• Cadenes de valor globals: ahir, avui i demà

  castellàanglès

  Les etiquetes Fet a Espanya, Fet als EUA i, fins i tot, Fet a la Xina cada vegada tenen menys sentit en el nostre món actual. D’ençà que les empreses van decidir trossejar els processos productius i traslladar-los a altres països, segurament Fet al Món representa millor la naturalesa de la majoria dels béns manufacturats que consumim. Repassem el passat, el present i el futur de les cadenes de valor globals, en un moment en què les restriccions a la mobilitat provocades per la pandèmia i les disrupcions en els subministraments les han tornat a posar d’actualitat.

  Plantilla

  plantilla_article_vs05

  Temática
  Pre Titulo
  Miniatura
  Área geográfica
  La creació de les cadenes de valor globals

  En la dècada dels noranta, es va iniciar una profunda optimització dels processos productius més enllà de les fronteres d’un únic país. Les empreses van decidir trossejar aquests processos i dur-los a terme en altres països –amb la finalitat d’aprofitar els avantatges d’especialització de cadascun d’ells– i van donar lloc a les conegudes cadenes de valor globals (CVG). Diferents elements van promoure la creació de les CVG, però destaquen, en primer lloc, els avanços en les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), que van permetre la perfecta coordinació de les diferents baules de producció. I, en segon lloc, la disminució dels costos comercials, afavorits pels importants tractats de lliure comerç acordats en aquesta dècada11 i per les millores en transport, en especial l’aeri.

  De fet, les CVG van impulsar els fluxos de comerç internacional fins a valors impensables unes dècades enrere: les exportacions de béns i de serveis en percentatge del PIB van passar de cotes properes al 18% a principis dels noranta a nivells pròxims al 30% just abans de la pandèmia, i la rellevància de les CVG en el total d’aquests fluxos comercials va passar de nivells propers al 40% a una mica per damunt del 50% en aquest mateix període de temps (vegeu el gràfic de la pàgina següent).12

  • 11. El 1994, es va tancar la major ronda de negociacions comercials multilaterals (Ronda de l’Uruguai), de la qual van formar part 123 països. Així mateix, també el 1994, es va tancar el Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord (NAFTA, per les sigles en anglès). Els dos acords van comportar una reducció substancial dels aranzels a nivell mundial: de nivells al voltant del 16% a principis dels noranta al 5% actual (segons les dades del Banc Mundial, mitjanes simples).
  • 12. L’avanç de les CVG va ser especialment dinàmic entre el 1990 i principis dels 2000, just abans de l’esclat de la crisi financera global. De llavors ençà, sembla que la rellevància d’aquestes cadenes en el comerç s’ha estancat.

  La importància de les cadenes de valor globals en els fluxos comercials

  Última actualització: 21 abril 2022 - 13:40
  La creació de les cadenes de valor globals

  La crisi de la COVID ha suscitat nombrosos dubtes sobre l’elevat grau de globalització adquirit i sobre la idoneïtat de les CVG. En un primer moment, en països com Espanya, ens adonem de l’elevada dependència exterior (més enllà de les fronteres de la UE) de béns que, en aquell moment, eren de primera necessitat.

  En una segona fase, amb la forta reactivació de la demanda esbiaixada cap a béns de caràcter durador i amb les disrupcions en algunes fàbriques pels efectes de la COVID,13 ens hem trobat amb un problema d’escassetat de subministraments de caràcter global que no havíem viscut des de la seva creació. I, en aquest món de manufactures globals, la disrupció en una de les baules de la cadena de producció comporta pertorbacions importants en tot el procés. Més severes com més llarga és la CVG (bullwhip effect).

  Sens dubte, aquestes disrupcions comportaran un replantejament de les CVG. Tot i que encara és aviat per conèixer els canvis que vindran, sí que podem pensar en alguns replantejaments estratègics que els gestors de les empreses perseguiran per augmentar la robustesa de la cadena productiva.

  En primer lloc, les cadenes, probablement, seran més curtes, per evitar l’efecte amplificador de les disrupcions. Seran més redundants en els components clau. És a dir, hi haurà alternatives a la producció d’aquests components. En tercer lloc, es dotaran de noves tecnologies digitals que permetran una detecció precoç de les fallades en la cadena. I, en el pla logístic, probablement, s’incrementarà la inversió en existències: del just in time al just in case, com resava un article recent del Financial Times14 (vegeu el gràfic de la pàgina següent).

  • 13. Vegeu l’article «Colls d’ampolla: del per què? al fins quan?», a l’Informe Mensual del desembre del 2021.
  • 14. Vegeu Financial Times, «Supply chains: companies shift from 'just in time' to 'just in case'», desembre del 2021.

  Les cadenes de valor globals, probablement, seran més curtes, per evitar l’efecte amplificador de les disrupcions.

  p21

  Així i tot, cal tenir en compte que aquests possibles canvis estratègics, si es produeixen, poden ser més graduals i menys intensos del que es podria suposar després del xoc pandèmic. Un dels motius és l’augment de costos que comporta un canvi en aquesta direcció i la seva clara derivada en els preus que pagaríem els consumidors. En un món globalitzat, això podria representar una pèrdua de competitivitat important en relació amb la resta de països i/o d’empreses. Així mateix, tal com ho analitza el professor de Harvard Pol Antràs, la configuració de les CVG obliga les empreses a incórrer en uns elevats costos enfonsats, la qual cosa comporta una rigidesa elevada en els canvis estratègics de producció.15

  En altres paraules, el xoc de la COVID comportarà un canvi en el plantejament de la configuració de les noves CVG i segur que pot dur a un cert replantejament de les ja existents. Però, en aquest últim cas, de forma menys radical i ràpida del que alguns auguren.

  • 15. Vegeu Antràs, P. (2020), «De-Globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age», National Bureau of Economic Research, núm. w28115.
  El futur de les CVG: factors de més i de menys

  A més de l’impacte de la pandèmia, altres elements (en la seva gran majoria, noves tecnologies) tenen la capacitat de reformar l’actual disposició de les CVG, i d’aquests elements, de manera precisa, volem parlar breument (vegeu la infografia d’aquesta pàgina).16

   

  Automatització i impressió en 3D

  Malgrat que l’automatització és un procés que fa segles que està en marxa, els robots actuals, dotats amb intel·ligència artificial i amb un cost que ha disminuït de manera substancial en les últimes dècades, són una revolució en tota regla. La millora en la productivitat d’aquests nous robots pot comportar el retorn, als països avançats, d’alguns dels processos manufacturers que, en les tres últimes dècades, havien enviat als emergents amb la finalitat d’aprofitar els baixos costos laborals. En altres paraules, passaríem d’una tendència d’offshoring a una altra de reshoring, la qual cosa comportaria una certa reversió en la globalització de les cadenes de subministraments.

  D’altra banda, la impressió en 3D és un tipus de tecnologia que podria comportar un escurçament de les CVG i, de retruc, també un reshoring d’una part de l’activitat manufacturera. En efecte, amb aquesta tecnologia, no és necessari enviar els productes físics, n’hi ha prou amb disposar dels arxius per fabricar-los! Malgrat això, encara no hi ha una evidència clara sobre aquest tema. De fet, un treball publicat pel Banc Mundial mostra un fort augment dels fluxos comercials després de l’adopció de la tecnologia 3D en la producció d’audiòfons, quelcom que no esperaríem amb un escurçament de les CVG.17 Malgrat que es tracta d’un cas molt específic, ens mostra efectes interessants que cal considerar. En particular, el sector dels audiòfons va adoptar la impressió en 3D en gairebé totes les seves peces quan aquesta va ser tecnològicament viable –fa uns 10 anys–, i, de llavors ençà, els fluxos comercials vinculats al sector han augmentat el 60%. El motiu principal de l’increment és que la impressió en 3D ha comportat una reducció enorme del cost de producció dels audiòfons i una millora en termes de qualitat, la qual cosa ha afavorit un fort augment de la demanda del producte. I, amb una major demanda, el comerç internacional d’audiòfons s’ha intensificat.

  • 16. Basat parcialment en Canals, C. (2020), «Revolución tecnológica y comercio internacional 4.0», Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio, publicació del CIDOB.
  • 17. Vegeu Freund, C.L., Mulabdic, A. i Ruta, M. (2020), «Is 3D Printing a Threat to Global Trade? The Trade Effects You Didn't Hear About», World Development Report.
  p22

  El cotxe elèctric

  Un altre cas que també mereix una atenció especial és el dels cotxes elèctrics, que tenen el potencial de canviar algunes de les CVG més rellevants (les del sector automobilístic) i de reduir de manera considerable el comerç internacional. El motiu és que els clàssics cotxes amb motor de combustió requereixen de multitud de peces i d’engranatges que se solen fabricar en diferents països per aprofitar al màxim els avantatges competitius de cadascun d'ells. De fet, el sector de l’automoció és responsable d’una part substancial dels fluxos comercials de béns intermedis al món. No obstant això, el cotxe elèctric, amb una mecànica molt més simple –amb moltes menys peces i que, a més a més, estan menys sotmeses al desgast–, podria comportar una reducció d’aquests fluxos intermedis clàssics i, en conseqüència, un canvi radical de la disposició de les CVG automobilístiques.

  D’altra banda, la producció de bateries, peça clau en els nous vehicles elèctrics, també marcarà el futur de nombrosos fluxos comercials, que, en aquest cas, se centraran en primeres matèries com el liti, el níquel o el cobalt.

   

  Tecnologies digitals i emergència de nous serveis

  L’evolució constant de les TIC, gràcies al 5G o a la tecnologia blockchain, continuarà reduint els costos logístics i, de retruc, afavorirà els fluxos comercials de béns i de serveis i la participació en les CVG. Així, per exemple, el 5G donarà suport al desenvolupament de l’internet de les coses (en anglès, Internet of Things), que permetrà el rastreig dels enviaments de forma més ràpida i segura en el cas dels béns i la millora de les connexions en els intercanvis de serveis. Així mateix, el blockchain té el potencial de facilitar enormement els pagaments internacionals.

  D’altra banda, aquestes tecnologies digitals afavoriran l’aparició de nous productes, en especial serveis, els quals es podrien organitzar de forma descentralitzada per diferents països i conformar noves CVG a imatge i semblança de les cadenes ja establertes per a la producció de manufactures.

  p23

  La història ens recorda que el desenvolupament tecnològic i el comerç internacional no són elements independents del que succeeix en l’àmbit geopolític.

  Geopolítica

  Finalment, cal no oblidar que la geopolítica ha jugat sempre un paper essencial en el comerç internacional. En aquest sentit, la política nord-americana de desacoblament de la Xina, en especial en l’àmbit tecnològic, pot ser un canvi molt rellevant en el comerç mundial i en l’ordenació de les CVG del sector tecnològic en especial. Més encara, perquè es tracta d’un distanciament en què els EUA no estan sols. Així, per exemple, sembla que Europa també està disposada a reduir la seva dependència estrangera en alguns segments tecnològics, com en el cas dels xips, amb l’European Chips Act.

  En definitiva, malgrat que no esperem un canvi radical i abrupte en la disposició de les CVG, ja que aquestes tendeixen a ser relativament estables en el temps, sí que podríem observar, en els pròxims anys, un canvi de tendència arran de les diferents tecnologies 4.0. Així mateix, a aquestes tendències en marxa s’afegeixen elements com la crisi del coronavirus, que intensificaran encara més algunes dinàmiques tecnològiques. Així i tot, la història ens recorda que el desenvolupament tecnològic i el comerç internacional no són elements independents del que succeeix en l’àmbit geopolític. I, en aquest front, les tensions comercials i tecnològiques entre els EUA i la Xina tindran un paper decisiu.

  Monograficos
  Destacado Economia y Mercados
  Desactivado
  Destacado Analisis Sectorial
  Desactivado
  Destacado Área Geográfica
  Desactivado

2022: retorn a la normalitat?

El punt de partida de cara a l’any vinent és una economia mundial que recupera una bona part del creixement perdut durant la pandèmia, gràcies a l’èxit de les vacunes i a una extraordinària reactivació de la demanda de béns duradors que no ha pogut ser coberta per l’oferta, que crea colls d’ampolla que han acabat distorsionant les cadenes de valor i que provoca un repunt inesperat de la inflació.

Contingut disponible en
13 de desembre de 2021
colls d'ampolla 2022

Durant una bona part de la crisi que ha colpejat l’economia internacional des de l’inici del 2020, hem anhelat el retorn a la normalitat i, per tant, la recuperació dels nivells de PIB i de les tendències econòmiques presents en el ja llunyà 4T 2019. Sense tenir en compte que el paisatge econòmic de fa dos anys tampoc era idíl·lic (risc d’estancament secular) i, sobretot, sense interioritzar que la COVID està accelerant canvis estructurals que tots vèiem a l’horitzó, però als quals érem incapaços de posar data. Per tant, si la pregunta és quan recuperarem la «normalitat econòmica» perduda en els dos últims anys, la resposta és que probablement mai. Més aviat que tard tornarem a produir la mateixa quantitat de béns i de serveis que al final del 2019 (ja ho han fet la Xina, els EUA i una bona part de l’OCDE) i, fins i tot, tancarem la bretxa amb el nivell tendencial en què hauríem d’estar situats sense la pandèmia (vegeu el primer gràfic). Però aquest producte interior brut s’assolirà amb una combinació de factors de producció diferent i amb una composició, tant pel costat de la demanda com pel costat de l’oferta, que també diferirà de l’existent en l’etapa pre-COVID. Aquestes diferències es poden observar en el perfil de reactivació de l’ocupació en països com Espanya, on es reflecteix clarament, a més de respostes encertades de política econòmica (ERTO, etc.), l’especial idiosincràsia de la fase de recuperació en què estem immersos.

Variació acumulada en el PIB real fins al 3T 2021

En aquest sentit, al final de la crisi, hi haurà guanyadors i perdedors, i no tornarem a la casella de sortida, perquè el clàssic procés de destrucció creativa propi de tota recessió es veu intensificat aquesta vegada per la naturalesa especialment pertorbadora de la pandèmia, i per la seva confluència en el temps amb la disrupció originada per la digitalització, i per la necessitat de millorar la sostenibilitat del nostre model de producció. Si una crisi es produeix quan «el vell no acaba de morir i el nou no acaba de néixer», no hi ha millor definició per descriure el moment actual, especialment convuls i complex, en què s’ha produït el major desajustament entre l’oferta i la demanda des de la incorporació de la Xina a la cadena de producció mundial. La peculiar naturalesa d’aquesta crisi, una aturada econòmica vinculada a les restriccions a la mobilitat i no a un ajust dràstic dels preus dels actius financers o reals (recessió de balanços), ha comportat una recuperació intensa de la demanda després dels confinaments, ha dut al límit les cadenes de valor i ha posat de manifest que, a vegades, allò que és sofisticat és fràgil.

Per tant, mentre es van conformant les tendències subjacents que caracteritzaran l’economia post-COVID (canvis en els patrons de consum, reconsideració del paper del sector públic, nova estratègia dels bancs centrals, etc.), en els 12 propers mesos, l’activitat continuarà supeditada a: l’evolució de la pandèmia i els seus efectes sobre la mobilitat, el restabliment del funcionament de la cadena de subministraments i, finalment, l’adequació de la política econòmica a aquesta nova fase del cicle econòmic. O, el que és el mateix, la dinàmica de la recuperació vindrà determinada pel reajustament entre l’oferta i la demanda mundial, que dependrà de la flexibilitat de la producció per adaptar-se a una demanda que continuarà estimulada per unes condicions financeres extremadament expansives i per allò que persisteixi dels plans fiscals d’estímul posats en marxa a banda i banda de l’Atlàntic. Tot es fia a la capacitat de resposta de l’oferta, llastada, en l’última dècada, per l’absència de reformes per augmentar la flexibilitat de l’estructura econòmica i per la feblesa de la inversió pública i privada. Si l’ajust es produeix en el primer semestre de l’any, s’absorbiran els desequilibris macroeconòmics latents i tornaríem a un escenari de reflació, tot i que amb l’economia mundial ja en fase d’aterratge suau cap als ritmes de creixement potencials.

En aquest escenari central, l’economia mundial registrarà encara creixements dinàmics el 2022 (el 4,5%), tot i que uns 1,5 p. p. per sota dels d’enguany. Una bona part de la desacceleració s’explicarà per la pèrdua d’impuls dels EUA (el 3,5% el 2022, en relació amb el 5,4% del 2021) i de la Xina (el 5,7%, en relació amb el 8,3%), que ja hauran deixat molt enrere el moment en què van recuperar el PIB perdut durant la crisi i, a poc a poc, s’acostaran a la seva zona de creixement tendencial. En el cas de la zona de l’euro, la velocitat de creuer no canviarà gaire (el 4,7%, en relació amb el 5,1%), tant pel manteniment dels estímuls monetaris i fiscals (amb els fons NGEU) com per l’«efecte rebot» que cal esperar dels països de la regió amb un comportament relatiu més negatiu durant la segona part del 2021 (Alemanya i Espanya), si es compleixen les expectatives de recuperació de la indústria i del turisme.

Més enllà del potencial distorsionador sobre l’activitat de noves variants del virus, com l’òmicron, les claus de l’escenari seran el comportament de la inflació, les estratègies de sortida dels bancs centrals i la valoració que, en cada moment, facin els mercats financers sobre la idoneïtat de les condicions financeres. El major risc és que els problemes en les cadenes de subministraments s’estenguin al llarg de tot l’any vinent o que les disrupcions als mercats de treball, com el nord-americà, no siguin flor d’un dia. En aquest cas, serà molt improbable que els augments en la part més volàtil de la cistella de preus no s’acabin filtrant en menor o major mesura en la resta de rúbriques, tenint en compte, a més a més, que, al final de l’any vinent, s’estarà molt a prop de tancar l’output gap als països industrialitzats. Això faria perillar la hipòtesi de transitorietat en el comportament de la inflació defensada per una bona part de les autoritats monetàries.

Amb uns tipus d’interès reals en mínims històrics (vegeu el segon gràfic), és condició necessària, per evitar sorpreses negatives en l’estabilitat financera, que els bancs centrals mantinguin la credibilitat en tot moment. I això implicarà vigilar el comportament de les expectatives d’inflació i, per tant, evitar situar-se durant molt de temps per darrere de la corba. No obstant això, les diferències en la posició cíclica (la recuperació és molt asimètrica) i en la pròpia credibilitat dels bancs centrals ja s’estan traduint en ritmes molt diferents de normalització monetària entre els emergents i els països desenvolupats. Aquesta descoordinació monetària pot acabar provocant desajustaments en el comportament dels tipus de canvi, un altre dels riscos potencials a mitjà termini. Per tant, en el fons, per evitar els problemes de la Gran Recessió del 2009, la clau continua sent mantenir el canal financer al marge de possibles tensions.

Rendibilitat real del deute sobirà als EUA i a Alemanya a 10 anys

En definitiva, el punt de partida de cara a l’any vinent és una economia mundial que recupera una bona part del creixement perdut durant la pandèmia, gràcies a l’èxit de les vacunes i a una extraordinària reactivació de la demanda de béns duradors que no ha pogut ser coberta per l’oferta, que crea colls d’ampolla que han acabat distorsionant les cadenes de valor i que provoca un repunt inesperat de la inflació. L’economia, com el futbol, és una manta curta. Si prioritzes el creixement costi el que costi, el més probable és que acabis incorrent en desequilibris econòmics si no tens una oferta amb capacitat i amb flexibilitat per respondre. Així que, a la vora de l’inici del nou any, no podem descartar que els ingredients del còctel ens exposin a emocions inesperades: noves mutacions del virus, inflació per sobre dels objectius de bancs centrals, desajustaments entre l’oferta i la demanda, colls d’ampolla en una cadena productiva que pensàvem que era infal·lible, augment de la desigualtat, digitalització accelerada, nivells d’endeutament molt elevats, etc. En aquest sentit, no sembla que haguem de tornar a l’antiga normalitat. I ja se sap que, en temps excepcionals, les decisions també ho han de ser.

  Tendències de fons

  Canvi climàtic i transició verda

  Quines polítiques s’implementaran per aturar el canvi climàtic? Quines implicacions té per a tots els agents la transició verda cap a una economia més sostenible?

  Tendències de fons

  Geopolítica

  We analyse the major geopolitical trends and how they influence the financial markets and economy.  

  Tendències de fons

  Tecnologia

  Claus per a entendre com les noves tecnologies estan transformant de manera profunda l'economia i el funcionament de la societat