• Avançant cap a la sostenibilitat del sector agroalimentari

  castellàanglès

  El canvi climàtic i la lluita per prevenir-lo són enormes desafiaments per a la producció agroalimentària a Espanya. Al seu torn, la millora de la sostenibilitat i la resiliència del sector seran molt importants per assolir els objectius mediambientals fixats al Pacte Verd Europeu. Els indicadors agroambientals mostren que, malgrat alguns avanços en els últims anys, el sector s’enfronta a reptes importants, com reduir l’ús de plaguicides químics, de fertilitzants i d’antimicrobians en l’agricultura, millorar la salut i el benestar dels animals, augmentar l’eficiència en l’ús de l’energia i dels recursos hídrics, promoure un consum d’aliments més sostenible i saludable, i impulsar una economia circular per reduir la pèrdua i el malbaratament d’aliments. La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella, i els fons Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del sector.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Temática
  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  L’amenaça del canvi climàtic i la transició cap a un sistema alimentari sostenible

  L’agricultura a Espanya, que, tradicionalment, s’ha beneficiat d’una situació geogràfica i d’una climatologia privilegiades, és especialment vulnerable al canvi climàtic. L’augment de l’erosió dels sòls, les inundacions, les sequeres i els incendis forestals, juntament amb l’increment de plagues i de malalties, són alguns dels efectes directes. Al seu torn, l’activitat del sector primari també contribueix al canvi climàtic: l’especialització i la intensificació dels cultius, l’ús de productes químics i la industrialització de la producció ramadera tenen efectes negatius sobre l’aigua, el sòl, l’aire, la biodiversitat i la conservació dels hàbitats.

  L’agricultura contribueix al canvi climàtic i, al seu torn, en pateix de forma directa les conseqüències,

  de manera que ha d’avançar cap a un nou model que protegeixi els recursos naturals dels quals depèn

  Els països de la UE són cada vegada més conscients que no solament cal mitigar el canvi climàtic, sinó que també cal adaptar-s’hi. Així, davant la preocupació creixent pel medi ambient, el sector agroalimentari ha d’avançar en la transició d’un sistema emissor de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i altament demandant i contaminant de recursos naturals cap a un nou model, cada vegada més estès, que proporciona aliments sans i nutritius de manera sostenible i que protegeix els recursos naturals dels quals depèn la pròpia activitat agrària.

  A més de millorar la sostenibilitat de la producció agroalimentària i la distribució posterior, una altra palanca important de canvi és fomentar pautes de consum més saludables i més sostenibles des del punt de vista mediambiental. Per exemple, una dieta amb més pes dels vegetals i dels aliments orgànics, de temporada i de proximitat. Així mateix, la reducció de la pèrdua i del malbaratament d’aliments i el foment de l’economia circular també són elements claus per avançar cap a un sistema alimentari sostenible, tal com ho recull l’estratègia «De la Granja a la Taula» de la Comissió Europea.

  Estratègia “De la Granja a la Taula” (Farm to Fork)

  p-9
  Font: Comissió Europea.
  Del Pacte Verd Europeu als Plans Estratègics de la PAC

  Per donar suport a la transició cap a un sistema alimentari sostenible, la UE està desplegant un ampli ventall d’eines per dotar els agents del sector de mecanismes i d’incentius que donin suport a l’esmentada transició i que, al seu torn, facilitin l’assoliment dels objectius fixats al Pacte Verd Europeu. En aquest context, la reforma de la política agrícola comuna (PAC), que entrarà en vigor al gener del 2023, inclou, com a principal novetat, la redacció de Plans Estratègics nacionals per establir prioritats en matèria d’ajudes i d’incentius als diversos subsectors productius.6La mesura estrella són els ecoesquemes, d’adhesió voluntària i que premiaran les pràctiques sostenibles. El Ministeri d’Agricultura ha proposat dos ecoesquemes, amb una dotació de 1.107,49 milions d’euros i que agrupen les pràctiques sostenibles en dos eixos: l’agroecologia i l’agricultura de carboni. Al primer grup hi ha enquadrades activitats com la sega sostenible de les pastures, la rotació de cultius o el manteniment de superfícies no productives i d’altres elements relacionats amb la biodiversitat. El segon grup inclou el pasturatge extensiu, l’agricultura de conservació i el manteniment de cobertes vegetals vives o inertes.

  • 6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de presentar el Pla Estratègic a la Comissió Europea abans del 30 de desembre del 2021.
  La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella,

  i els fons Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del sector

  A més de la PAC, els fons europeus NGEU també contribuiran al finançament de la transició verda i digital del sector primari. En particular, el component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dedicat a la transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer, contempla una inversió de 1.502,8 milions d’euros. El pla es basa en quatre pilars fonamentals: (i) la millora de l’eficiència dels regadius; (ii) l’impuls a la sostenibilitat i a la competitivitat de l’agricultura i de la ramaderia; (iii) una estratègia de digitalització del sector agroalimentari i del medi rural, i (iv) la modernització del sector pesquer, mitjançant l’impuls de la sostenibilitat, de la investigació, de la innovació i de la digitalització.

  p10
  Indicadors mediambientals del sector primari

  La Comissió Europea ha analitzat la situació dels diferents Estats membres en relació amb el contribució a cadascun dels objectius del Pacte Verd Europeu. La taula de la pàgina següent recull aquests objectius i els valors de referència d’aquests indicadors per als principals països.7

  Perquè Europa sigui el primer continent climàticament neutre d’aquí al 2050, la primera fita s’ha marcat per al 2030: reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en, com a mínim, el 55% en relació amb el nivell del 1990. Tot i que, des del 1990, les emissions de GEH de l’agricultura de la UE s’han reduït un significatiu 20%, des del 2005, no s’ha avançat en la disminució. A Espanya, el comportament ha estat l’invers: des del 1990, les emissions han augmentat (el 6,5%) i, a partir del 2005, s’ha produït una modesta reducció (el –3,7%).

  • 7. «Recomanacions als Estats membres sobre els seus plans estratègics per a la política agrícola comuna», Comissió Europea, desembre del 2020.
  En termes relatius, les emissions de GEH del sector agrari espanyol

  són inferiors a la mitjana de la UE, que s’ha marcat l’objectiu de reduir-les el 55% en relació amb el 1990 el 2030

  Malgrat aquesta evolució, és important destacar que, en termes relatius, el sector és responsable del 12,0% del total d’emissions de GEH de l’economia, en relació amb el 12,7% de la mitjana de la UE. A més a més, si tenim en compte que el sector primari aporta el 2,9% del PIB, en relació amb l’1,6% de la UE, obtenim que les emissions de GEH del sector agroalimentari espanyol per cada unitat de VAB són significativament inferiors a les de la mitjana europea (1,2 kg/€ en relació amb 1,7 kg/€ a la UE).8 De manera similar, les emissions de l’agricultura per unitat de terra agrícola (tones equivalents de CO2 per hectàrea) són inferiors a Espanya (1,6 en relació amb 2,5 a la UE).

  La segona fita de la UE es recull a l’estratègia «De la Granja a la Taula», que estableix un objectiu de reducció de l’ús i del risc dels plaguicides químics del 50% d’aquí al 2030. En els últims anys, Espanya ha reduït de forma significativa l’ús d’aquesta mena de químics, i el repte és continuar avançant en aquesta direcció. D’altra banda, l’objectiu en matèria de resistència als antimicrobians consisteix en la reducció del 50% de la venda general d’antimicrobians per a animals de granja i d’aqüicultura d’aquí al 2030, comparat amb el valor de referència de la UE el 2018. En aquest aspecte, Espanya es troba endarrerida en relació amb la mitjana de la UE.

  En canvi, Espanya destaca en positiu tant en la proporció de superfície agrícola dedicada a l’agricultura ecològica, un aspecte que tractem amb més detall a la següent secció, com en la proporció de superfície agrària ocupada per elements paisatgístics de gran diversitat. En aquest cas, Espanya, amb el 13,2% de la superfície, supera ja l’objectiu fixat del 10%.9

  • 8. Dada del Common Monitoring and Evaluation Framewok per a la PAC 2014-2020 de la Comissió Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html.
  • 9. Estratègia de la UE sobre biodiversitat per al 2030.

  Objectius del Pacte Verd Europeu i valors de referència

  p-12
  Notes: GEH: gasos amb efecte d’hivernacle. SAU: superfície agrícola utilitzada. Font: CaixaBank Research, a partir de la Comissió Europea COM (2020) 846.
  p13

  La contaminació per nitrats procedents de l’agricultura continua sent una de les majors pressions sobre el mitjà aquàtic. En aquest sentit, la UE s’ha marcat un objectiu de reducció del 50% de les pèrdues de nutrients per al 2030 amb la finalitat de garantir que no es deteriori la fertilitat del sòl, un àmbit en què Espanya té molt recorregut de millora. Així mateix, cada vegada més països de la UE es veuen afectats per l’escassetat d’aigua, provocada sovint per una captació excessiva d’aigua per a l’agricultura i per a la ramaderia. El canvi climàtic agreujarà encara més el problema de la disponibilitat d’aigua a moltes regions, entre elles Espanya.

  Finalment, la nova PAC estableix la digitalització com una prioritat transversal, en concebre que la transició cap a un sistema alimentari sostenible s’ha de basar en el coneixement, en la innovació i en la digitalització. En aquest sentit, un element clau per al desenvolupament dels territoris rurals i per a la lluita contra la despoblació rural és la disponibilitat d’una connexió a internet ràpida i fiable en aquestes zones. Tot i que s’ha produït un increment notable en la proporció de llars en zones rurals amb accés de banda ampla de nova generació, encara s’observa una bretxa important amb les zones urbanes. La meta és donar cobertura al 100% de la població el 2025.10

  • 10. Aquest objectiu es recull a l’Agenda Espanya Digital 2025.
  El 58,7% de les llars espanyoles en zones rurals

  tenien accés a internet de banda ampla ràpida el 2019. La meta és donar cobertura al 100% de la població el 2025

  La transició verda i digital de l’agricultura europea també genera noves oportunitats de negoci que el sector ha d’aprofitar, per exemple, mitjançant un millor ajust entre la producció i l’evolució dels gustos del consumidor. La sostenibilitat serà un avantatge competitiu per a les empreses i per a les explotacions que aconsegueixin l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social: els qui no compleixin els estàndards mediambientals seran penalitzats per uns consumidors cada vegada més exigents i conscienciats amb el medi ambient i que s’identifiquen amb les marques i els productes més sostenibles.

  Una aposta decidida per impulsar la producció ecològica

  L’aposta per esquemes de producció més sostenibles, com l’agricultura ecològica,11 és imparable. Espanya, amb més de 2,44 milions d’hectàrees destinades a aquests cultius el 2020, és el primer país de la UE i el tercer del món, després d’Austràlia i de l’Argentina. En termes de proporció de la superfície agrària útil (SAU), ens situem per damunt de la mitjana de la UE, tal com s’ha assenyalat a la secció anterior, però molt per sota de països capdavanters, com Àustria, Estònia i Suècia, que superen el 20%. Per assolir l’objectiu del 25% marcat al Pla d’Acció sobre Agricultura Ecològica farien falta quatre milions d’hectàrees addicionals.

  • 11. La producció ecològica és un sistema de gestió i de producció agroalimentària que combina les millors pràctiques ambientals, un nivell elevat de biodiversitat i de preservació dels recursos naturals i l’aplicació d’exigents normes sobre el benestar animal, de manera que els productes s’obtenen a partir de substàncies i de processos naturals (MAPA).

  Proporció de superfície agrícola utilitzada dedicada a l’agricultura ecològica

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:41

  Pel que fa als operadors ecològics,12 gairebé 9 de cada 10 d’un total de 50.047 el 2020 són productors primaris, i la resta, establiments industrials i comercialitzadors. No obstant això, el nombre d’operadors creix amb molta més intensitat (més del doble) en les fases posteriors de la cadena alimentària.

  • 12. L’operador ecològic pot ser una persona física o jurídica i ha de complir determinats requisits per poder produir, transformar, elaborar o envasar aliments d’origen agrari amb la finalitat de comercialitzar-los utilitzant els termes ecològic, biològic o orgànic. Hi ha un Registre General d’Operadors Ecològics (REGOE) que recull la informació subministrada per les comunitats autònomes.
  p15

  Per regions, destaca Andalusia, tant en superfície dedicada a l’agricultura ecològica, amb més del 45% del total, com en explotacions ramaderes ecològiques, amb gairebé el 60%. Per tipus de cultiu, destaquen els cereals per a la producció de gra (el 43% del total) i, per tipus de bestiar, els bòvids (el 48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentari espanyol és el primer productor mundial ecològic d’oli d’oliva i de vi i el segon de cítrics i de llegums.

  Un dels reptes als quals s’enfronta la producció ecològica al nostre país és el baix consum intern: el consum per capita d’aquests productes es va situar en 50,2 euros el 2019, molt lluny del de països com Dinamarca o Suïssa, que superen els 300. Així, doncs, la major part de la producció, al voltant del 60%, s’exporta.13 El canvi d’hàbits que ha introduït la pandèmia ha afavorit un consum més saludable, sostenible i de proximitat, motiu pel qual la tendència del consum intern d’aquesta mena de productes és clarament a l’alça.

  • 13. Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE), MAPA (2021), «Anàlisi de la caracterització i projecció de la producció ecològica espanyola el 2019», i Ecovalia (2021), «Informe anual de la producció ecològica a Espanya».
  L’agricultura ecològica a Espanya, a l’alça

  Superfície dedicada a l’agricultura ecològica

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:41

  Operadors ecològics de l’activitat primària (productors)

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:42

  Operadors ecològics de l’activitat secundària (elaboradors i transformadors)

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:42
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Activado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado

La recuperació verda

Contingut disponible en
Planta creciendo en medio de la arena

D’ençà que existeix un ampli consens sobre la necessitat de transformar l’economia per fer-la mediambientalment sostenible, s’ha subratllat el rol important que han d’exercir les polítiques públiques. En els anys previs a la COVID-19, es va forjar aquest ampli consens a nivell global, i, en el cas de la UE, hi havia una ferma voluntat política de transformar l’economia mitjançant l’anomenat Green Deal. Aquesta convicció s’ha reforçat després de l’esclat de la pandèmia. Així, ens trobem en un moment únic per donar un impuls encara més gran a les polítiques mediambientals, amb el suport a una recuperació econòmica verda a curt termini i, sobretot, amb la transformació del model econòmic a mitjà i a llarg termini perquè sigui més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Un estímul que ajuda a curt termini,però amb els llums llargs

Un dels aspectes més destacables del pla de recuperació europeu, l’anomenat Next Generation EU (NGEU),1 és l’elevat pes que tindran els projectes que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic. És important tenir en compte que l’impuls de projectes amb aquestes característiques no ha de comportar forçosament un impacte menor sobre el creixement econòmic.2 En aquest sentit, la taula adjunta enumera algunes de les mesures que poden tenir un paper protagonista per impulsar una recuperació verda i que han estat apuntades per diversos organismes internacionals, com l’FMI.

 • 1. Vegeu «Tot el que sempre ha volgut saber sobre el Pla de Recuperació europeu, però mai no ha gosat preguntar», a l’IM11/2020.
 • 2. En concret, es troba un multiplicador fiscal de les inversions verdes a curt termini entre 0,6 i 1,1, d’acord amb els multiplicadors del total de la inversió. Vegeu Pollitt, H. (2011), «Assessing the implementation and impact of green elements of Member States’ National Recovery Plans. Final report for the European Commission (DG Environment)», Cambridge Econometrics.
Recuperació verda: mesures que pot incloure

No obstant això, per assolir els objectius de reducció de les emissions també seran necessàries mesures addicionals, que, en alguns casos, podrien frenar el creixement econòmic. Per exemple, hi ha un ampli consens entre els economistes sobre la necessitat d’imposar un impost a les emissions que desincentivi la producció de béns i de serveis contaminants i que afavoreixi la producció dels que siguin mediambientalment més sostenibles. En aquest sentit, un estudi recent de l’FMI apunta que l’aplicació d’un conjunt de mesures a nivell global com les descrites a la taula, juntament amb l’aplicació d’una taxa sobre les emissions que vagi augmentant de forma gradual, no seria un obstacle per al creixement a llarg termini i tindria un efecte positiu per al medi ambient. En concret, gràcies a aquestes mesures, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) es podrien arribar a reduir el 2050 el 80% en relació amb els nivells actuals, i les emissions restants per aconseguir la neutralitat climàtica serien extretes de l’atmosfera mitjançant processos naturals, accelerats per la reforestació, i artificials, com la captura i l’emmagatzematge dels GEH. L’impacte d’aquest conjunt de mesures sobre l’economia global acabaria sent neutre a llarg termini: el creixement acumulat fins a l’any 2050, si s’adopten aquestes mesures, seria molt similar al d’un escenari en què no es duguessin a terme. A més a més, aquesta comparativa no té en compte que, sense aquestes mesures, el mal sobre l’economia podria ser, de fet, molt més gran, ja que augmentaria el risc que es materialitzessin esdeveniments meteorològics extrems i amb un impacte econòmic elevat. No en va, s’estima que la major freqüència i la major violència dels esdeveniments meteorològics adversos i el canvi derivat de la nova climatologia en algunes regions podrien reduir entre el 15% i el 25% el PIB global del 2100 si no s’actua a temps.3

Pel que fa a la creació de llocs de treball, una recuperació verda produeix la relocalització de llocs de treball entre els sectors més contaminants i els més nets. Si ens centrem en el sector energètic, la intensitat laboral (la quantitat d’ocupació generada per unitat d’energia produïda) de les fonts renovables és molt superior a la de la indústria de generació energètica basada en els combustibles fòssils, sobretot en el cas de l’energia solar fotovoltaica. Diversos estudis apunten en aquesta direcció i mostren que la generació d’ocupació quan s’inverteix en energies renovables i en eficiència energètica és gairebé tres vegades superior a la generada a la indústria dels combustibles fòssils.4 En qualsevol cas, la recuperació verda ha de tenir en compte els sectors que es puguin veure afectats de forma negativa, ja que, sense mecanismes de compensació, no es podria dur a terme la transició de manera harmònica i justa.5

 • 3. Vegeu Burke, M., Davis, M. i Diffenbaugh, N. (2018), «Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets», Nature.
 • 4. En concret, s’estima que una inversió d’1 milió de dòlars en energies renovables i en eficiència enèrgica genera 7,5 llocs de treball (2,7 en el cas d’una inversió en combustibles fòssils). Vegeu Garrett-Peltier, H. (2017), «Green versus brown: Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and fossil fuels using an input-output model», Economic Modelling, pàgs. 439-447.
 • 5. Per a més detalls, vegeu «La transició climàtica de la UE: una qüestió de justícia», a l’IM06/2020.
La UE aposta fort per la recuperació verda

En el cas de l’NGEU, està previst atorgar 312.500 milions d’euros en transferències no reemborsables i 360.000 milions en préstecs entre el 2021 i el 2026 als Estats membres de la UE per finançar projectes d’inversió i de reformes. Les accions concretes dels plans de recuperació hauran de ser presentades pels Estats membres, però, en el pla climàtic –una de les grans prioritats de l’NGEU, ja que s’ha de destinar el 30% dels fons a la lluita contra el canvi climàtic– s’hauran de centrar en l’impuls de les energies ne­­tes i renovables, en la inversió en un transport més net i en la millora de l’eficiència energètica del parc d’edificis.6 Si ens centrem només en les transferències a fons perdut, la major part s’assignaran en funció del PIB de cada Estat i de l’impacte de la COVID-19. En aquest sentit, destaca que, sense pretendre-ho, la distribució d’aquests fons estarà positivament correlacionada amb la intensitat de GEH per euro de PIB dels diferents països. Aquest fet és molt positiu, ja que, si les in­­versions es fan de forma adequada, els països relativament més contaminants es podran acostar als que ja tenen un mo­­del productiu més net.

 • 6. Vegeu «El Pla de Recuperació Europeu: una onada verda per al sector immobiliari», a l’Informe Sectorial Immobiliari del 1S 2021.
NGEU i emissions de GEH

En el cas d’Espanya, les transferències europees es concretaran en 72.000 milions d’euros (prop del 6% del PIB del 2019), el 37% dels quals (26.640 milions d’euros) es destinaran a inversions verdes. L’impacte que aquestes ajudes tindran sobre l’activitat econòmica i sobre l’ocupació podria ser molt més gran que l’observat en plans de recuperació anteriors. En concret, les estimacions descrites en aquest article sobre l’impacte sobre el mercat laboral suggereixen que l’ocupació que podria crear cada euro dels 26.640 milions podria ser, fins i tot, el 60% superior a la que va arribar a crear el PlanE del 2008 si les inversions es realitzen de forma adequada.7

 • 7. El PlanE va ser el pla d’estímul fiscal sense condicionalitat mediambiental que Espanya va implementar el 2008 per finançar projectes d’inversió. S’estima que, per cada milió d’euros del projecte, es van crear 5,7 llocs de treball, mentre que, amb la inversió verda, segons les dades mostrades a la nota 4, aquesta xifra es podria situar al voltant de 9. Vegeu Alloza, M. i Sanz, C. (2019), «Jobs multipliers: evidence from a large fiscal stimulus in Spain», Document de Treball 1922, Banc d’Espanya.