Dinàmiques salarials a Espanya: què ens diu l’indicador de salaris de CaixaBank Research?

Hem desenvolupat un indicador a temps real a partir de les nòmines que es cobren als comptes de CaixaBank per analitzar l'evolució dels salaris a Espanya. L'ndicador permet obtenir una informació molt actualitzada de les dinàmiques salarials i amb un gran nivell de granularitat a nivell geogràfic i sectorial.

Contingut disponible en
10 de maig de 2022
Portada IM04-2022 La respuesta de los salarios al aumento de la inflación

En el context actual d’elevades pressions inflacionistes, preocupa que els efectes de segona ronda condueixin a una espiral de salaris-preus que es retroalimenti. Per analitzar l’evolució dels salaris a Espanya, des de CaixaBank Research, hem desenvolupat un indicador a temps real a partir de les nòmines que es cobren als comptes de CaixaBank.1 Aquest indicador permet obtenir una informació molt actualitzada de les dinàmiques salarials i amb un gran nivell de granularitat a nivell geogràfic i sectorial. És, per tant, un indicador que ofereix informació útil no disponible fins ara i que pot complementar altres fonts de dades d’ingressos salarials.

L’indicador d’ingressos salarials de CaixaBank Research correspon a la mitjana de la variació interanual de la nòmina mensual, que es calcula de forma totalment anonimitzada. Aquesta nòmina mensual correspon als ingressos salarials nets percebuts durant el mes.2 ,3, 4

Segons aquest indicador intern, al març del 2022, els salaris a Espanya van augmentar el 2,2% interanual, un increment similar a l’experimentat abans de la pandèmia (el +2,1% interanual de mitjana el 2018 i el 2019) i superior al del 2020 i el 2021 (vegeu el primer gràfic). Així, les nòmines dels treballadors han experimentat, des de l’estiu passat, una tendència progressiva de millora, amb creixements moderats que deixen enrere les contencions experimentades durant la pandèmia.

  • 1. Aquest indicador forma part d’un conjunt d’indicadors per al seguiment de l’economia en temps real, de pròxima publicació.
  • 2. Les nòmines s’identifiquen com un tipus de transferència específica dins els moviments bancaris dels clients de CaixaBank (completament anonimitzats) i estan en termes nominals (no deflactat). Es consideren tots els clients amb nòmina present en el mes anterior com a criteri d’estabilització. L’indicador correspon a la mitjana mòbil de dos mesos. Per a més detalls, vegeu la nota metodològica, de pròxima publicació.
  • 3. La distribució de nòmines és molt similar a la distribució salarial observada a l’enquesta d’estructura salarial per a l’any 2018 (últim any amb microdades disponibles de l’enquesta), com s’analitza a Aspachs, O., Durante, R., Graziano, A., Mestres, J., Reynal-Querol, M. et al. (2021), «Tracking the impact of COVID-19 on economic inequality at high frequency», PLOS ONE, 16(3), e0249121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249121.
  • 4. Un indicador similar és el Wage Growth Tracker de la Fed d’Atlanta. Aquest indicador mesura el creixement salarial nominal dels treballadors observat amb 12 mesos de diferència a partir de dades de la Current Population Survey (CPS). https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker.
Espanya: indicador de salaris de CaixaBank Research

Una mesura complementària per analitzar l’evolució dels salaris correspon a la proporció de nòmines que experimenten augments i caigudes (vegeu el segon gràfic). Aquest «termòmetre dels salaris» mostra que la proporció de treballadors amb nòmines que van augmentar més del 3% al març del 2022 (el 45,3% del total) va ser inferior a l’anterior a la pandèmia (el 48,6%). Si ens fixem en el percentatge de treballadors que van experimentar augments salarials superiors al 0,5%, s’observa que la proporció al març del 2022 (el 59,8%) ja va ser una mica superior a la del 2019 (el 59,1%).

Espanya: variació interanual de la nòmina mensual
Dinàmiques salarials per sectors i per regions

Les dinàmiques salarials no són homogènies si diferenciem pel tipus d’ocupador (en concret, entre el sector públic i el sector privat). Les nòmines dels assalariats del sector públic van avançar el 2,4% interanual al març del 2022, una mica per sota de l’avanç que van experimentar abans de la pandèmia (el 2,8% el 2018-2019), però lleugerament per damunt de l’avanç dels salaris al sector privat. Per a aquests últims, el creixement de les nòmines va assolir el 2,1% interanual al març del 2022, ja per damunt del ritme mitjà del 2018-2019 (l’1,7%).

Les dinàmiques salarials són també diferents en funció del sector econòmic. Els salaris van avançar el 2,4% interanual al març als serveis no turístics i el 2,1% a la indústria, mentre que van més endarrerits a la construcció (el 0,7%) o a l’agricultura (el 0,7%) (vegeu el tercer gràfic). Podem concloure que, en tots aquests sectors, els salaris estan recuperant un cert dinamisme després dels anys de pandèmia, amb increments salarials força similars als del 2018-2019. En canvi, per al sector dels serveis turístics, que inclou el comerç i l’hoteleria, les nòmines van augmentar el 3,6% interanual al març del 2022, un ritme superior al del 2018-2019, que reflecteix la recuperació del sector després dels dos anys de pandèmia, durant els quals van estar molt afectats per les restriccions a l’activitat.

Espanya: evolució salarial en diferents sectors productius

Per comunitats autònomes (CA), al març del 2022, es van observar avanços dels salaris entre l’1,9% i el 2,4% interanual a la majoria de comunitats (vegeu el quart gràfic). Així mateix, a totes les CA es va produir un major dinamisme en el creixement salarial que durant la pandèmia. Així i tot, hi ha clares diferències entre regions. Astúries (l’1,6% interanual), Cantàbria (l’1,8%) i Castella-la Manxa (l’1,8%) van registrar els menors avanços dels salaris. A Catalunya i a la Comunitat Valenciana, es van registrar majors avanços salarials (el 2,4% i el 2,5%, respectivament), una dinàmica coherent, ja que, precisament, aquestes comunitats mostren un grau de recuperació de l’activitat econòmica per damunt de la mitjana nacional.

Espanya: evolució salarial per comunitats autònomes

En conclusió, ara com ara, no s’observen fortes pressions salarials a Espanya, ni en general, ni diferenciant per sectors o per regions. No obstant això, les pressions inflacionistes i l’impacte desigual de la guerra d’Ucraïna sobre els diferents sectors d’activitat podrien canviar aquesta situació en els pròxims mesos.5 Des de CaixaBank Research, analitzarem l’evolució salarial mes a mes per mostrar amb urgència el que està succeint al nostre mercat laboral.

  • 5. Vegeu el Focus «Quins són els sectors més afectats pel conflicte d’Ucraïna?», a l’IM04/2022.