• Avançant cap a la sostenibilitat del sector agroalimentari

  castellàanglès

  El canvi climàtic i la lluita per prevenir-lo són enormes desafiaments per a la producció agroalimentària a Espanya. Al seu torn, la millora de la sostenibilitat i la resiliència del sector seran molt importants per assolir els objectius mediambientals fixats al Pacte Verd Europeu. Els indicadors agroambientals mostren que, malgrat alguns avanços en els últims anys, el sector s’enfronta a reptes importants, com reduir l’ús de plaguicides químics, de fertilitzants i d’antimicrobians en l’agricultura, millorar la salut i el benestar dels animals, augmentar l’eficiència en l’ús de l’energia i dels recursos hídrics, promoure un consum d’aliments més sostenible i saludable, i impulsar una economia circular per reduir la pèrdua i el malbaratament d’aliments. La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella, i els fons Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del sector.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Temática
  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  L’amenaça del canvi climàtic i la transició cap a un sistema alimentari sostenible

  L’agricultura a Espanya, que, tradicionalment, s’ha beneficiat d’una situació geogràfica i d’una climatologia privilegiades, és especialment vulnerable al canvi climàtic. L’augment de l’erosió dels sòls, les inundacions, les sequeres i els incendis forestals, juntament amb l’increment de plagues i de malalties, són alguns dels efectes directes. Al seu torn, l’activitat del sector primari també contribueix al canvi climàtic: l’especialització i la intensificació dels cultius, l’ús de productes químics i la industrialització de la producció ramadera tenen efectes negatius sobre l’aigua, el sòl, l’aire, la biodiversitat i la conservació dels hàbitats.

  L’agricultura contribueix al canvi climàtic i, al seu torn, en pateix de forma directa les conseqüències,

  de manera que ha d’avançar cap a un nou model que protegeixi els recursos naturals dels quals depèn

  Els països de la UE són cada vegada més conscients que no solament cal mitigar el canvi climàtic, sinó que també cal adaptar-s’hi. Així, davant la preocupació creixent pel medi ambient, el sector agroalimentari ha d’avançar en la transició d’un sistema emissor de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i altament demandant i contaminant de recursos naturals cap a un nou model, cada vegada més estès, que proporciona aliments sans i nutritius de manera sostenible i que protegeix els recursos naturals dels quals depèn la pròpia activitat agrària.

  A més de millorar la sostenibilitat de la producció agroalimentària i la distribució posterior, una altra palanca important de canvi és fomentar pautes de consum més saludables i més sostenibles des del punt de vista mediambiental. Per exemple, una dieta amb més pes dels vegetals i dels aliments orgànics, de temporada i de proximitat. Així mateix, la reducció de la pèrdua i del malbaratament d’aliments i el foment de l’economia circular també són elements claus per avançar cap a un sistema alimentari sostenible, tal com ho recull l’estratègia «De la Granja a la Taula» de la Comissió Europea.

  Estratègia “De la Granja a la Taula” (Farm to Fork)

  p-9
  Font: Comissió Europea.
  Del Pacte Verd Europeu als Plans Estratègics de la PAC

  Per donar suport a la transició cap a un sistema alimentari sostenible, la UE està desplegant un ampli ventall d’eines per dotar els agents del sector de mecanismes i d’incentius que donin suport a l’esmentada transició i que, al seu torn, facilitin l’assoliment dels objectius fixats al Pacte Verd Europeu. En aquest context, la reforma de la política agrícola comuna (PAC), que entrarà en vigor al gener del 2023, inclou, com a principal novetat, la redacció de Plans Estratègics nacionals per establir prioritats en matèria d’ajudes i d’incentius als diversos subsectors productius.6La mesura estrella són els ecoesquemes, d’adhesió voluntària i que premiaran les pràctiques sostenibles. El Ministeri d’Agricultura ha proposat dos ecoesquemes, amb una dotació de 1.107,49 milions d’euros i que agrupen les pràctiques sostenibles en dos eixos: l’agroecologia i l’agricultura de carboni. Al primer grup hi ha enquadrades activitats com la sega sostenible de les pastures, la rotació de cultius o el manteniment de superfícies no productives i d’altres elements relacionats amb la biodiversitat. El segon grup inclou el pasturatge extensiu, l’agricultura de conservació i el manteniment de cobertes vegetals vives o inertes.

  • 6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de presentar el Pla Estratègic a la Comissió Europea abans del 30 de desembre del 2021.
  La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella,

  i els fons Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del sector

  A més de la PAC, els fons europeus NGEU també contribuiran al finançament de la transició verda i digital del sector primari. En particular, el component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dedicat a la transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer, contempla una inversió de 1.502,8 milions d’euros. El pla es basa en quatre pilars fonamentals: (i) la millora de l’eficiència dels regadius; (ii) l’impuls a la sostenibilitat i a la competitivitat de l’agricultura i de la ramaderia; (iii) una estratègia de digitalització del sector agroalimentari i del medi rural, i (iv) la modernització del sector pesquer, mitjançant l’impuls de la sostenibilitat, de la investigació, de la innovació i de la digitalització.

  p10
  Indicadors mediambientals del sector primari

  La Comissió Europea ha analitzat la situació dels diferents Estats membres en relació amb el contribució a cadascun dels objectius del Pacte Verd Europeu. La taula de la pàgina següent recull aquests objectius i els valors de referència d’aquests indicadors per als principals països.7

  Perquè Europa sigui el primer continent climàticament neutre d’aquí al 2050, la primera fita s’ha marcat per al 2030: reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en, com a mínim, el 55% en relació amb el nivell del 1990. Tot i que, des del 1990, les emissions de GEH de l’agricultura de la UE s’han reduït un significatiu 20%, des del 2005, no s’ha avançat en la disminució. A Espanya, el comportament ha estat l’invers: des del 1990, les emissions han augmentat (el 6,5%) i, a partir del 2005, s’ha produït una modesta reducció (el –3,7%).

  • 7. «Recomanacions als Estats membres sobre els seus plans estratègics per a la política agrícola comuna», Comissió Europea, desembre del 2020.
  En termes relatius, les emissions de GEH del sector agrari espanyol

  són inferiors a la mitjana de la UE, que s’ha marcat l’objectiu de reduir-les el 55% en relació amb el 1990 el 2030

  Malgrat aquesta evolució, és important destacar que, en termes relatius, el sector és responsable del 12,0% del total d’emissions de GEH de l’economia, en relació amb el 12,7% de la mitjana de la UE. A més a més, si tenim en compte que el sector primari aporta el 2,9% del PIB, en relació amb l’1,6% de la UE, obtenim que les emissions de GEH del sector agroalimentari espanyol per cada unitat de VAB són significativament inferiors a les de la mitjana europea (1,2 kg/€ en relació amb 1,7 kg/€ a la UE).8 De manera similar, les emissions de l’agricultura per unitat de terra agrícola (tones equivalents de CO2 per hectàrea) són inferiors a Espanya (1,6 en relació amb 2,5 a la UE).

  La segona fita de la UE es recull a l’estratègia «De la Granja a la Taula», que estableix un objectiu de reducció de l’ús i del risc dels plaguicides químics del 50% d’aquí al 2030. En els últims anys, Espanya ha reduït de forma significativa l’ús d’aquesta mena de químics, i el repte és continuar avançant en aquesta direcció. D’altra banda, l’objectiu en matèria de resistència als antimicrobians consisteix en la reducció del 50% de la venda general d’antimicrobians per a animals de granja i d’aqüicultura d’aquí al 2030, comparat amb el valor de referència de la UE el 2018. En aquest aspecte, Espanya es troba endarrerida en relació amb la mitjana de la UE.

  En canvi, Espanya destaca en positiu tant en la proporció de superfície agrícola dedicada a l’agricultura ecològica, un aspecte que tractem amb més detall a la següent secció, com en la proporció de superfície agrària ocupada per elements paisatgístics de gran diversitat. En aquest cas, Espanya, amb el 13,2% de la superfície, supera ja l’objectiu fixat del 10%.9

  • 8. Dada del Common Monitoring and Evaluation Framewok per a la PAC 2014-2020 de la Comissió Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html.
  • 9. Estratègia de la UE sobre biodiversitat per al 2030.

  Objectius del Pacte Verd Europeu i valors de referència

  p-12
  Notes: GEH: gasos amb efecte d’hivernacle. SAU: superfície agrícola utilitzada. Font: CaixaBank Research, a partir de la Comissió Europea COM (2020) 846.
  p13

  La contaminació per nitrats procedents de l’agricultura continua sent una de les majors pressions sobre el mitjà aquàtic. En aquest sentit, la UE s’ha marcat un objectiu de reducció del 50% de les pèrdues de nutrients per al 2030 amb la finalitat de garantir que no es deteriori la fertilitat del sòl, un àmbit en què Espanya té molt recorregut de millora. Així mateix, cada vegada més països de la UE es veuen afectats per l’escassetat d’aigua, provocada sovint per una captació excessiva d’aigua per a l’agricultura i per a la ramaderia. El canvi climàtic agreujarà encara més el problema de la disponibilitat d’aigua a moltes regions, entre elles Espanya.

  Finalment, la nova PAC estableix la digitalització com una prioritat transversal, en concebre que la transició cap a un sistema alimentari sostenible s’ha de basar en el coneixement, en la innovació i en la digitalització. En aquest sentit, un element clau per al desenvolupament dels territoris rurals i per a la lluita contra la despoblació rural és la disponibilitat d’una connexió a internet ràpida i fiable en aquestes zones. Tot i que s’ha produït un increment notable en la proporció de llars en zones rurals amb accés de banda ampla de nova generació, encara s’observa una bretxa important amb les zones urbanes. La meta és donar cobertura al 100% de la població el 2025.10

  • 10. Aquest objectiu es recull a l’Agenda Espanya Digital 2025.
  El 58,7% de les llars espanyoles en zones rurals

  tenien accés a internet de banda ampla ràpida el 2019. La meta és donar cobertura al 100% de la població el 2025

  La transició verda i digital de l’agricultura europea també genera noves oportunitats de negoci que el sector ha d’aprofitar, per exemple, mitjançant un millor ajust entre la producció i l’evolució dels gustos del consumidor. La sostenibilitat serà un avantatge competitiu per a les empreses i per a les explotacions que aconsegueixin l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social: els qui no compleixin els estàndards mediambientals seran penalitzats per uns consumidors cada vegada més exigents i conscienciats amb el medi ambient i que s’identifiquen amb les marques i els productes més sostenibles.

  Una aposta decidida per impulsar la producció ecològica

  L’aposta per esquemes de producció més sostenibles, com l’agricultura ecològica,11 és imparable. Espanya, amb més de 2,44 milions d’hectàrees destinades a aquests cultius el 2020, és el primer país de la UE i el tercer del món, després d’Austràlia i de l’Argentina. En termes de proporció de la superfície agrària útil (SAU), ens situem per damunt de la mitjana de la UE, tal com s’ha assenyalat a la secció anterior, però molt per sota de països capdavanters, com Àustria, Estònia i Suècia, que superen el 20%. Per assolir l’objectiu del 25% marcat al Pla d’Acció sobre Agricultura Ecològica farien falta quatre milions d’hectàrees addicionals.

  • 11. La producció ecològica és un sistema de gestió i de producció agroalimentària que combina les millors pràctiques ambientals, un nivell elevat de biodiversitat i de preservació dels recursos naturals i l’aplicació d’exigents normes sobre el benestar animal, de manera que els productes s’obtenen a partir de substàncies i de processos naturals (MAPA).

  Proporció de superfície agrícola utilitzada dedicada a l’agricultura ecològica

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:41

  Pel que fa als operadors ecològics,12 gairebé 9 de cada 10 d’un total de 50.047 el 2020 són productors primaris, i la resta, establiments industrials i comercialitzadors. No obstant això, el nombre d’operadors creix amb molta més intensitat (més del doble) en les fases posteriors de la cadena alimentària.

  • 12. L’operador ecològic pot ser una persona física o jurídica i ha de complir determinats requisits per poder produir, transformar, elaborar o envasar aliments d’origen agrari amb la finalitat de comercialitzar-los utilitzant els termes ecològic, biològic o orgànic. Hi ha un Registre General d’Operadors Ecològics (REGOE) que recull la informació subministrada per les comunitats autònomes.
  p15

  Per regions, destaca Andalusia, tant en superfície dedicada a l’agricultura ecològica, amb més del 45% del total, com en explotacions ramaderes ecològiques, amb gairebé el 60%. Per tipus de cultiu, destaquen els cereals per a la producció de gra (el 43% del total) i, per tipus de bestiar, els bòvids (el 48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentari espanyol és el primer productor mundial ecològic d’oli d’oliva i de vi i el segon de cítrics i de llegums.

  Un dels reptes als quals s’enfronta la producció ecològica al nostre país és el baix consum intern: el consum per capita d’aquests productes es va situar en 50,2 euros el 2019, molt lluny del de països com Dinamarca o Suïssa, que superen els 300. Així, doncs, la major part de la producció, al voltant del 60%, s’exporta.13 El canvi d’hàbits que ha introduït la pandèmia ha afavorit un consum més saludable, sostenible i de proximitat, motiu pel qual la tendència del consum intern d’aquesta mena de productes és clarament a l’alça.

  • 13. Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE), MAPA (2021), «Anàlisi de la caracterització i projecció de la producció ecològica espanyola el 2019», i Ecovalia (2021), «Informe anual de la producció ecològica a Espanya».
  L’agricultura ecològica a Espanya, a l’alça

  Superfície dedicada a l’agricultura ecològica

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:41

  Operadors ecològics de l’activitat primària (productors)

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:42

  Operadors ecològics de l’activitat secundària (elaboradors i transformadors)

  Última actualització: 04 octubre 2021 - 17:42
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Activado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado

El Green Deal europeu, entre el desitjable i el factible

Contingut disponible en

La UE lidera la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), però encara queda molt camí per recórrer tant al Vell Continent com a la resta del món si pretenem evitar un augment de la temperatura superior als 2 °C. Amb la intenció d’intensificar aquest lideratge, la Comissió Europea (CE) ha presentat el Green Deal, un marc (o estratègia de creixement, en paraules de la CE) en què s’inclouen mesures destinades a assolir un nivell de zero emissions netes, a impulsar el creixement econòmic amb un ús més sostenible dels recursos naturals i a fer-ho de manera justa entre països, sectors i individus. Per aquest motiu, una de les primeres mesures adoptades per la UE ha estat incorporar una regulació per la qual s’obliga a reduir el 50% les emissions de GEH el 2030 en relació amb els nivells del 1990 (en lloc del 40% fixat a l’Acord de París) i a ser un emissor neutre de GEH abans del 2050.1 Malgrat la bondat d’aquestes intencions, són plausibles aquests objectius? Les mesures adoptades per la UE són suficients? Com es veuen alterats per la COVID-19 aquests plans?

El Green Deal ha estat presentat per la CE d’Ursula Von der Leyen com el vaixell almirall del seu mandat, quelcom raonable si tenim en compte la preocupació per l’emergència climàtica a Europa. Segons l’enquesta del Banc Europeu d’Inversions (BEI),2 el 82% dels ciutadans europeus creuen que l’emergència climàtica té un impacte sobre les seves vides (una percepció més estesa entre els estats mediterranis en comparació amb els del nord d’Europa). També, el 47% dels europeus veuen l’emergència climàtica com una de les majors amenaces a les quals s’enfronta el seu país. En aquest context, la CE ha presentat el pla d’inversions del Green Deal, amb el qual pretén «mobilitzar», com a mínim, 1 bilió d’euros durant els 10 propers anys.3 No obstant això, és necessari desgranar aquesta xifra i entendre a què es refereix amb el terme «mobilitzar».

Una proposta inicial d’inversions que plantejava dubtes

En la proposta inicial, presentada al gener del 2020, la meitat d’aquesta mobilització provindria de recursos propis de la UE. En l’actualitat, el 20% del pressupost 2014-2020 és considerat com a verd, i, en el marc del Green Deal, la CE pretén incrementar-lo fins al 25% per al període 2021-2027.4 Amb aquesta intenció, proposa, entre altres mesures, que el 40% i el 30% del pressupost de la Política Agrària Comuna i del Fons Europeu Marítim i de Pesca, respectivament, contribueixin a la lluita contra l’emergència climàtica. En aquest sentit, la nova taxonomia de la UE contribuirà a garantir que aquest 25% del pressupost sigui realment verd, ja que detalla els requeriments per considerar una inversió o un actiu com a tal.5 A més a més, la CE estima que els Estats membres cofinançaran amb 114.000 milions d’euros alguns dels projectes verds inclosos en el pressupost de la UE. D’altra banda, la UE desplegarà el Mecanisme de la Transició Justa, al qual, inicialment, volia aportar 7.500 milions d’euros, amb els quals es mobilitzarien més de 143.000 milions en 10 anys per ajudar les regions més perjudicades per la transició (per exemple, les que tenen una alta quota d’ocupació al sector de l’extracció i de la producció de combustibles fòssils o en indústries intensives en consum energètic).6

La segona major contribució al pla d’inversions del Green Deal són els 279.000 milions d’euros procedents de les inversions privades realitzades a través del programa InvestEU del BEI, successor del conegut com a Pla Juncker. Aquest programa tindria un funcionament molt similar al que va tenir el Pla Juncker: el BEI oferiria garanties als projectes que contribuïssin a la lluita contra l’emergència climàtica i animaria, així, les inversions privades en aquesta direcció.7

Finalment, al bilió d’euros també hi contribuirà el Règim de Comerç de Drets d’Emissió de la UE (EU ETS, per les sigles en anglès) amb 25.000 milions d’euros recaptats mitjançant les subhastes dels permisos per emetre GEH.8 A més a més, la CE proposa crear un impost del carboni en frontera per evitar que les empreses deslocalitzin els centres de producció a regions amb regulacions mediambientals menys estrictes (el que es coneix com filtració de carboni).

Així, del bilió d’euros anunciat inicialment per la CE, l’augment real de la despesa de la UE en la lluita contra l’emergència climàtica correspondria només a l’increment de 5 p. p. del pressupost de la UE (del 20% al 25%) destinat a combatre l’emergència climàtica i els 7.500 milions dins el Fons de la Transició Justa. La resta correspon a «mobilització» d’inversions privades i públiques, una expressió que la institució utilitza per referir-se a les inversions, sobretot privades, que es realitzen gràcies a les garanties que ofereix la UE. No obstant això, la majoria de grups del Parlament Europeu han demanat que deixi d’utilitzar-se aquesta expressió amb la finalitat de preservar la credibilitat de la UE.9

El Green Deal, pilar del Pla de Recuperació de la Comissió Europea

La CE va proposar, al final de maig, un programa de 750.000 milions d’euros per a l’Instrument de Recuperació (Next Generation EU), destinats a donar suport a la recuperació econòmica de la regió després de la COVID-19, tenint en compte els reptes de la UE a llarg termini (descarbonització i digitalització, principalment). Aquest programa es finançaria mitjançant l’emissió de deute propi de la UE. Seguint el mateix esquema que el pressupost per al 2021-2027, al voltant del 25% d’aquesta quantitat es destinarà a l’adaptació i a la mitigació de l’emergència climàtica. Entre les noves mesures, l’aportació al Fons de la Transició Justa augmentaria de 7.500 milions a 40.000 milions, i la CE aportaria 15.300 milions a l’instrument InvestEU, per poder mobilitzar fins a 240.000 milions d’euros (el 30% dels quals, aproximadament, es destina a projectes verds).

Així mateix, una part important d’aquesta nova suma s’invertirà en la renovació dels edificis per fer-los energèticament més sostenibles. Així, mentre es fa costat a un sector intensiu en mà d’obra com la construcció i es redueix l’atur, disminuiran les emissions d’aquest sector, ja que té molt marge de millora pel que fa a l’eficiència energètica. Cal recordar que els edificis són responsables del 36% de les emissions de la UE i que la CE estima que, per ser el primer continent climàticament neutre, el parc d’edificis d’Europa s’hauria de renovar el doble de ràpid del que ho fa en l’actualitat (entre el 0,8% i el 2,4% anual en funció de l’Estat membre).

Una inversió que sembla insuficient

Així, tenint en compte la proposta inicial i el Next Generation EU, la mobilització total de recursos cap a una economia més verda seria, aproximadament, d’1,37 bilions d’euros al llarg de 10 anys, que corresponen a unes inversions anuals de 137.000 milions d’euros (l’1% del PIB de la UE-27 el 2019), quan la CE mateixa considerava que, per aconseguir l’objectiu anterior de l’Acord de París (és a dir, una reducció del 40% en les emissions de GEH), era necessària una inversió anual de 240.000 milions d’euros.10 Si tenim en compte, doncs, el nou objectiu proposat (una reducció del 50% de les emissions en lloc del 40%) i assumim una relació similar entre les necessitats d’inversió per reduir una unitat de GEH emès, concloem que les necessitats d’inversions anuals augmenten, aproximadament, fins als 300.000 milions d’euros. Així, el Pla d’inversions del Green Deal representaria el 45% de les inversions necessàries, la qual cosa encara obligaria el sector privat i els Estats membres a ser més ambiciosos.

La COVID-19, lluny de ser un obstacle, pot ser un catalitzador de la transició verda

El cost humanitari, econòmic i social de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 serà, sens dubte, elevadíssim, i els esforços de les autoritats s’han de centrar a minimitzar el cost en vides, a mitigar l’impacte econòmic del confinament i a donar suport a la recuperació de l’activitat econòmica. I, en aquest últim punt, les mesures que s’han adoptat fins avui poden accelerar algunes tendències ja existents a nivell productiu i institucional i que contribuiran a la lluita contra el canvi climàtic:

Al febrer, la CE va iniciar una avaluació del marc fiscal de la UE, amb la intenció d’adaptar-lo als reptes que s’ha fixat (Green Deal, transformació digital, reducció de la desigualtat...),11 i, després de l’esclat de la crisi sanitària, s’han accelerat algunes de les qüestions que es van plantejar llavors. Per exemple, la UE emetrà el seu propi deute, quelcom que ja havia fet puntualment en el passat, per finançar el Next Generation EU. A més a més, ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat de recaptar alguns impostos directament (com una taxa digital o impostos verds). Totes aquestes propostes, si es materialitzen i es converteixen en habituals, dotarien la institució de més autonomia en la presa de decisions i de més capacitat de finançament, la qual cosa li permetria ser més ambiciosa en les polítiques per afrontar reptes, com el canvi climàtic, que van més enllà dels Estats membres.

La COVID-19 ha demostrat que el teletreball és un sistema vàlid per a moltes empreses i llocs de treball i que té beneficis tant en la conciliació familiar com en la lluita contra l’emergència climàtica. Com ho explica un article d’aquest mateix informe,12 a Espanya gairebé el 30% dels ocupats poden treballar des de casa, un percentatge que augmenta fins al 40% a les zones urbanes. Així, si el treball en remot s’implementés a Espanya dos dies a la setmana per a aquests treballadors, les emissions anuals de GEH provinents del transport terrestre es reduirien el 3%.13 Un pas petit, però pas al capdavall.

En definitiva, és de justícia reconèixer que la CE ha apostat fort per la lluita contra el canvi climàtic. No obstant això, no té la força necessària per aconseguir-ho sola, de manera que l’acció dels estats i les iniciatives privades seran clau si pretenem evitar un escalfament global superior a 2°C. Aprofitar un punt d’inflexió com l’actual pot ser vital per decantar, a mitjà i a llarg termini, la balança cap a una economia sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Ricard Murillo Gili

1. Per emissor neutre ens referim al fet que els GEH emesos a l’atmosfera són capturats mitjançant embornals naturals o tecnologies d’eliminació de carboni, que encara no s’han implementat. Com més lenta sigui la reducció d’emissions, més important haurà de ser el desplegament d’aquestes tecnologies, perquè hi haurà més GEH a l’atmosfera incrementant la temperatura del planeta.

2. Segona enquesta climàtica del Banc Europeu d’Inversions.

3. Aquesta era la proposta prèvia al programa de recuperació econòmica presentat el 27 de maig.

4. El pressupost de la UE per al 2021-2027 s’està negociant actualment, i la crisi sanitària provocada per la COVID-19 pot modificar-ne de manera significativa la dimensió i les quantitats destinades a l’emergència climàtica.

5. Per a més detalls, vegeu l’article «L’avanç necessari cap a un sector financer verd», en aquest mateix Dossier.

6. Per a més detalls sobre el Mecanisme de Transició Justa, vegeu l’article «La transició climàtica de la UE: una qüestió de justícia», en aquest mateix Dossier.

7. En aquest sentit, tot i que fora del marc del Green Deal, el BEI pretén que el 50% del finançament que ofereixi el 2025 sigui verd, quan, en l’actualitat, ho és el 25%.

8. Per a més detalls sobre el funcionament de l’EU ETS, vegeu l’article «Com actuar davant el canvi climàtic? Accions i polítiques per mitigar-lo», al Dossier de l’IM11/2019.

9. En la resolució proposada el 12 de maig del 2020, es va alertar la CE contra «la utilització d’enginyeria financera i de multiplicadors dubtosos» per anunciar xifres ambicioses.

10. Una xifra que augmenta en 100.000 i en 130.000 milions d’euros si es tenen en compte, respectivament, les necessitats d’inversió addicionals per promoure una infraestructura de transport verd i per complir els objectius mediambientals més enllà de l’escalfament global. Vegeu Comissió Europea (2020), «Identifying Europe’s recovery need».

11. Vegeu el Focus «Cap a una reforma de les regles fiscals europees?», a l’IM03/2020.

12. Vegeu el Focus «La COVID-19 impulsa el teletreball», en aquest mateix Informe Mensual.

13. Per calcular-ho, hem utilitzat les dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner de l’ATM de Barcelona, les dades d’emissions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i les dades de l’Enquesta de Població Activa.

  im06-20_ei_d2_01_ca.png
  im06-20_ei_d2_02_ca.png
  Tendències de fons

  Canvi climàtic i transició verda

  Quines polítiques s’implementaran per aturar el canvi climàtic? Quines implicacions té per a tots els agents la transició verda cap a una economia més sostenible?