• La digitalització del sector agroalimentari: què ens diu Twitter?

  castellàanglès

  La tecnologia avança a un ritme frenètic i ofereix a la cadena agroalimentària nombroses oportunitats perquè la producció sigui més eficient i més sostenible. A més a més, la irrupció de la COVID-19 ha posat de manifest que les empreses més digitalitzades van poder mantenir l’activitat amb més facilitat que la resta. En aquest article, examinem el grau de popularitat de les diferents tecnologies digitals que s’utilitzen al sector primari i a la indústria agroalimentària a partir de l’anàlisi de text de més de 2 milions de missatges a la xarxa social Twitter. Totes elles són imprescindibles per crear un ecosistema connectat que formarà la cadena alimentària 4.0 del futur.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Miniatura
  Área geográfica

  L’arribada inesperada de la pandèmia ha posat de manifest que les empreses més digitalitzades estaven més preparades per adaptar-se a la nova situació i van poder mantenir l’activitat de forma molt més fluida que la resta. No hi ha dubte que, en el nou entorn, la transformació digital de les empreses es presenta com un aspecte ineludible per enfortir la competitivitat empresarial.

  El big data, la robòtica, la internet de les coses i el blockchain són alguns exemples de les noves tecnologies digitals que, de manera gradual, estan sent adoptades per les empreses, en particular al sector agroalimentari. La tecnologia avança a un ritme frenètic i ofereix a la cadena agroalimentària nombroses oportunitats per produir d’una manera més eficient i més sostenible. No obstant això, la informació estadística sobre el grau d’adopció d’aquestes tecnologies és limitada, i la font estadística oficial més completa1 no proporciona informació sobre el sector primari. Tot seguit, presentem una nova anàlisi sobre la «popularitat» de les noves tecnologies digitals al sector agroalimentari a partir de la informació de Twitter.

  • 1. Enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i del comerç electrònic a les empreses, elaborada per l’INE.
  Twitter com a font d’informació per detectar les tendències de futur

  La informació de Twitter pot ser molt valuosa per detectar noves tendències de futur, perquè, en funció de la freqüència amb què apareixen en els tuits, permet analitzar la popularitat de determinats termes. És cert, però, que no és el mateix «parlar-ne» que haver implementat amb èxit les diferents tecnologies digitals en el funcionament recurrent de l’empresa. Per aquest motiu, els resultats que presentem tot seguit han de ser interpretats, senzillament, com indicatius de noves tendències que poden estar arrelant a les empreses del sector agroalimentari.

  La informació de Twitter permet analitzar el grau de «popularitat»

  de les diferents tecnologies digitals al sector en funció de la freqüència amb què apareixen esmentades en els tuits.

  Per a aquest estudi, s’ha processat informació de més de 24 milions de tuits emesos per usuaris individuals i per mitjans digitals durant el període 2017-2019. De tots ells, dos milions corresponien al sector agroalimentari. Utilitzant tècniques de processament de llenguatge natural, es van categoritzar els tuits en funció dels esments de diferents tecnologies digitals i del sector d’activitat.2 La clau per obtenir informació rellevant de les xarxes socials passa per definir prèviament paraules «llavor» que permetin identificar els documents corresponents a cada sector d’activitat i paraules «llavor» relacionades amb les diferents tecnologies digitals d’interès.3 Mitjançant un algorisme de machine learning, es van identificar addicionalment altres paraules relacionades amb el concepte en qüestió i que no havien estat incloses inicialment, de manera que es va ampliar l’espectre de documents analitzats. En aquest estadi, és important fer una tria acurada de les paraules polisèmiques (és a dir, les que tenen més d’un significat, com, per exemple, la paraula «reserva», que es pot referir tant a l’habitació d’un hotel com a un vi).

  • 2. Aquesta anàlisi va ser realitzada en col·laboració amb Citibeats, empresa especialista en el processament de llenguatge natural no estructurat.
  • 3. Per exemple, les paraules «llavor» utilitzades per identificar el big data van ser: analytics, arquitectura de sistemes, data mining, database, intel·ligència empresarial, Python i SQL, entre d’altres (a més de big data pròpiament).
  Quin és el grau de digitalització del sector agroalimentari segons Twitter?

  Per valorar el grau de digitalització del sector agroalimentari segons les dades de Twitter, necessitem, primer, posar en perspectiva fins a quin punt són habituals els tuits sobre digitalització en altres sectors d’activitat. Segons la nostra anàlisi, el sector més digitalitzat és el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): el 3,2% dels tuits del sector contenen termes relacionats amb la digitalització, un resultat que, atesa la pròpia naturalesa del sector, no sorprèn. Tot seguit, trobem el sector de les finances i les assegurances, amb el 2,7% dels tuits.

  Al sector primari, aquest percentatge és clarament inferior, del 0,6%, però similar al 0,7% de les activitats professionals, científiques i tècniques. En el cas de la indústria agroalimentària, el percentatge de tuits sobre digitalització és, només, del 0,3%, molt a la vora del sector de les manufactures bàsiques, que aglutina la indústria tèxtil, la fusta, el paper i les arts gràfiques i que presenta el percentatge més baix dels sectors analitzats, del 0,2%.

  p 26
  Quines tecnologies digitals són més populars al sector agroalimentari segons Twitter?

  La riquesa d’informació obtinguda de Twitter permet detectar les eines digitals més populars a cada sector d’activitat en funció de la freqüència amb què s’esmenten als tuits analitzats. Segons la nostra anàlisi, una gran part dels tuits del sector primari sobre digitalització sol incloure temes de big data (el 45% del total de tuits sobre digitalització). Un clar exemple de l’aplicació de big data al sector es troba en les anomenades tècniques d’«agricultura de precisió», que requereixen de l’anàlisi de grans quantitats d’informació amb la finalitat d’optimitzar la presa de decisions per augmentar la producció i garantir la sostenibilitat. Aquestes tècniques s’utilitzen, per exemple, per calcular les necessitats de reg dels cultius tenint en compte les condicions climàtiques (la radiació solar, el vent, la temperatura i la humitat relativa) i les característiques dels cultius (espècie, estat de desenvolupament, densitat de plantació, etc.). Per fer aquest càlcul, es necessiten dades meteorològiques actualitzades en temps real, una elevada capacitat de computació i una gran velocitat de transmissió de la informació perquè el sistema de reg automàtic s’ajusti de forma adequada. Aquesta tecnologia ajuda a fer més eficient l’ús de l’aigua, un aspecte molt rellevant en àrees de clima mediterrani, molt vulnerables al canvi climàtic i on l’aigua és un factor limitant. 

  El big data, la internet de les coses i la robòtica són les tecnologies més populars al sector primari,

  i indispensables per avançar en l’aplicació de tècniques d’agricultura de precisió i d’automatització intel·ligent del camp.

  Altres tecnologies populars al sector primari són la internet de les coses (el 16% dels tuits) i la robòtica, inclosos els drons (el 10% dels tuits). Les noves tecnologies digitals prometen ser una revolució en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia en ple segle xxi, com la mecanització del camp ho va ser en el segle xx. Així, la maquinària agrícola 4.0 (aquella més propera als robots de les pel·lícules de ciència-ficció que al tractor que estem acostumats a veure a totes les explotacions del país) permet augmentar la productivitat i millorar les condicions de treball al camp. Aquesta tendència cap a una major automatització de les tasques agrícoles s’ha vist reforçada arran de la pandèmia del coronavirus, perquè la dificultat per contractar treballadors de temporada a causa de les restriccions a la mobilitat internacional ha provocat un augment de l’interès per la robòtica i per l’automatització agrícola. En efecte, les empreses que fabriquen robots per a l’agricultura han detectat un fort increment de comandes, per exemple, de robots que recullen maduixes i que eliminen la floridura amb una llum ultraviolada.4

  L’ús de drons mereix un esment especial, perquè ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys, i les seves aplicacions són cada vegada més àmplies: des de la detecció precoç de plagues, mitjançant la inspecció aèria de grans àrees de cultiu, fins a la localització de senglars, mitjançant càmeres tèrmiques, per impedir el contagi de la pesta porcina africana als porcs de granja.5

  • 4. Vegeu Financial Times Agritech «Farm robots given Covid-19 boost», 30 d’agost de 2020.
  • 5. Vegeu http://www.catedragrobank.udl.cat/es/actualidad/drones-contra-jabalies.

  Popularitat de les diferents tecnologies digitals al sector agroalimentari

  p 28

  El blockchain és la tecnologia que destaca més a la indústria agroalimentària (el 30% del total de tuits sobre digitalització del sector). No pot ser d’una altra manera, perquè té múltiples aplicacions per a la indústria de l’alimentació i de les begudes. Gràcies a una cadena de registres inalterables i de confiança, el blockchain permet oferir una traçabilitat completa dels productes en totes les baules de la cadena alimentària. Així, el simple escaneig d’un codi QR proporciona accés a tota la informació sobre la procedència, el mètode de producció, els tractaments veterinaris rebuts, els ingredients utilitzats, etc. Moltes empreses agroalimentàries ja estan experimentant en l’actualitat amb el blockchain, ja que ofereix clars beneficis en termes de transparència sobre l’origen, la qualitat del producte i la seguretat alimentària, aspectes cada vegada més valorats pels consumidors. La tecnologia blockchain s’utilitza també per limitar el desaprofitament alimentari, un altre repte ineludible del sector.

  El blockchain permet realitzar l’autenticació digital

  dels productes alimentaris i facilita la traçabilitat en totes les baules de la cadena alimentària.

  En relació amb altres sectors, en quines eines destaca el sector agroalimentari?

  Hi ha algunes tecnologies digitals que són poc populars a tots els sectors d’activitat, potser perquè tenen un rang d’aplicació més limitat o específic. És a dir, tecnologies que, malgrat tenir un baix percentatge de tuits en termes absoluts segons la nostra anàlisi, poden tenir una popularitat relativament alta per a un sector en comparació amb la resta de sectors.

  Per detectar aquests casos, calculem una nova mètrica, l’índex de concentració, que té en compte la popularitat relativa de les tecnologies en un sector en relació amb la resta de sectors.6 Amb aquesta metodologia, obtenim que el sector primari continua destacant en big data. En concret, el sector primari concentra el 9,2% del total de tuits sobre big data emesos per tots els sectors, un percentatge molt superior al 3,1% que representen els tuits del sector primari sobre el total de tuits analitzats (vegeu, a la taula següent, com l’índex de concentració és igual a 3 en aquest cas). També observem que el sector destaca en la internet de les coses, com ja hem comentat més amunt, però descobrim que la nanotecnologia també és una tecnologia popular al sector primari en termes relatius. És a dir, malgrat que només el 3,8% dels tuits del sector primari tracten temes de nanotecnologia, aquest percentatge és elevat en comparació amb l’1,7% que representen els tuits de nanotecnologia sobre el total (és una tecnologia poc popular en general a tots els sectors, però, al sector primari, és una mica més popular que en altres). 

  • 6. L’índex de concentració es calcula com la ràtio entre (1) el percentatge de tuits d’una tecnologia i d’un sector en relació amb el total de tuits d’aquesta tecnologia i (2) el percentatge de tuits d’un sector en relació amb el total de tuits de tots els sectors. Valors superiors a 1 indiquen que la tecnologia és relativament més popular en aquest sector.

  Índex de la concentració de tuits de cada tecnologia en relació amb els altres sectors

  p 29

  Finalment, la realitat virtual i augmentada també és una tecnologia relativament popular a la indústria agroalimentària. En concret, la indústria agroalimentària concentra el 6,2% del total de tuits sobre realitat virtual i augmentada emesos per tots els sectors, un percentatge que duplica amb escreix el 2,5% que representen els tuits del sector en relació amb el total dels analitzats (en aquest cas, l’índex de concentració és igual a 2,5). Aquesta tecnologia utilitza entorns virtuals (realitat virtual) o incorpora elements virtuals a la realitat (realitat augmentada) que aporten coneixement i informació d’utilitat per a l’optimització dels processos. Al principi, pot sorprendre que aquesta tecnologia sigui relativament popular a la indústria agroalimentària, però els seus usos es van estenent a mesura que l’anomenada indústria 4.0 va implantant les tecnologies digitals en els processos de producció. Un exemple concret de l’ús d’aquesta tecnologia és el de la reparació d’avaries. Quan es produeix una avaria, l’operari utilitza ulleres de realitat augmentada per seguir, a través d’elles, els passos detallats als manuals d’instruccions virtuals que se li projecten sobre la lent per ajudar-lo a resoldre la incidència. Les ulleres reconeixen les diferents parts de la màquina i li indiquen visualment a l’operari on ha d’actuar per solucionar el problema.

  Els exemples per a l’aplicació de les noves tecnologies digitals al sector agroalimentari són nombrosos. Ens trobem davant una revolució que està cridada a transformar les diferents baules de la cadena alimentària: des de l’explotació de dades i l’ús de drons per aconseguir collites més eficients, fins a l’ús de la tecnologia blockchain per millorar la traçabilitat dels productes finals que arriben a les nostres llars. En definitiva, el futur ens aportarà la cadena alimentària 4.0, un ecosistema totalment connectat del camp a la taula.

  Monograficos
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Desactivado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado
 • 'e-commerce': un avanç d’anys viscut en pocs mesos

  castellàanglès

  La pandèmia ha provocat, forçosament, canvis molt importants en els nostres hàbits de consum. Davant la impossibilitat d’accedir de manera presencial als comerços, els canals de compra on-line han guanyat molt de pes durant l’any 2020. Segons l’anàlisi de les dades internes de CaixaBank, aquest creixement no solament ha estat significatiu, sinó que també ha estat generalitzat entre empreses de dimensions i de sectors ben diferents i ha estat un esperó perquè moltes es llancessin, per primera vegada, a utilitzar l’e-commerce com a canal de venda.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Temática
  Etiquetas
  Miniatura
  Área geográfica
  El gran creixement de l’e-commerce després de l’esclat de la pandèmia

  Les dures restriccions a la mobilitat imposades per combatre l’expansió de la COVID-19 han estat, sens dubte, un cop dur per a l’economia espanyola, però també han actuat com un accelerador d’algunes tendències de canvi que veníem observant en el passat. Un dels canvis que més s’ha accelerat i que més present hem tingut és l’adopció de l’e-commerce com a mètode de venda als comerços detallistes. En el context de restriccions a la mobilitat i de distanciament social que estem vivint, les vendes on-line són un revulsiu per al sector del retail que ha contribuït a evitar una situació econòmica encara més complexa durant la pandèmia.

  Per analitzar l’avanç del comerç on-line, utilitzem l’indicador de consum que elaborem a partir de les dades internes de CaixaBank i analitzem l’evolució del comerç al detall sense el comerç de béns essencials, que va experimentar unes dinàmiques molt diferents a les de la resta de comerços detallistes.11  Tal com es pot observar al gràfic de la pàgina següent, les compres per e-commerce han mostrat una evolució molt favorable des de l’inici de la pandèmia. Entre els mesos d’abril i de maig del 2020, quan les restriccions a la mobilitat van ser més intenses, la despesa en e-commerce va arribar a anotar taxes de creixement de tres dígits i va assolir volums de despesa només superats en les setmanes del Black Friday dels últims anys. El ritme de creixement es va moderar a mesura que les restriccions a la mobilitat es van relaxar i que la possibilitat de realitzar compres presencials va tornar a escena. Malgrat tot, les taxes de creixement s’han mantingut sempre per damunt del 50% en relació amb el 2019, llevat de moments molt puntuals.

  • 11. En concret, excloem de l’anàlisi la venda d’alimentació i les farmàcies, ja que, durant la primera part de la pandèmia, l’efecte de les restriccions sobre el consum d’aquesta mena de béns va ser l’oposat a l’observat en el comerç de béns no essencials.

  Indicador CaixaBank de consum al comerç al detall1

  Variació en relació amb el nivell de referència (%)2

  Indicador CaixaBank de consum al comerç al detall

  L’evolució descrita per l’e-commerce contrasta clarament amb el comportament de les vendes presencials, que, tal com es pot observar al gràfic, van caure molt durant el primer estat d’alarma i menys durant la segona i tercera onades de la COVID-19, viscudes al novembre del 2020 i al febrer del 2021. Així, en el conjunt del 2020, la despesa presencial en el comerç al detall va caure el 23% en relació amb el 2019, mentre que l’e-commerce va créixer el 69% anual. D’aquesta manera, el creixement de les vendes on-line va esmorteir l’impacte sobre la facturació del sector, que va caure el 15%.

  Creixement democràtic de les vendes per internet

  Una pregunta pertinent que podem formular és quin tipus de comerç s’ha pogut beneficiar de l’augment de les vendes on-line. Passar a vendre on-line o ampliar els canals de venda e-commerce comporta per a un comerç una inversió important en digitalització, que implica una barrera per als negocis més modestos, sobretot per als que van haver d’adoptar aquest canal per primera vegada. Malgrat això, segons l’anàlisi de les dades internes de CaixaBank, el creixement de l’e-commerce ha estat generalitzat i s’ha observat tant en empreses grans i petites com en empreses amb experiència e-commerce i en nous entrants.

  Segons l’anàlisi de les dades internes de CaixaBank,

  el creixement de l’e-commerce ha estat generalitzat i s’ha observat tant en empreses grans i petites com en empreses amb experiència i en nous entrants

  Tal com ho recull el gràfic següent, a partir del mes de maig del 2020, la contribució al creixement de les vendes e-commerce per part dels nous entrants va augmentar a un ritme constant i va assolir el 30% del total. No obstant això, després de la declaració del segon estat d’alarma el 25 d’octubre del 2020, la tendència a l’alça es va trencar per complet. Probablement, pel fet que, en esdeveniments com el Black Friday i la temporada nadalenca, els comerços electrònics més consolidats en venda e-commerce van tornar a capturar el gros de les vendes on-line. Malgrat això, la contribució al creixement de
  l’e-commerce per part dels nous entrants va ser molt elevada en el conjunt del 2020, la qual cosa revela que l’adopció del canal de vendes on-line s’ha donat també en comerços que no estaven digitalitzats.

  Contribució al creixement de l’e-commerce de retail dels nous entrants

  Última actualització: 06 juliol 2021 - 15:19

  Si tenim en compte les dinàmiques de l’e-commerce en funció de la dimensió empresarial, observem dues etapes diferenciades. En primer lloc, durant els mesos del primer estat d’alarma, les companyies grans van ser les que van liderar el gros del creixement del comerç electrònic. Als petits comerços els va costar més reaccionar de manera immediata, i molts van haver d’esperar a poder obrir de forma presencial per començar una adaptació cap a la venda e-commerce.

  Durant els mesos del primer estat d’alarma,

  les companyies grans van ser les que van liderar el gros del creixement del comerç electrònic. Als petits comerços els va costar més reaccionar

  25

  A partir del final de juny, coincidint amb l’acabament de l’estat d’alarma, la dinàmica de l’e-commerce va començar a canviar en favor dels comerços més petits. En concret, a partir d’aquest moment, la possibilitat d’obrir les portes va facilitar que molts petits comerços s’adaptessin més ràpidament al canal de venda on-line. Així, durant els mesos de juliol i d’agost, les vendes on-line de les empreses més petites van arribar a generar prop de la meitat del creixement total de l’e-commerce del sector.

  Indicador CaixaBank d’e-commerce en comerç al detall1

  Contribució a la variació interanual (p. p.)

  Indicador CaixaBank d’e-commerce en comerç al detall
  Canvi estructural

  Les dades internes de CaixaBank també apunten al fet que l’augment de les vendes per internet no es concentra en uns pocs tipus de comerços. Més aviat succeeix el contrari. Totes les categories comercials reflecteixen un creixement apreciable durant el 2020, tot i que veiem com, després de la retirada de les restriccions, es modera el creixement de
  l’e-commerce i millora la despesa presencial.

  Així, és interessant avaluar en quina mesura el creixement de l’e-commerce és aquí per quedar-se. Per fer-ho, al gràfic que es mostra tot seguit, reflectim la tendència que ha seguit el pes de les compres on-line en relació amb les compres totals en les diferents branques d’activitat del comerç al detall. Tal com es pot observar, el pes de l’e-commerce va repuntar amb molta força el 2020 en totes les branques d’activitat. No obstant això, si comparem la tendència dels últims anys amb el registre de març del 2021, un mes amb restriccions apreciables, però no especialment dures amb el comerç al detall, veiem que hi ha algunes branques d’activitat (llibreries i papereries i tèxtil) en què el pes del consum presencial s’ha normalitzat de nou. D’altra banda, veiem com, a la resta de branques d’activitat, una part del guany extraordinari del 2020 encara es mantenia al març del 2021, la qual cosa apunta, en certa manera, a un possible canvi de patrons de consum.

  Pes de l’e-commerce sobre les vendes totals

  Última actualització: 06 juliol 2021 - 15:20
  És aviat per saber en quina mesura aquest canvi serà estructural i quina part s’esvairà quan superem la crisi sanitària.

  Amb seguretat, el consum presencial continuarà sent una de les principals bases per al comerç al detall

  En conclusió, l’e-commerce ha crescut de forma molt apreciable després de la irrupció de la COVID-19. Aquest creixement, a més a més, ha estat «democràtic», ja que tant les empreses grans com les petites (que van trigar una mica més) han aprofitat l’impuls que les restriccions a la mobilitat han donat al consum on-line. També hi ha hagut un procés d’aprenentatge molt fort, que ha comportat que els nous participants en el canal de vendes e-commerce mobilitzessin una bona part del creixement el 2020.

  Ara bé, és aviat per saber en quina mesura aquest canvi serà estructural i quina part s’esvairà quan superem la crisi sanitària. Amb seguretat, el consum presencial continuarà sent una de les principals bases per al comerç al detall. No obstant això, és difícil entendre el futur del sector sense una aposta clara i contundent per continuar digitalitzant els canals de venda, que permetran a molts comerços petits accedir a un mercat molt més gran i més diversificat i al consumidor accedir a un mercat amb una oferta molt més rica.

  27
  Monograficos
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Desactivado
  Destacado Área Geográfica
  Activado

L’educació i l’economia del futur

Contingut disponible en
17 de juliol de 2019

La tecnologia és un element capital en l’augment dels estàndards de vida de les persones: gràcies a ella, vivim més temps i amb més salut que en el passat, treballem menys hores i gaudim de capritxos que ni els nostres avis s’haurien pogut imaginar. I, malgrat això, encara ens espanten els efectes que les màquines del futur puguin tenir en les nostres vides. El motiu és que, malgrat els beneficis clars de la tecnologia, la seva adopció pot comportar uns costos importants a curt i a mitjà termini.

Aquests costos podrien ser més importants en l’etapa de revolució tecnològica actual. El big data, la intel·ligència artificial o la nova era de la robòtica hiperconnectada podrien ser transformacions més disruptives que les viscudes en les tres onades innovadores anteriors.1 Per il·lustra-ho, nombrosos estudis empírics proporcionen estimacions sobre els possibles llocs de treball afectats o perduts arran de la nova onada d’automatització. Fins i tot, els més conservadors donen resultats considerables: entre el 10% i el 50% dels treballadors actuals a nivell mundial es veurien substancialment afectats.2

Les institucions com a potenciadores dels beneficis i com a atenuadores dels costos

Daron Acemoglu, expert en economia política del MIT, i Andrew G. Haldane, economista en cap del Banc d’Anglaterra, consideren que els avanços tecnològics (o «idees», en paraules de Haldane) necessiten un altre ingredient per ser capaços d’impactar de forma substancialment positiva i duradora sobre el creixement econòmic: les institucions que tinguin com a objectiu potenciar els beneficis dels avanços tecnològics i, si convé, atenuar-ne els costos.3

En la mesura que aquesta nova revolució industrial marcada per l’economia digital té el potencial de ser enormement disruptiva, les nostres institucions necessitaran incorporar canvis també disruptius en la majoria dels àmbits: educatiu, laboral, fiscal o regulador, entre d’altres (vegeu «La revolució de les dades: competència i ús responsable», en aquest mateix Dossier, per a la regulació en el marc de la competència).

La taula següent resumeix algunes necessitats i propostes de canvi en els àmbits educatiu i laboral. A la resta de l’article, ens centrarem en detall en l’àmbit educatiu.

Educar les habilitats creatives, socials i emocionals... sense oblidar els coneixements... i al llarg de tota la vida

El sistema educatiu és una de les institucions que necessitarà dur a terme més canvis. L’adquisició de coneixements vindrà marcada per dues tendències globals: la demografia i la naturalesa de la revolució tecnològica. Malgrat que el focus d’atenció d’aquest article és el de la revolució tecnològica, la prolongació de l’esperança de vida comportarà, segurament, un allargament de les nostres vides laborals, de manera que aprendre al llarg de tota la vida serà imprescindible.

Si ens centrem en la segona tendència, la de la naturalesa de la revolució, en un món de «màquines pensants», els treballadors del futur hauran de tenir més equilibri entre coneixements, creativitat i habilitats socials i emocionals:

Les màquines seran capaces de solucionar un gran nombre de problemes, però la solució de problemes complexos encara serà terreny dels humans. El pensament abstracte i creatiu serà essencial en la solució d’aquests problemes complexos.

Un exemple d’això el podem trobar en l’enfrontament entre el superordinador AlphaGo i el gran mestre del complicadíssim joc Go, Lee Sedol. Tot i que, en el total de les cinc partides disputades, AlphaGo va sortir vencedor, la quarta partida ens ensenya la importància de la creativitat humana. En el moviment número 78, Lee Sedol va prendre una decisió completament inesperada per a la màquina i per a la majoria d’experts en el joc. Es va tractar d’un moviment molt poc comú (i, per tant, poc probable, segons la màquina). Després del moviment, AlphaGo va començar a jugar de forma erràtica i va perdre la partida. El superordinador no estava preparat per a un moviment que podríem definir d’«imaginatiu» o de «creatiu». L’alta capacitat de canvi i d’adaptació del nostre cervell, coneguda com neuroplasticitat, és quelcom (encara) inimitable.

Les habilitats socials també seran necessàries en la solució de problemes complexos, ja que aquests problemes requeriran de col·laboració entre persones.

Un entorn més complex pot generar situacions d’estrès, que s’afrontaran millor amb un bon desenvolupament emocional.

Per exemple, en un estudi empíric recent, basat en enquestes a treballadors japonesos, s’observa com l’ús de la intel·ligència artificial i de tecnologies de la informació a les empreses genera més satisfacció en el tipus de feina que es realitza, però també un nivell més alt d’estrès. Les tecnologies permeten als treballadors centrar-se en tasques intel·lectualment més complexes, que són més satisfactòries, però també més estressants.4 L’augment de l’estrès associat a l’ús de les TIC també s’ha observat a Espanya. En concret, segons un estudi del 2016 per a Espanya i l’Amèrica Llatina, el 32% dels treballadors consideren que les TIC els obliguen a treballar amb terminis molt més ajustats i el 25%, a treballar a contrarellotge.5 I, segons un informe de
l’OCDE, fer tasques sota pressió és el principal causant d’estrès en l’àmbit laboral.
6

Però els coneixements més tècnics i analítics no es podran deixar de banda. En aquest sentit, l’Oficina d’Estadístiques Laborals dels EUA assenyala que les feines que requeriran coneixements científics i/o d’enginyeria (les anomenades STEM, per l’acrònim anglès de Science, Technology, Engineering and Mathematics) continuaran tenint un creixement molt superior a la mitjana.

Així mateix, la filosofia i l’ètica jugaran un rol fonamental en l’era de la intel·ligència artificial. L’ús inadequat de drons, els biaixos o els prejudicis que poden generar les màquines quan aprenen de la nostra pròpia història, o la decisió de quines vides ha de protegir un cotxe autònom (la dels ocupants, la dels vianants o depèn) són alguns exemples en què aquestes disciplines hauran d’intervenir.7

Les habilitats socials i emocionals adquiriran un pes substancialment més important en professions com les del sector de la salut o de la cura, entre d’altres, ja que les màquines seran capaces d’assumir els aspectes més mecànics: davant una tecnologia que podrà proporcionar molt bons diagnòstics, probablement voldrem discutir les nostres opcions amb un professional humà que destil·li grans dosis d’empatia.

Les propostes educatives del futur

Diferents propostes educatives tracten de cobrir les necessitats esmentades fins aquí, entre les quals destaquen:

La provisió pública d’educació dels 0 als 3 anys. Durant aquest anys, es desenvolupen aspectes rellevants que determinaran moltes de les habilitats i de les capacitats de caràcter no cognitiu, més relacionades amb l’emoció i la socialització, de l’individu.8 Això és especialment important en un món en què aquestes habilitats tindran cada vegada més pes, un fenomen que, de fet, ja hem començat a veure (vegeu el gràfic).

Educar les habilitats emocionals i socials més enllà de la primera infància. Singapur ja ha fet un pas significatiu en aquesta direcció, ja que ha desenvolupat un programa a les escoles que potencia les competències emocionals i socials.9

Educar les habilitats creatives en totes les etapes de l’aprenentatge per fomentar-les i estimular-les. Tots naixem amb dots creatius, i les etapes educatives han de potenciar aquesta dotació.10

En el marc de l’educació superior, podem pensar en el concepte de multiversitats, que proposa Andrew G. Haldane, com una institució molt més oberta i flexible que les actuals universitats. Aquestes noves institucions de l’educació avançada han de ser:

Més interdisciplinàries per ajudar a solucionar els problemes complexos dels quals parlàvem i per facilitar el salt entre carreres professionals, en un context de canvis tecnològics que poden deixar obsoletes algunes de les feines (en especial, davant vides laborals més llargues).

Més obertes a totes les edats per facilitar la formació contínua que es necessita.

Amb programes més curts i flexibles. I també més adaptats a diferents coneixements previs. En temps cada vegada més canviants, els programes molt prolongats no tenen tant sentit.

Així mateix, s’ha de facilitar la compaginació dels estudis i del treball, en especial si, al llarg de la nostra vida professional, hem de tornar a la universitat.

Finalment, les empreses també han de participar en l’educació dels ciutadans, en especial en l’edat adulta. El World Economic Forum destaca el seu paper en aquest aspecte i, entre altres elements, planteja associacions entre universitats i institucions educatives locals que permetin un aprenentatge teòric i pràctic dels empleats.11

Clàudia Canals

1. Vegeu Brynjolfsson, E. i McAfee, A. (2014), «The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies», WW Norton & Company.

2. Vegeu Morrón, A. (2016), «Arribarà la Quarta Revolució Industrial a Espanya?», a l’IM02/2016, per al cas espanyol, basat en Frey, C. B. i Osborne, M. A. (2017), «The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?», Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.

3. Vegeu Acemoglu, D. i Robinson, J. (2012), «Why nations fail: The origins of power», Prosperity, and Poverty, 2. I també Haldane A. G. (2018), «Ideas and Institutions – A Growth Story», discurs a la Guild Society el 23 de maig del 2018.

4. Vegeu Isamu Yamamoto (2019), «The impact of AI and information technologies on worker stress», VoxEU (19 de març del 2019).

5. Vegeu l’estudi del 2016 de l’Observatori de Prevenció de Riscos Laborals en col·laboració amb la Universitat Jaume I, «Informe sobre tecnoestrès».

6. Vegeu l’«OCDE Employment Outlook 2014».

7. Al juny del 2019, Stephen Schwarzman, president del Grup Blackstone, va donar 188 milions de dòlars a la Universitat d’Oxford per a l’estudi de l’ètica en la intel·ligència artificial. Es tracta de la major contribució que ha rebut la Universitat d’Oxford en la seva història.

8. Vegeu Heckman, J. J. i Rubinstein, Y. (2001), «The importance of noncognitive skills: Lessons from the GED testing program», American Economic Review, 91(2), 145-149. També hem tractat aquest tema en més d’una ocasió al nostre Informe Mensual: «L’educació com a palanca per al creixement inclusiu», al Dossier de l’IM01/2019, i «Mesures per afavorir la igualtat d’oportunitats», al Dossier de l’IM03/2018.

9. Programa SEL (Social and Emotional Learning). Per a més informació: https://www.moe.gov.sg/education/programmes/social-and-emotional-learning.

10. Sir Ken Robinson, expert en educació, parla, en molts dels seus articles i llibres, sobre la capacitat d’ensenyar creativitat. Al seu torn, aquest mateix expert, a la Ted Talk més vista de la història, afirma que el sistema educatiu actual (si més, no en la seva gran majoria) «mata» la creativitat (https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity).

11. Vegeu World Economic Forum (2017), «Accelerating Workforce Reskilling for the Fourth Industrial Revolution», White Paper.

  im_1907_d4_01_ca.png
  im_1907_d4_02_ca.png