té una superfície entre 61 i 90 m². Les rehabilitacions orientades a millorar l’aprofitament de l’espai (com, per exemple, el tancament de terrasses) poden ser de gran ajuda a l’hora d’augmentar la superfície útil d’aquests habitatges. 

  Un altre problema que afecta una part del parc és el mal estat de conservació. En particular, prop d’1,8 milions d’habitatges a Espanya (el 7% del total) presenten un estat de conservació que pot ser considerat ruïnós, dolent o deficient.7 En termes relatius, Espanya se situa lleugerament per darrere de la mitjana de la UE en aquest àmbit, ja que el 15% de la població viu en un immoble que presenta problemes de conservació, xifra que cal comparar amb el 13% de la UE.8 

  Les barreres arquitectòniques i la falta d’accessibilitat, que afecten el 13,2% del parc residencial, són altres mancances importants de l’habitatge a Espanya. Així, gairebé 3,4 milions d’habitatges es troben en edificis de quatre plantes o més i no disposen d’ascensor. 

  • 7. Dades de l’últim cens de l’habitatge (2011).
  • 8. Dades d’Eurostat.
  El consum d’energia al sector residencial: no estem tan malament

  Gràcies, en part, a la climatologia, la demanda energètica del sector residencial a Espanya és menor que la de la UE, tant en termes absoluts9 com relatius.10 Per tant, aquest menor consum energètic comporta, necessàriament, un potencial d’estalvi menor que a altres països europeus. Aquest és un aspecte important, ja que un dels arguments a favor de la rehabilitació energètica és que els estalvis futurs d’energia que es generen (especialment en climatització) poden ser superiors al cost de la inversió/intervenció.11 

  Si ens fixem en els usos d’aquest consum energètic per part de les llars espanyoles, la major part del consum es destina a calefacció (vegeu el següent gràfic). Així i tot, la proporció de consum energètic que Espanya destina a aquesta partida és molt inferior a la de la UE: el 42% a Espanya, en relació amb el 64% de la UE.12 

  La il·luminació i els electrodomèstics també concentren una bona part del consum energètic de les llars, però, en aquest cas, la proporció d’energia consumida és superior a la de la UE: el 14% a la UE, en relació amb el 32% a Espanya. Aquest àmbit és clau, ja que les llars disposen de més equips i de més electrodomèstics, de manera que és important que siguin cada vegada més eficients energèticament per evitar un augment del consum elèctric en electrodomèstics.

  • 9. El consum mitjà anual per llar a Espanya és de 9.224,1 kWh per habitatge, mentre que el consum mitjà a la UE és de 16.526 kWh per habitatge. S’arriba a una conclusió similar si es compara el consum d’energia en edificis residencials per m².
  • 10. El sector residencial representa, aproximadament, el 17% del consum d’energia a Espanya, percentatge que cal comparar amb el 26% a la UE, segons les dades d’IDAE-MITECO (2018).
  • 11. Un altre aspecte que pot dificultar la capitalització dels estalvis energètics en un temps raonable és l’estructura tarifària de l’energia, que, a Espanya, consta d’una elevada proporció de costos fixos vinculats a la potència contractada i als impostos.
  • 12. El consum unitari per m² en calefacció també és molt inferior al de la UE.

  Consum d’energia final del sector residencial espanyol desglossat per usos (2018)

  Última actualització: 22 desembre 2020 - 10:04
  La rehabilitació d’habitatges agafa embranzida gràcies als fons europeus

  Com ja s’ha comentat, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia espanyola contempla la rehabilitació de 500.000 habitatges entre el 2021 i el 2023. Això representa un impuls notable per a les metes contemplades al Pla Nacional Integrat de l’Energia i el Clima (PNIEC) 2021-2030,13 que preveu la renovació de l’envoltant tèrmic (façanes i cobertes) d’1.200.000 habitatges fins al 2030, procés que s’iniciaria amb 30.000 habitatges el 2021 i que finalitzaria amb 300.000 habitatges el 2030.14

  • 13. El Pla Nacional Integrat de l’Energia i el Clima (PNIEC) 2021-2030 és un document estratègic elaborat pel Govern (a petició de la UE) que marca l’estratègia per descarbonitzar l’economia espanyola.
  • 14. El PNIEC també contempla la renovació de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i d’aigua calenta sanitària de 300.000 habitatges a l’any de mitjana.
  Els fons europeus donaran suport a la renovació del parc d’habitatges espanyol,

  però hi ha certes limitacions que poden llastar la velocitat projectada.

   

  Per tant, els fons europeus han de permetre una acceleració significativa de la velocitat de renovació del parc d’habitatges espanyol. Així i tot, hi ha certs aspectes que poden frenar-ne la plena implementació. En primer lloc, l’ambició del PRTR contrasta amb el ritme actual de rehabilitació d’habitatges (pròxim als 25.000 habitatges a l’any), de manera que, per assolir l’objectiu de rehabilitació de 500.000 habitatges en tres anys, caldria multiplicar per sis el ritme actual de rehabilitació fins al 2023.

  En segon lloc, la inversió per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge oscil·la entre els 5.000 i els 10.000 euros per a l’envoltant de l’edifici i entre els 12.000 i els 40.000 euros per a actuacions completes,15 un cost elevat per a moltes llars. En aquest sentit, serà clau que les ajudes a la rehabilitació arribin també a les llars més afectades i vulnerables i a les zones amb més necessitats de rehabilitació. 

  En tercer lloc, la voluntat de la població a l’hora de fer obres és, en general, baixa. Segons el Baròmetre de l’Habitatge (CIS, 2018), el 87% dels enquestats no tenien previst dur a terme millores o reformes al seu habitatge l’any següent (la majoria, de fet, considerava que el seu habitatge no ho necessitava). A més a més, els que tenien previst fer obres prioritzaven de forma clara les reformes decoratives (com, per exemple, les de la cuina i el bany) per damunt de les relacionades amb l’eficiència energètica (com la substitució de portes i de finestres). 

  A aquest punt s’afegeix també el tipus d’habitatge predominant a Espanya, caracteritzat, majoritàriament, per edificis plurifamiliars de tres plantes o més, els quals concentren el 67% d’habitatges. En aquest sentit, la dificultat més gran a l’hora de prendre decisions en comunitats de diversos propietaris pot ser una barrera addicional per dur a terme algunes d’aquestes intervencions. 

  I, en últim lloc, el nivell de preocupació o de sensibilització de la població sobre l’eficiència energètica és relativament menor al relacionat amb altres problemes vinculats a l’habitatge. Segons l’últim baròmetre de l’habitatge (CIS, 2018), la preocupació pel confort tèrmic (el 35%) és similar a altres preocupacions, com poden ser el soroll i la seguretat davant robatoris, i inferior a unes altres, com la falta d’ascensor en alguns habitatges.

   

  • 15. Inclouen el canvi de les instal·lacions de climatització i d’aigua calenta. Estimacions procedents de l’Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica al sector de l’edificació a Espanya, Ministeri d’Economia (2020).

  Porcentaje de hogares que están poco o nada satisfechos con los siguientes aspectos del edificio en el que se encuentra su vivienda

  Última actualització: 22 desembre 2020 - 10:05

  En definitiva, la rehabilitació dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i, de retruc, l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Així i tot, per impulsar les rehabilitacions, també és important transmetre el missatge que la renovació de l’habitatge és una gran oportunitat per millorar el confort i l’habitabilitat interior de les nostres llars -un aspecte que el confinament ha posat especialment de manifest- i per revalorar els immobles. D’acord amb això, és primordial orientar els recursos públics disponibles de manera convenient per abordar les principals problemàtiques del parc d’habitatge de manera conjunta amb la ciutadania.  

  p 27
  Habitatge social de lloguer: la gran tasca pendent

  A més de la rehabilitació, una altra de les prioritats de les polítiques d’habitatge per als propers anys és l’enfortiment del parc residencial públic destinat al lloguer social o assequible. Espanya és un dels països europeus amb un percentatge més elevat d’arrendataris que destinen més del 40% dels ingressos a pagar el lloguer, un percentatge que evidencia el sobreesforç que representa per a moltes famílies sufragar els costos de l’habitatge. Aquest sobreesforç és, a més a més, desproporcionadament alt en el cas de les llars amb ingressos baixos i amb joves. Així mateix, la crisi del coronavirus ha agreujat els problemes d’assequibilitat dels lloguers, en especial entre els grups de població més vulnerables, tal com ho assenyala el Fons Monetari Internacional (FMI) en l’últim informe sobre l’economia espanyola.16 En aquest sentit, l’FMI recomana augmentar el nombre d’habitatges destinats al lloguer social, ja que Espanya té un dels parcs més petits d’Europa: segons dades d’Eurostat, l’habitatge social representa el 2,5% del total d’habitatges principals a Espanya, en relació amb la mitjana europea, del 9,3%. Per assolir la mitjana europea, farien falta 1,2 milions d’habitatges socials addicionals, una xifra que difícilment es pot aconseguir sense la col·laboració público-privada.

  • 16. MF Country Report, núm. 20/299, Spain. Selected Issues. Disponible a https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2020/English/1ESPEA2020002.ashx.
  En les 4 últimes dècades, s’han construït gairebé 2,4 milions d’habitatges protegits a Espanya,

  a major part en règim de propietat. En conseqüència, el parc d’habitatge social de lloguer és molt reduït, al voltant d’uns 290.000 habitatges.

  La manca d’habitatge social de lloguer és deguda a unes polítiques d’habitatge que, històricament, han estat orientades a promoure l’habitatge protegit en propietat. Entre el 1981 i el 2019, es van acabar a Espanya gairebé 11 milions d’habitatges, dels quals el 21,6% van ser protegits. Durant aquest mateix període, les llars van créixer en una mica menys de 8 milions, de manera que podem concloure que l’habitatge protegit ha cobert, aproximadament, les necessitats habitacionals del 30% de les llars espanyoles en les últimes quatre dècades, una xifra molt significativa. No obstant això, la major part dels habitatges protegits construïts a Espanya van ser destinats al règim de propietat (vegeu el gràfic següent), de manera que, al cap d’uns anys, aquests habitatges han passat a adquirir la condició d’habitatges lliures al mercat i han perdut, així, el caràcter social amb què van ser promoguts.

  La promoció d’habitatge social de lloguer ha estat molt limitada a Espanya

  Última actualització: 22 desembre 2020 - 10:06

  La promoció d’habitatge protegit se situa en nivells molt baixos des de l’any 2010 i ha afectat més el règim de lloguer. De fet, entre el 2013 i el 2016, aquesta modalitat ha estat pràcticament nul·la (mitjana de 368 habitatges), la qual cosa ha afavorit la prevalença de l’habitatge protegit en propietat. No obstant això, des de l’any 2017, sembla que el lloguer ha recuperat un cert pes relatiu. En concret, l’any 2019, es van construir 12.496 habitatges protegits a Espanya, dels quals 2.585 (el 20,7% dels habitatges protegits) van ser de lloguer. No obstant això, aquestes xifres són clarament insuficients per incrementar de manera significativa el parc d’habitatge social de lloguer. 

  Segons les estimacions recents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,17a Espanya hi ha un parc d’habitatge social de titularitat pública de lloguer situat al voltant dels 290.000 habitatges, dels quals 180.000 són de titularitat de les comunitats autònomes i 110.000 són de titularitat dels ajuntaments. Aquest parc de 290.000 habitatges socials de lloguer ofereix cobertura a l’1,6% dels 18,6 milions de llars que viuen a Espanya (dades del Qüestionari sobre habitatge social, 2019). 

  • 17. Butlletí especial habitatge social, 2020, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
  Reflexions finals

  Els fons europeus són una oportunitat històrica per rehabilitar un parc d’habitatges envellit i poc eficient des del punt de vista energètic. Aquestes renovacions contribuiran de manera simultània als dos objectius europeus de transició ecològica i de digitalització de l’economia, per exemple, mitjançant edificis «intel·ligents» més eficients energèticament. Així mateix, el fort impacte econòmic i social de la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de crear un ampli parc públic d’habitatges de lloguer per solucionar la carestia actual i per tenir la capacitat de donar una solució habitacional a la població més vulnerable. Unes polítiques que haurien d’impulsar una recuperació verda, social i digital.

  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Activado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado

La guerra global contra el coronavirus

Contingut disponible en
Álvaro Leandro
20 d'abril de 2020
Señal móvil en una carretera con el texto luminoso "Use social distancing"

La COVID-19, malaltia causada pel nou coronavirus sorgit a la ciutat xinesa de Wuhan, va començar com una amenaça llunyana per al món occidental. En les últimes setmanes, s’ha fet realitat. Avui dia, s’han detectat, com a mínim, 100 casos en més de 30 països del continent europeu, que ja registra el 75% de tots els nous casos diaris del món. El dia 26 de març, els EUA van superar la Xina en el nombre de casos confirmats.

Davant l’emergència sanitària, un gran nombre de països han pres mesures de contenció dràstiques per alentir la propagació del virus i reduir la pressió sobre els sistemes de salut nacionals. S’ha tancat escoles i negocis no essencials, s’han prohibit grans concentracions de persones i, en molts casos, s’ha exigit als ciutadans el confinament a casa.

L’impacte econòmic de les mesures de contenció

Aquestes mesures, totalment necessàries per contenir el virus i salvar milers de vides, comportaran una enorme i inevitable caiguda de l’activitat econòmica. El turisme, l’oci, la restauració i hoteleria, el comerç i el transport es veuran molt afectats durant el confinament. El sector manufacturer tampoc se salvarà, perquè és d’esperar una disminució generalitzada del consum, de la construcció, de la inversió i del comerç internacional.

Aquesta situació és un xoc de naturalesa molt peculiar, ja que impacta negativament sobre l’oferta i sobre la demanda. D’una banda, l’oferta es veurà afectada pel tancament de fàbriques, per la disrupció de les cadenes de valor globals i per les dificultats logístiques i financeres que representarà per a les empreses la contenció de la pandèmia. De l’altra, el confinament i la reducció del comerç internacional provocaran una forta caiguda de la demanda, tant interna com externa.1

Els primers indicadors econòmics dels quals disposem, com els PMI (que mesuren el sentiment econòmic), s’han enfonsat fins a mínims històrics i apunten a una contracció notable del PIB en el 1T 2020 a la zona de l’euro, que, sens dubte, es repetirà en el 2T. A la Xina, on les mesures de contenció han estat radicals des del mes de gener, en els dos primers mesos del 2020, la producció industrial i les vendes minoristes van ser el 20% inferiors a les del gener i el febrer del 2019. La inversió es va enfonsar el 25%. En conjunt, s’estima que el PIB del país ha caigut el 10% en el 1T en relació amb el trimestre anterior.

Els nous escenaris macroeconòmics de CaixaBank Research, que consideren que les mesures de contenció s’hauran aixecat en la segona meitat de l’any, preveuen un creixement el 2020 del –3,1% a la zona de l’euro, del –1,7% als EUA i del 2,5% a la Xina. Aquests números anuals amaguen grans caigudes trimestrals de l’activitat: a la zona de l’euro, és probable que el PIB baixi més del 10% en el 2T en relació amb el 1T. A nivell mundial, estimem que el creixement del PIB serà del –0,4% el 2020, de manera que, enguany, l’impacte del coronavirus sobre el creixement serà una mica més de 3,5 p. p., una xifra comparable a la de la Gran Recessió del 2008-2009. Per al 2021, esperem un rebot de l’economia mundial i un creixement superior al 5%. És important emfatitzar l’elevada incertesa que envolta aquestes previsions, ja que la naturalesa d’aquest xoc no té precedents i encara no coneixem l’eficàcia de les mesures de contenció adoptades arreu del món per lluitar contra el virus, ni si s’estendran més enllà de la primera meitat de l’any. Cada mes addicional de confinament i d’activitat econòmica reduïda comportaria una major caiguda del PIB anual.

Els governs responen a la crisi

Unes caigudes tan fortes de la demanda i de l’activitat implicaran grans dificultats per a moltes empreses, que hauran de suportar reduccions dràstiques dels ingressos i, al mateix temps, hauran de retornar préstecs i pagar salaris. Si no compten amb el suport públic, inevitablement hauran d’ajustar les plantilles i experimentaran tensions financeres. Als EUA, ja s’ha vist un augment sense precedents del nombre de persones que, per primera vegada, han demanat prestacions d’atur (més de 3 milions durant la tercera setmana del març i 6 durant l’última, xifra que cal comparar amb el pic de 665.000 registrat durant la Gran Recessió).

Per contrarestar aquests efectes perniciosos de la crisi, i per evitar que tinguin efectes duradors, molts països han anunciat una sèrie de mesures amb la intenció d’esmorteir l’impacte de la crisi sobre les empreses i sobre les llars. Entre la gran varietat de mesures adoptades a tot el món, destaquen els programes d’avals a crèdits bancaris i les línies de crèdit a través de bancs de desenvolupament nacionals, l’objectiu dels quals és evitar fortes contraccions del crèdit i reforçar l’accés a la liquiditat per a tots els agents; les mesures temporals d’ajust d’ocupació (com els ERTO a Espanya o el pla de subsidis de jornada reduïda, o Kurzarbeitgeld, a Alemanya), que tracten d’evitar que els treballadors es desvinculin de les empreses en dificultats; els ajornaments d’impostos, i, en alguns casos, els pagaments directes a ciutadans (com als EUA) i les subvencions directes a empreses (com a França i a Alemanya).

A Alemanya, el Govern proporcionarà 822.000 milions (el 24% del PIB) de línies d’avals a través del KfW, un banc de desenvolupament nacional, i d’un nou Fons d’Estabilització Econòmica, que també proporcionarà 50.000 milions d’euros en subvencions directes a petites empreses amb menys de 10 empleats. A més a més, les autoritats han ampliat l’accés i la generositat del Kurzarbeitgeld. Tot i que sovint es compara amb l’ERTO d’Espanya, el sistema Kurzarbeit és diferent en punts importants, ja que permet una reducció del temps de treball (i no solament els acomiadaments) i perquè el Govern paga un percentatge del salari dels treballadors afectats. Tenint en compte que aquestes mesures comporten un gran augment del dèficit, el Govern va sol·licitar al Parlament la suspensió del «fre de deute» mitjançant una clàusula d’emergència. L’import i la cobertura pública de les línies d’avals anuncia­des per Alemanya (oportunament anomenades bazooka pel Govern) són molt quantiosos i representaran una ajuda més que benvinguda per a les empreses. Malgrat que, ara com ara, les mesures s’han concentrat a proporcionar liquiditat a les empreses, serà necessari augmentar la inversió i la despesa per donar suport a la recuperació quan es relaxin les mesures de contenció.

A França, destaca un pla ambiciós de subsidis de jornada reduïda, automàtic i amb el 70% del cost salarial assumit totalment per l’Estat, i un fons de compensació per a companyies amb un volum de negoci inferior a 1 milió d’euros que pateixin caigudes superiors al 70% de la facturació. També s’ha anunciat l’ajornament de la reforma de les pensions. A més a més, el Govern va anunciar un paquet de 300.000 milions d’euros de garanties per a préstecs a les pimes (fins al 70% del préstec).

Itàlia, el país europeu més impactat pel coronavirus fins ara, ha prohibit acomiadar treballadors en els propers dos mesos per causes objectives i ha anunciat un paquet total de 25.000 milions d’euros (l’1,4% del PIB) en forma de subsidis per a les famílies, per a les empreses, per al sistema sanitari i per a la protecció civil. Ara com ara, les mesures italianes han estat moderades, potser a causa dels temors sobre la sostenibilitat del deute i per por a atacs especulatius al mercat de bons sobirans. Serà necessari proporcionar més suport a l’economia italiana per evitar que quedi danyada de forma permanent per aquesta crisi. El programa de compres de bons anunciat pel BCE hauria d’ajudar a allunyar aquests temors, però potser serà necessari més suport a nivell europeu.

Als EUA, es va aprovar un paquet econòmic de dimensions històriques de préstecs, d’avals i de subsidis a empreses. A més a més, el paquet inclourà pagaments directes a famílies, fins a un màxim de 1.200 dòlars per persona i 500 per nen. S’estima que les mesures fiscals podrien superar els 1,2 bilions de dòlars (el 6% del PIB).

A la Xina, les mesures han estat més cautes. De moment, el Govern ha reduït les cotitzacions socials que paguen les empreses i l’IVA, ha abaixat les tarifes elèctriques i ha subsidiat les empreses perquè mantinguin l’ocupació. Totes aquestes mesures comportaran forts augments del deute públic en aquests països. No obstant això, com diu Mario Draghi, expresident del BCE, en un article d’opinió al Financial Times, ens enfrontem a una guerra contra el coronavirus, i aquestes mesures (que, sens dubte, s’aniran expandint al llarg de la crisi) són necessàries. És el paper apropiat de l’Estat protegir els ciutadans i l’economia contra els xocs que no són responsabilitat del sector privat i que no pot absorbir. Així, és important incrementar les ajudes a les persones que perdran la feina i fer tot el possible perquè no la perdin. En aquest sentit, les línies d’avals i de garanties a les empreses i als bancs posades en marxa són molt apropiades. Les mesures fiscals directes (com els pagaments directes a ciutadans als EUA i els subsidis d’atur i de jornada reduïda) també contribueixen a impedir un enfonsament total de la demanda i ajuden directament els ciutadans en dificultats financeres. I, molt probablement, també serà crucial un augment de la despesa i de la inversió pública per reactivar l’economia quan les mesures de contenció hagin acabat.

La resposta europea

Les mesures per afrontar la crisi del coronavirus també requereixen el suport d’altres institucions, com els bancs centrals i els organismes supranacionals. Així, la Comissió Europea ha decidit suspendre les regles pressupostàries, que, en temps normals, no autoritzarien aquests increments de la despesa. La Fed i el BCE també han anunciat programes de compres d’actius sobirans de dimensions sense precedents (per a més detalls sobre les mesures adoptades pels bancs centrals, vegeu el Focus «El coronavirus contagia els mercats i la política monetària actua d’urgència», en aquest mateix Informe Mensual). No obstant això, l’expectativa dels augments ineludibles del deute públic també ha generat nous temors sobre la sostenibilitat del deute d’alguns països (en particular, el d’Itàlia, que, al final del 2019, vorejava el 135% del PIB). Ja s’ha observat, en les últimes setmanes, un augment de les primes de risc de certs països europeus, que només han reculat després de l’anunci del programa de compres de deute sobirà per part del BCE. Malgrat que el banc central hagi proclamat que està disposat a comprar grans quantitats de deute sobirà, serà difícil contrarestar els atacs especulatius sobre els bons de certs països, ja que la monetització del deute no està permesa pel tractat europeu. A més a més, malgrat que s’hagi dotat de flexibilitat, el BCE està limitat en la quantitat total de deute que pot comprar de determinats països. Aquests atacs especulatius podrien qüestionar la integritat de la zona de l’euro. Per aquest motiu, han ressorgit idees que ja s’havien proposat en l’última crisi de la zona monetària, amb la finalitat de mutualitzar la despesa relacionada amb la crisi actual: els famosos eurobons o, en aquest cas, els «coronabons». Ara com ara, les discussions dels caps d’estat europeus s’han centrat en l’elaboració de línies de crèdit preventives del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE), l’organisme que va ajudar Grècia, Irlanda, Portugal i Espanya el 2012. Això representaria un element de mutualització, ja que tindrien el suport del capital del MEDE, proporcionat per tots els països de la zona de l’euro. L’elevada qualitat creditícia de l’organisme li permet proporcionar préstecs a tipus molt baixos. No obstant això, el valor afegit d’aquesta mesura no és gaire elevat, ja que els països de la zona de l’euro ja es poden finançar a tipus d’interès molt baixos gràcies a les compres de deute sobirà del BCE. A més a més, l’obtenció d’un préstec del MEDE podria ser políticament tòxic per a molts països que recorden el cas grec (tot i que s’estigui parlant de reduir la condicionalitat d’aquestes línies de crèdit). Finalment, aquests préstecs s’afegirien al deute dels països que els obtindrien, i no es tractaria d’un veritable mecanisme de coassegurança o de mutualització, al contrari d’un veritable eurobò.

Álvaro Leandro

1. Per aquestes mateixes raons, l’impacte sobre la inflació és molt incert. D’una banda, la caiguda de la demanda representa una pressió baixista sobre els preus. De l’altra, una menor oferta hauria d’impactar sobre la inflació en el sentit contrari. Per complicar encara més les coses, la caiguda espectacular del preu del petroli també impactarà sobre els preus.

Álvaro Leandro
  im04-20_ei_f4_01_ca.png
  im04-20_ei_f4_02_ca.png
  im04-20_ei_f4_03_ca.png