• Avançant cap a la sostenibilitat del sector agroalimentari

  castellàanglès

  El canvi climàtic i la lluita per prevenir-lo són enormes desafiaments per a la producció agroalimentària a Espanya. Al seu torn, la millora de la sostenibilitat i la resiliència del sector seran molt importants per assolir els objectius mediambientals fixats al Pacte Verd Europeu. Els indicadors agroambientals mostren que, malgrat alguns avanços en els últims anys, el sector s’enfronta a reptes importants, com reduir l’ús de plaguicides químics, de fertilitzants i d’antimicrobians en l’agricultura, millorar la salut i el benestar dels animals, augmentar l’eficiència en l’ús de l’energia i dels recursos hídrics, promoure un consum d’aliments més sostenible i saludable, i impulsar una economia circular per reduir la pèrdua i el malbaratament d’aliments. La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella, i els fons Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del sector.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Temática
  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  L’amenaça del canvi climàtic i la transició cap a un sistema alimentari sostenible

  L’agricultura a Espanya, que, tradicionalment, s’ha beneficiat d’una situació geogràfica i d’una climatologia privilegiades, és especialment vulnerable al canvi climàtic. L’augment de l’erosió dels sòls, les inundacions, les sequeres i els incendis forestals, juntament amb l’increment de plagues i de malalties, són alguns dels efectes directes. Al seu torn, l’activitat del sector primari també contribueix al canvi climàtic: l’especialització i la intensificació dels cultius, l’ús de productes químics i la industrialització de la producció ramadera tenen efectes negatius sobre l’aigua, el sòl, l’aire, la biodiversitat i la conservació dels hàbitats.

  L’agricultura contribueix al canvi climàtic i, al seu torn, en pateix de forma directa les conseqüències,

  de manera que ha d’avançar cap a un nou model que protegeixi els recursos naturals dels quals depèn

  Els països de la UE són cada vegada més conscients que no solament cal mitigar el canvi climàtic, sinó que també cal adaptar-s’hi. Així, davant la preocupació creixent pel medi ambient, el sector agroalimentari ha d’avançar en la transició d’un sistema emissor de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i altament demandant i contaminant de recursos naturals cap a un nou model, cada vegada més estès, que proporciona aliments sans i nutritius de manera sostenible i que protegeix els recursos naturals dels quals depèn la pròpia activitat agrària.

  A més de millorar la sostenibilitat de la producció agroalimentària i la distribució posterior, una altra palanca important de canvi és fomentar pautes de consum més saludables i més sostenibles des del punt de vista mediambiental. Per exemple, una dieta amb més pes dels vegetals i dels aliments orgànics, de temporada i de proximitat. Així mateix, la reducció de la pèrdua i del malbaratament d’aliments i el foment de l’economia circular també són elements claus per avançar cap a un sistema alimentari sostenible, tal com ho recull l’estratègia «De la Granja a la Taula» de la Comissió Europea.

  Estratègia “De la Granja a la Taula” (Farm to Fork)

  p-9
  Font: Comissió Europea.
  Del Pacte Verd Europeu als Plans Estratègics de la PAC

  Per donar suport a la transició cap a un sistema alimentari sostenible, la UE està desplegant un ampli ventall d’eines per dotar els agents del sector de mecanismes i d’incentius que donin suport a l’esmentada transició i que, al seu torn, facilitin l’assoliment dels objectius fixats al Pacte Verd Europeu. En aquest context, la reforma de la política agrícola comuna (PAC), que entrarà en vigor al gener del 2023, inclou, com a principal novetat, la redacció de Plans Estratègics nacionals per establir prioritats en matèria d’ajudes i d’incentius als diversos subsectors productius.6La mesura estrella són els ecoesquemes, d’adhesió voluntària i que premiaran les pràctiques sostenibles. El Ministeri d’Agricultura ha proposat dos ecoesquemes, amb una dotació de 1.107,49 milions d’euros i que agrupen les pràctiques sostenibles en dos eixos: l’agroecologia i l’agricultura de carboni. Al primer grup hi ha enquadrades activitats com la sega sostenible de les pastures, la rotació de cultius o el manteniment de superfícies no productives i d’altres elements relacionats amb la biodiversitat. El segon grup inclou el pasturatge extensiu, l’agricultura de conservació i el manteniment de cobertes vegetals vives o inertes.

  • 6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de presentar el Pla Estratègic a la Comissió Europea abans del 30 de desembre del 2021.
  La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella,

  i els fons Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del sector

  A més de la PAC, els fons europeus NGEU també contribuiran al finançament de la transició verda i digital del sector primari. En particular, el component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dedicat a la transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer, contempla una inversió de 1.502,8 milions d’euros. El pla es basa en quatre pilars fonamentals: (i) la millora de l’eficiència dels regadius; (ii) l’impuls a la sostenibilitat i a la competitivitat de l’agricultura i de la ramaderia; (iii) una estratègia de digitalització del sector agroalimentari i del medi rural, i (iv) la modernització del sector pesquer, mitjançant l’impuls de la sostenibilitat, de la investigació, de la innovació i de la digitalització.

  p10
  Indicadors mediambientals del sector primari

  La Comissió Europea ha analitzat la situació dels diferents Estats membres en relació amb el contribució a cadascun dels objectius del Pacte Verd Europeu. La taula de la pàgina següent recull aquests objectius i els valors de referència d’aquests indicadors per als principals països.7

  Perquè Europa sigui el primer continent climàticament neutre d’aquí al 2050, la primera fita s’ha marcat per al 2030: reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en, com a mínim, el 55% en relació amb el nivell del 1990. Tot i que, des del 1990, les emissions de GEH de l’agricultura de la UE s’han reduït un significatiu 20%, des del 2005, no s’ha avançat en la disminució. A Espanya, el comportament ha estat l’invers: des del 1990, les emissions han augmentat (el 6,5%) i, a partir del 2005, s’ha produït una modesta reducció (el –3,7%).

  • 7. «Recomanacions als Estats membres sobre els seus plans estratègics per a la política agrícola comuna», Comissió Europea, desembre del 2020.
  En termes relatius, les emissions de GEH del sector agrari espanyol

  són inferiors a la mitjana de la UE, que s’ha marcat l’objectiu de reduir-les el 55% en relació amb el 1990 el 2030

  Malgrat aquesta evolució, és important destacar que, en termes relatius, el sector és responsable del 12,0% del total d’emissions de GEH de l’economia, en relació amb el 12,7% de la mitjana de la UE. A més a més, si tenim en compte que el sector primari aporta el 2,9% del PIB, en relació amb l’1,6% de la UE, obtenim que les emissions de GEH del sector agroalimentari espanyol per cada unitat de VAB són significativament inferiors a les de la mitjana europea (1,2 kg/€ en relació amb 1,7 kg/€ a la UE).8 De manera similar, les emissions de l’agricultura per unitat de terra agrícola (tones equivalents de CO2 per hectàrea) són inferiors a Espanya (1,6 en relació amb 2,5 a la UE).

  La segona fita de la UE es recull a l’estratègia «De la Granja a la Taula», que estableix un objectiu de reducció de l’ús i del risc dels plaguicides químics del 50% d’aquí al 2030. En els últims anys, Espanya ha reduït de forma significativa l’ús d’aquesta mena de químics, i el repte és continuar avançant en aquesta direcció. D’altra banda, l’objectiu en matèria de resistència als antimicrobians consisteix en la reducció del 50% de la venda general d’antimicrobians per a animals de granja i d’aqüicultura d’aquí al 2030, comparat amb el valor de referència de la UE el 2018. En aquest aspecte, Espanya es troba endarrerida en relació amb la mitjana de la UE.

  En canvi, Espanya destaca en positiu tant en la proporció de superfície agrícola dedicada a l’agricultura ecològica, un aspecte que tractem amb més detall a la següent secció, com en la proporció de superfície agrària ocupada per elements paisatgístics de gran diversitat. En aquest cas, Espanya, amb el 13,2% de la superfície, supera ja l’objectiu fixat del 10%.9

  • 8. Dada del Common Monitoring and Evaluation Framewok per a la PAC 2014-2020 de la Comissió Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html.
  • 9. Estratègia de la UE sobre biodiversitat per al 2030.

  Objectius del Pacte Verd Europeu i valors de referència

  p-12
  Notes: GEH: gasos amb efecte d’hivernacle. SAU: superfície agrícola utilitzada. Font: CaixaBank Research, a partir de la Comissió Europea COM (2020) 846.
  p13

  La contaminació per nitrats procedents de l’agricultura continua sent una de les majors pressions sobre el mitjà aquàtic. En aquest sentit, la UE s’ha marcat un objectiu de reducció del 50% de les pèrdues de nutrients per al 2030 amb la finalitat de garantir que no es deteriori la fertilitat del sòl, un àmbit en què Espanya té molt recorregut de millora. Així mateix, cada vegada més països de la UE es veuen afectats per l’escassetat d’aigua, provocada sovint per una captació excessiva d’aigua per a l’agricultura i per a la ramaderia. El canvi climàtic agreujarà encara més el problema de la disponibilitat d’aigua a moltes regions, entre elles Espanya.

  Finalment, la nova PAC estableix la digitalització com una prioritat transversal, en concebre que la transició cap a un sistema alimentari sostenible s’ha de basar en el coneixement, en la innovació i en la digitalització. En aquest sentit, un element clau per al desenvolupament dels territoris rurals i per a la lluita contra la despoblació rural és la disponibilitat d’una connexió a internet ràpida i fiable en aquestes zones. Tot i que s’ha produït un increment notable en la proporció de llars en zones rurals amb accés de banda ampla de nova generació, encara s’observa una bretxa important amb les zones urbanes. La meta és donar cobertura al 100% de la població el 2025.10

  • 10. Aquest objectiu es recull a l’Agenda Espanya Digital 2025.
  El 58,7% de les llars espanyoles en zones rurals

  tenien accés a internet de banda ampla ràpida el 2019. La meta és donar cobertura al 100% de la població el 2025

  La transició verda i digital de l’agricultura europea també genera noves oportunitats de negoci que el sector ha d’aprofitar, per exemple, mitjançant un millor ajust entre la producció i l’evolució dels gustos del consumidor. La sostenibilitat serà un avantatge competitiu per a les empreses i per a les explotacions que aconsegueixin l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social: els qui no compleixin els estàndards mediambientals seran penalitzats per uns consumidors cada vegada més exigents i conscienciats amb el medi ambient i que s’identifiquen amb les marques i els productes més sostenibles.

  Una aposta decidida per impulsar la producció ecològica

  L’aposta per esquemes de producció més sostenibles, com l’agricultura ecològica,11 és imparable. Espanya, amb més de 2,44 milions d’hectàrees destinades a aquests cultius el 2020, és el primer país de la UE i el tercer del món, després d’Austràlia i de l’Argentina. En termes de proporció de la superfície agrària útil (SAU), ens situem per damunt de la mitjana de la UE, tal com s’ha assenyalat a la secció anterior, però molt per sota de països capdavanters, com Àustria, Estònia i Suècia, que superen el 20%. Per assolir l’objectiu del 25% marcat al Pla d’Acció sobre Agricultura Ecològica farien falta quatre milions d’hectàrees addicionals.

  • 11. La producció ecològica és un sistema de gestió i de producció agroalimentària que combina les millors pràctiques ambientals, un nivell elevat de biodiversitat i de preservació dels recursos naturals i l’aplicació d’exigents normes sobre el benestar animal, de manera que els productes s’obtenen a partir de substàncies i de processos naturals (MAPA).

  Proporció de superfície agrícola utilitzada dedicada a l’agricultura ecològica

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:41

  Pel que fa als operadors ecològics,12 gairebé 9 de cada 10 d’un total de 50.047 el 2020 són productors primaris, i la resta, establiments industrials i comercialitzadors. No obstant això, el nombre d’operadors creix amb molta més intensitat (més del doble) en les fases posteriors de la cadena alimentària.

  • 12. L’operador ecològic pot ser una persona física o jurídica i ha de complir determinats requisits per poder produir, transformar, elaborar o envasar aliments d’origen agrari amb la finalitat de comercialitzar-los utilitzant els termes ecològic, biològic o orgànic. Hi ha un Registre General d’Operadors Ecològics (REGOE) que recull la informació subministrada per les comunitats autònomes.
  p15

  Per regions, destaca Andalusia, tant en superfície dedicada a l’agricultura ecològica, amb més del 45% del total, com en explotacions ramaderes ecològiques, amb gairebé el 60%. Per tipus de cultiu, destaquen els cereals per a la producció de gra (el 43% del total) i, per tipus de bestiar, els bòvids (el 48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentari espanyol és el primer productor mundial ecològic d’oli d’oliva i de vi i el segon de cítrics i de llegums.

  Un dels reptes als quals s’enfronta la producció ecològica al nostre país és el baix consum intern: el consum per capita d’aquests productes es va situar en 50,2 euros el 2019, molt lluny del de països com Dinamarca o Suïssa, que superen els 300. Així, doncs, la major part de la producció, al voltant del 60%, s’exporta.13 El canvi d’hàbits que ha introduït la pandèmia ha afavorit un consum més saludable, sostenible i de proximitat, motiu pel qual la tendència del consum intern d’aquesta mena de productes és clarament a l’alça.

  • 13. Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE), MAPA (2021), «Anàlisi de la caracterització i projecció de la producció ecològica espanyola el 2019», i Ecovalia (2021), «Informe anual de la producció ecològica a Espanya».
  L’agricultura ecològica a Espanya, a l’alça

  Superfície dedicada a l’agricultura ecològica

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:41

  Operadors ecològics de l’activitat primària (productors)

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:42

  Operadors ecològics de l’activitat secundària (elaboradors i transformadors)

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:42
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Activado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado

Els costos i els beneficis del mix energètic del futur

Contingut disponible en
Manel Pardo
Assistent d'investigació
12 d'abril de 2019

Des de fa ja uns quants anys, l’activitat econòmica ha crescut més ràpidament que el consum energètic, gràcies a les millores tecnològiques i als primers passos en la transició cap a un nou mix energètic. I tot fa pensar que aquesta tendència continuarà en el futur. Segons les projeccions de l’Administració d’Informació d’Energia dels EUA (EIA, per les sigles en anglès), el PIB mundial creixerà a un ritme mitjà anual del 3,1% en els 12 propers anys, mentre que el consum energètic primari ho farà a un ritme mitjà del 0,9% anual. Aquestes xifres il·lustren les millores d’estalvi energètic que s’espera que es produeixin. Aquestes millores tindran conseqüències importants en les economies avançades, ja que és precisament en aquestes economies on el consum energètic per capita és més elevat (vegeu el primer gràfic).

El nou mix energètic (vegeu l’article «El mix energètic del futur», en aquest mateix Dossier) serà més eficient –en el procés d’extracció d’energia, es consumirà menys energia i es reduiran els efectes negatius provocats per la contaminació–, a causa del major pes de les energies renovables i del gas natural, en detriment del carbó, menys eficient i més contaminant. L’eficiència energètica comportarà diversos beneficis econòmics, com un estalvi en la factura energètica per als consumidors, però, d’altra banda, també reduirà la producció en alguns sectors econòmics, tot i que s’estima que el resultat net serà positiu. Per exemple, segons les estimacions de Roula-Inglesi Lotz,1 un augment d’1 p. p. en la participació de les energies renovables en el mix energètic a nivell global genera un impacte positiu en el creixement del PIB del 0,089%. Si tenim en compte les projeccions de l’EIA, la participació de les energies renovables s’incrementarà des del 13% actual fins al 16% el 2030, de manera que la nova composició de les energies renovables podria arribar a incrementar el PIB mundial del 2030 el 0,3%, un bon incentiu econòmic addicional per dur a terme aquesta transició.

Si centrem la nostra anàlisi a la UE, l’àrea econòmica desenvolupada en què s’utilitza l’energia de forma més eficient, ja tenim diversos objectius energètics en marxa amb la vista posada en el 2030. Amb l’objectiu de continuar avançant cap a la creació de la Unió Energètica i complir els acords assolits en el pacte de París, el Consell Europeu va revisar el 2018 els objectius climàtics i energètics per al 2030: reduir el 40% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en relació amb el 1990, augmentar el pes de les energies renovables en el consum energètic fins al 32% i millorar l’eficiència energètica el 32,5% en relació amb el 2005. La UE avança amb pas ferm cap a aquests objectius, ja que ha reduït el 22% l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle des del 1990, ha augmentat fins al 17% el pes de les energies renovables i ha aconseguit que l’eficiència energètica hagi augmentat al voltant del 15%.2 Així, la UE es troba en el bon camí per complir els objectius tant de reducció de les emissions com d’increment de les energies renovables, tot i que haurà de fer un esforç addicional si vol assolir l’objectiu d’eficiència energètica.

Si la UE aconsegueix els objectius estratègics del nou pla energètic per a l’any 2030, quin serà l’impacte macroeconòmic? Segons un estudi realitzat per la Comissió Europea, la inversió en millores tecnològiques amb la finalitat d’augmentar l’eficiència energètica per aconseguir els objectius marcats tindrà un impacte molt notable. En particular, si s’aconsegueixen aquests objectius, estimen que, el 2030, el PIB creixerà l’1,3% en relació amb un escenari sense canvis en el mix energètic. Així mateix, es destaca que aquesta transició ha de ser gradual i ha d’anar acompanyada d’una normativa flexible que tingui en compte els diferents agents i sectors econòmics, per no generar disrupcions indesitjades al mercat, i que permeti que tant la tecnologia com el capital humà s’adaptin a aquest nou entorn.

Què explica aquesta xifra? L’impacte positiu sobre el PIB vindrà determinat, en bona part, per fer un ús productiu de recursos ociosos en l’actualitat, com, per exemple, a través de la creació de nous llocs de treball. A més a més, la renda disponible dels consumidors augmentarà, perquè destinaran una proporció més petita de la renda al consum d’energia, la qual cosa permetrà incrementar la despesa en altres productes i serveis. Així, s’estima que, en última instància, es podrien generar 700.000 nous llocs de treball en termes nets el 2030, una xifra gens menyspreable.3

Malgrat que les millores en l’eficiència energètica tindran un efecte positiu sobre la producció i sobre el mercat de treball europeu, és probable que els efectes siguin molt heterogenis en els diferents sectors d’activitat. D’una banda, els sectors de serveis bàsics de subministrament (aigua, electricitat...) i d’extracció reduiran la producció, ja que la demanda dels seus productes serà menor.4 De l’altra, sectors com la construcció i l’enginyeria es beneficiaran de la inversió en eficiència energètica i incrementaran la producció. En conjunt, els sectors beneficiats tenen un pes relatiu superior en l’economia europea que els sectors damnificats, de manera que l’impacte so­­bre la renda agregada serà positiu. Per la seva banda, els resultats d’ocupació a nivell sectorial seguiran un patró similar al de la producció, tot i que amb algun matís:5 és probable que el sector de serveis bàsics de subministrament acabi ocupant més treballadors malgrat que la producció disminueixi. Això és degut al fet que el nou mix energètic europeu contempla un pes més gran en aquest sector de les energies renovables, que són relativament més intensives en treball que la resta de les fonts energètiques.6

Pel que fa a la balança comercial, amb el nou mix energètic, i gràcies a l’augment de la importància de les fonts energètiques renovables, la UE reduirà la dependència de les importacions, en especial de petroli i de gas natural, i millorarà, així, la seguretat energètica (per a més detalls, vegeu l’article «La geopolítica de l’energia», en aquest mateix Dossier). D’aquesta manera, serà menys vulnerable a la forta volatilitat dels preus dels combustibles fòssils. A tall d’exemple, s’estima que, entre el 2018 i el 2030, el nou mix energètic i les millores d’eficiència energètica dutes a terme pels països de la UE reduiran anualment la factura de les importacions de combustibles entre 175.000 i 320.000 milions d’euros, una xifra molt considerable si tenim en compte que, el 2017, es van gastar 260.000 milions en importacions de combustibles.7

En definitiva, durant el segle XIX i una bona part del segle XX, el carbó va ser la principal font d’energia. Durant el segle XX, amb la revolució del transport terrestre, gràcies a la invenció del cotxe, el petroli va guanyar importància i es va convertir en un factor clau, capaç de generar crisis com les dels anys setanta i vuitanta. El XXI serà el segle del gas natural i de les renovables. El canvi en el mix energètic i en les millores tecnològiques que impulsen l’eficiència energètica no són únicament un factor positiu per al medi ambient, sinó que hi ha incentius econòmics per dur a terme aquesta transició. Per aquest motiu, serà clau que els països mantinguin els compromisos i continuïn desenvolupant polítiques que afavoreixin un creixement econòmic més sostenible.

Manel Pardo Fernández

1. Vegeu Roula-Inglesi Lotz (2016), «The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application», Energy Economics, 53, 58-63.

2. Segons les últimes dades de la Comissió Europea recopilades el 2016.

3. Es té en compte la possible pèrdua de llocs de treball al sector energètic per les millores en l’eficiència energètica. Vegeu l’article «Proposal for a Directive of the

European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency» de la Comissió Europea 2016.

4. Així i tot, tant els ingressos com els costos de producció en aquest sector es reduiran, de manera que l’efecte sobre el benefici empresarial serà ambigu.

5. Altres estudis, com, per exemple, «How Many Jobs?», realitzat el 2012 pels autors Janssen, R. i Staniaszek, D. a The Energy Efficiency Industrial Forum, mostren que cada milió d’euros invertit en la millora de l’eficiència energètica dels edificis permet crear 19 llocs de treball de forma directa al sector de la construcció.

6. Vegeu l’article «The macro-level and sectoral impacts of Energy Efficiency policies» de la Comissió Europea 2017.

7. Aquestes estimacions són molt sensibles a l’evolució del preu del petroli.

Manel Pardo
Assistent d'investigació
  im_1904_d2_01_ca_fmt.png
  im_1904_d2_02_ca_fmt.png
  Tendències de fons

  Canvi climàtic i transició verda

  Quines polítiques s’implementaran per aturar el canvi climàtic? Quines implicacions té per a tots els agents la transició verda cap a una economia més sostenible?