• Cadenes de valor globals: ahir, avui i demà

  castellàanglès

  Les etiquetes Fet a Espanya, Fet als EUA i, fins i tot, Fet a la Xina cada vegada tenen menys sentit en el nostre món actual. D’ençà que les empreses van decidir trossejar els processos productius i traslladar-los a altres països, segurament Fet al Món representa millor la naturalesa de la majoria dels béns manufacturats que consumim. Repassem el passat, el present i el futur de les cadenes de valor globals, en un moment en què les restriccions a la mobilitat provocades per la pandèmia i les disrupcions en els subministraments les han tornat a posar d’actualitat.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Temática
  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  La creació de les cadenes de valor globals

  En la dècada dels noranta, es va iniciar una profunda optimització dels processos productius més enllà de les fronteres d’un únic país. Les empreses van decidir trossejar aquests processos i dur-los a terme en altres països –amb la finalitat d’aprofitar els avantatges d’especialització de cadascun d’ells– i van donar lloc a les conegudes cadenes de valor globals (CVG). Diferents elements van promoure la creació de les CVG, però destaquen, en primer lloc, els avanços en les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), que van permetre la perfecta coordinació de les diferents baules de producció. I, en segon lloc, la disminució dels costos comercials, afavorits pels importants tractats de lliure comerç acordats en aquesta dècada11 i per les millores en transport, en especial l’aeri.

  De fet, les CVG van impulsar els fluxos de comerç internacional fins a valors impensables unes dècades enrere: les exportacions de béns i de serveis en percentatge del PIB van passar de cotes properes al 18% a principis dels noranta a nivells pròxims al 30% just abans de la pandèmia, i la rellevància de les CVG en el total d’aquests fluxos comercials va passar de nivells propers al 40% a una mica per damunt del 50% en aquest mateix període de temps (vegeu el gràfic de la pàgina següent).12

  • 11. El 1994, es va tancar la major ronda de negociacions comercials multilaterals (Ronda de l’Uruguai), de la qual van formar part 123 països. Així mateix, també el 1994, es va tancar el Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord (NAFTA, per les sigles en anglès). Els dos acords van comportar una reducció substancial dels aranzels a nivell mundial: de nivells al voltant del 16% a principis dels noranta al 5% actual (segons les dades del Banc Mundial, mitjanes simples).
  • 12. L’avanç de les CVG va ser especialment dinàmic entre el 1990 i principis dels 2000, just abans de l’esclat de la crisi financera global. De llavors ençà, sembla que la rellevància d’aquestes cadenes en el comerç s’ha estancat.

  La importància de les cadenes de valor globals en els fluxos comercials

  Última actualització: 21 abril 2022 - 13:40
  La creació de les cadenes de valor globals

  La crisi de la COVID ha suscitat nombrosos dubtes sobre l’elevat grau de globalització adquirit i sobre la idoneïtat de les CVG. En un primer moment, en països com Espanya, ens adonem de l’elevada dependència exterior (més enllà de les fronteres de la UE) de béns que, en aquell moment, eren de primera necessitat.

  En una segona fase, amb la forta reactivació de la demanda esbiaixada cap a béns de caràcter durador i amb les disrupcions en algunes fàbriques pels efectes de la COVID,13 ens hem trobat amb un problema d’escassetat de subministraments de caràcter global que no havíem viscut des de la seva creació. I, en aquest món de manufactures globals, la disrupció en una de les baules de la cadena de producció comporta pertorbacions importants en tot el procés. Més severes com més llarga és la CVG (bullwhip effect).

  Sens dubte, aquestes disrupcions comportaran un replantejament de les CVG. Tot i que encara és aviat per conèixer els canvis que vindran, sí que podem pensar en alguns replantejaments estratègics que els gestors de les empreses perseguiran per augmentar la robustesa de la cadena productiva.

  En primer lloc, les cadenes, probablement, seran més curtes, per evitar l’efecte amplificador de les disrupcions. Seran més redundants en els components clau. És a dir, hi haurà alternatives a la producció d’aquests components. En tercer lloc, es dotaran de noves tecnologies digitals que permetran una detecció precoç de les fallades en la cadena. I, en el pla logístic, probablement, s’incrementarà la inversió en existències: del just in time al just in case, com resava un article recent del Financial Times14 (vegeu el gràfic de la pàgina següent).

  • 13. Vegeu l’article «Colls d’ampolla: del per què? al fins quan?», a l’Informe Mensual del desembre del 2021.
  • 14. Vegeu Financial Times, «Supply chains: companies shift from 'just in time' to 'just in case'», desembre del 2021.

  Les cadenes de valor globals, probablement, seran més curtes, per evitar l’efecte amplificador de les disrupcions.

  p21

  Així i tot, cal tenir en compte que aquests possibles canvis estratègics, si es produeixen, poden ser més graduals i menys intensos del que es podria suposar després del xoc pandèmic. Un dels motius és l’augment de costos que comporta un canvi en aquesta direcció i la seva clara derivada en els preus que pagaríem els consumidors. En un món globalitzat, això podria representar una pèrdua de competitivitat important en relació amb la resta de països i/o d’empreses. Així mateix, tal com ho analitza el professor de Harvard Pol Antràs, la configuració de les CVG obliga les empreses a incórrer en uns elevats costos enfonsats, la qual cosa comporta una rigidesa elevada en els canvis estratègics de producció.15

  En altres paraules, el xoc de la COVID comportarà un canvi en el plantejament de la configuració de les noves CVG i segur que pot dur a un cert replantejament de les ja existents. Però, en aquest últim cas, de forma menys radical i ràpida del que alguns auguren.

  • 15. Vegeu Antràs, P. (2020), «De-Globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age», National Bureau of Economic Research, núm. w28115.
  El futur de les CVG: factors de més i de menys

  A més de l’impacte de la pandèmia, altres elements (en la seva gran majoria, noves tecnologies) tenen la capacitat de reformar l’actual disposició de les CVG, i d’aquests elements, de manera precisa, volem parlar breument (vegeu la infografia d’aquesta pàgina).16

   

  Automatització i impressió en 3D

  Malgrat que l’automatització és un procés que fa segles que està en marxa, els robots actuals, dotats amb intel·ligència artificial i amb un cost que ha disminuït de manera substancial en les últimes dècades, són una revolució en tota regla. La millora en la productivitat d’aquests nous robots pot comportar el retorn, als països avançats, d’alguns dels processos manufacturers que, en les tres últimes dècades, havien enviat als emergents amb la finalitat d’aprofitar els baixos costos laborals. En altres paraules, passaríem d’una tendència d’offshoring a una altra de reshoring, la qual cosa comportaria una certa reversió en la globalització de les cadenes de subministraments.

  D’altra banda, la impressió en 3D és un tipus de tecnologia que podria comportar un escurçament de les CVG i, de retruc, també un reshoring d’una part de l’activitat manufacturera. En efecte, amb aquesta tecnologia, no és necessari enviar els productes físics, n’hi ha prou amb disposar dels arxius per fabricar-los! Malgrat això, encara no hi ha una evidència clara sobre aquest tema. De fet, un treball publicat pel Banc Mundial mostra un fort augment dels fluxos comercials després de l’adopció de la tecnologia 3D en la producció d’audiòfons, quelcom que no esperaríem amb un escurçament de les CVG.17 Malgrat que es tracta d’un cas molt específic, ens mostra efectes interessants que cal considerar. En particular, el sector dels audiòfons va adoptar la impressió en 3D en gairebé totes les seves peces quan aquesta va ser tecnològicament viable –fa uns 10 anys–, i, de llavors ençà, els fluxos comercials vinculats al sector han augmentat el 60%. El motiu principal de l’increment és que la impressió en 3D ha comportat una reducció enorme del cost de producció dels audiòfons i una millora en termes de qualitat, la qual cosa ha afavorit un fort augment de la demanda del producte. I, amb una major demanda, el comerç internacional d’audiòfons s’ha intensificat.

  • 16. Basat parcialment en Canals, C. (2020), «Revolución tecnológica y comercio internacional 4.0», Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio, publicació del CIDOB.
  • 17. Vegeu Freund, C.L., Mulabdic, A. i Ruta, M. (2020), «Is 3D Printing a Threat to Global Trade? The Trade Effects You Didn't Hear About», World Development Report.
  p22

  El cotxe elèctric

  Un altre cas que també mereix una atenció especial és el dels cotxes elèctrics, que tenen el potencial de canviar algunes de les CVG més rellevants (les del sector automobilístic) i de reduir de manera considerable el comerç internacional. El motiu és que els clàssics cotxes amb motor de combustió requereixen de multitud de peces i d’engranatges que se solen fabricar en diferents països per aprofitar al màxim els avantatges competitius de cadascun d'ells. De fet, el sector de l’automoció és responsable d’una part substancial dels fluxos comercials de béns intermedis al món. No obstant això, el cotxe elèctric, amb una mecànica molt més simple –amb moltes menys peces i que, a més a més, estan menys sotmeses al desgast–, podria comportar una reducció d’aquests fluxos intermedis clàssics i, en conseqüència, un canvi radical de la disposició de les CVG automobilístiques.

  D’altra banda, la producció de bateries, peça clau en els nous vehicles elèctrics, també marcarà el futur de nombrosos fluxos comercials, que, en aquest cas, se centraran en primeres matèries com el liti, el níquel o el cobalt.

   

  Tecnologies digitals i emergència de nous serveis

  L’evolució constant de les TIC, gràcies al 5G o a la tecnologia blockchain, continuarà reduint els costos logístics i, de retruc, afavorirà els fluxos comercials de béns i de serveis i la participació en les CVG. Així, per exemple, el 5G donarà suport al desenvolupament de l’internet de les coses (en anglès, Internet of Things), que permetrà el rastreig dels enviaments de forma més ràpida i segura en el cas dels béns i la millora de les connexions en els intercanvis de serveis. Així mateix, el blockchain té el potencial de facilitar enormement els pagaments internacionals.

  D’altra banda, aquestes tecnologies digitals afavoriran l’aparició de nous productes, en especial serveis, els quals es podrien organitzar de forma descentralitzada per diferents països i conformar noves CVG a imatge i semblança de les cadenes ja establertes per a la producció de manufactures.

  p23

  La història ens recorda que el desenvolupament tecnològic i el comerç internacional no són elements independents del que succeeix en l’àmbit geopolític.

  Geopolítica

  Finalment, cal no oblidar que la geopolítica ha jugat sempre un paper essencial en el comerç internacional. En aquest sentit, la política nord-americana de desacoblament de la Xina, en especial en l’àmbit tecnològic, pot ser un canvi molt rellevant en el comerç mundial i en l’ordenació de les CVG del sector tecnològic en especial. Més encara, perquè es tracta d’un distanciament en què els EUA no estan sols. Així, per exemple, sembla que Europa també està disposada a reduir la seva dependència estrangera en alguns segments tecnològics, com en el cas dels xips, amb l’European Chips Act.

  En definitiva, malgrat que no esperem un canvi radical i abrupte en la disposició de les CVG, ja que aquestes tendeixen a ser relativament estables en el temps, sí que podríem observar, en els pròxims anys, un canvi de tendència arran de les diferents tecnologies 4.0. Així mateix, a aquestes tendències en marxa s’afegeixen elements com la crisi del coronavirus, que intensificaran encara més algunes dinàmiques tecnològiques. Així i tot, la història ens recorda que el desenvolupament tecnològic i el comerç internacional no són elements independents del que succeeix en l’àmbit geopolític. I, en aquest front, les tensions comercials i tecnològiques entre els EUA i la Xina tindran un paper decisiu.

  Monograficos
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Desactivado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado

Incertesa geopolítica i creixement econòmic: l’impacte indirecte del conflicte d’Ucraïna a Espanya

Quan la incertesa augmenta, les llars i les empreses solen ajornar les decisions de consum i d’inversió, la qual cosa acaba afectant la marxa de l’activitat econòmica. En aquest article, intentem calcular l’impacte de la incertesa en el creixement econòmic d’Espanya.

Contingut disponible en
Photo by Matt Walsh on Unsplash

El conflicte entre Rússia i Ucraïna afecta la nostra economia de múltiples maneres. Una d’elles, que ja hem abordat en un altre article, és l’impacte de l’augment del preu de l’energia.1 Un altre canal que també paga la pena examinar és l’increment de la incertesa, perquè, quan augmenta, les llars i les empreses solen ajornar les decisions de consum i d’inversió, la qual cosa acaba afectant la marxa de l’activitat econòmica. En aquest article, intentem llançar una mica de llum sobre aquesta qüestió.

El nivell d’incertesa és quelcom molt difícil de mesurar. De tota manera, en els últims anys, s’han desenvolupat diversos índexs que ens permeten tenir una idea de com la incertesa evoluciona gairebé en temps real. Així, segons l’índex de risc geopolític desenvolupat per Iacovello i Caldara, l’augment de la incertesa que s’ha produït des de l’esclat del conflicte ha estat substancial, tal com es recull al primer gràfic.2 Tant és així que l’índex, disponible en freqüència diària, revela que, des de l’inici de la invasió russa, el risc geopolític ha augmentat fins a cotes no vistes des de l’esclat de la guerra de l’Iraq al març del 2003, tot i que se situa el 30% per sota de llavors.

 • 1. Vegeu el Focus «L’impacte d’un augment del preu del petroli i del gas a Espanya: possibles escenaris», a l’IM03/2022.
 • 2. Vegeu https://www.policyuncertainty.com/gpr.html
Global: risc geopolític

Un altre índex que també captura bé l’evolució del grau d’incertesa és l’índex d’incertesa política a Europa (EPU) elaborat per Baker, Bloom i Davis.3 Com es pot observar al segon gràfic, l’EPU presenta una relació estreta amb les dades d’activitat espanyoles: com més elevat és l’índex d’incertesa, menor sol ser el creixement del PIB. Per exemple, un augment de l’índex d’incertesa com el que es va produir després de la fallida de Lehman Brothers el 2008 va anar acompanyat d’una reducció del creixement interanual en el trimestre en qüestió d’1,6 punts.

 • 3. Aquest índex reflecteix la incertesa a Europa mesurada mitjançant la freqüència relativa de notícies i d’articles de diaris que contenen termes relacionats amb l’economia, la incertesa, la política i les polítiques públiques. Restituïm l’augment de l’EPU sobre l’augment del risc geopolític per veure quina part es filtra a incertesa a Europa. Històricament, un augment de 100 en índex de risc geopolític es trasllada a un augment de 25 en l’EPU. Utilitzant aquesta relació, traslladem a l’EPU el repunt de l’índex geopolític després de l’esclat de la guerra a Ucraïna.
Espanya: activitat econòmica i incertesa política a Europa

Els índexs comentats ens ajuden a obtenir una idea del nivell d’incertesa en què ens trobem i de la seva relació amb l’activitat econòmica. Però, quan augmenta la incertesa, normalment, a més a més, es produeixen altres fenòmens que afecten també l’activitat econòmica. Fins a quin punt l’augment de la incertesa pot reduir el creixement de la caiguda de l’activitat econòmica? Per identificar millor l’impacte directe de la incertesa, utilitzem una tècnica estadística4 que permet quantificar l’impacte d’un xoc d’incertesa d’origen extern sobre l’economia espanyola al llarg del temps. En aquest cas, les estimacions apunten al fet que un xoc d’incertesa com l’observat fins avui a causa de la guerra a Ucraïna podria generar una desacceleració del creixement interanual del PIB en el 2T 2022 de 0,6 p. p.

Per tant, l’augment de la incertesa que s’està produint podria tenir un impacte notable sobre l’activitat econòmica. Que acabi sent així dependrà, sobretot, de l’evolució del conflicte, quelcom que és molt difícil de preveure, però també de la velocitat i de l’eficàcia de les mesures de política econòmica que es posin en marxa.

D’una banda, el BCE ja ha deixat clar que anirà adaptant la seva actuació a les circumstàncies i que, per tant, si és necessari, està preparat per ajustar els diferents instruments que té al seu abast. Des de la política fiscal, és important que s’actuï amb rapidesa i amb eficàcia, ajudant els col·lectius i els sectors més afectats per la crisi i creant un marc de confiança per al conjunt de l’economia.

 • 4. La tècnica és un vector autoregressiu (VAR). Vegeu els detalls a les notes del tercer gràfic.
Espanya: resposta del creixement interanual del PIB a un xoc d’incertesa a nivell europeu
Quins canals hem tingut en compte per estimar aquest impacte de la incertesa?

El nostre model captura una erosió del creixement econòmic a causa de l’impacte del xoc d’incertesa sobre els consumidors, les empreses i els mercats financers. En l’exercici, suposem que les variables financeres es veuen afectades, en primer lloc, pel xoc i que, després, aquest xoc també es transmet a les variables macroeconòmiques de l’economia real. D’una banda, analitzant un xoc d’incertesa coherent amb l’augment de l’índex de risc geopolític observat després de l’inici de l’ofensiva russa, la prima de risc tendeix a augmentar a curt termini i, al mateix temps, s’erosiona la confiança del consumidor. En aquest context, el creixement de la inversió es retreu (aproximadament, 1,2 p. p. en termes interanuals), ja que algunes empreses ajornen els seus plans d’inversió fins a tenir més visibilitat.

L’impacte d’aquest xoc d’incertesa sobre el creixement mitjà del 2022 a Espanya podria comportar una reducció de 0,2 p. p.5 Ara bé, això suposa que el conflicte s’encarrila en els propers mesos i que, en la segona meitat de l’any, no es manté el mateix grau d’incertesa. La cronificació del conflicte comportaria un major peatge en termes de creixement.

 • 5. Aquest impacte és semblant al que obtenim mitjançant el model semiestructural de CaixaBank Research per a l’economia espanyola (vegeu «Model semiestructural de CaixaBank Research per a Espanya», Document de Treball, 01/21). Segons el model, la reducció del creixement del PIB per l’efecte incertesa seria d’uns 0,3 p. p. quan considerem un escenari en què el conflicte s’encarrila en uns pocs mesos.